STRATEGIE SZP od 01.01.2023 – změna v návrhu SP SZP k 21.01.2023

STRATEGIE SZP od 01.01.2023 – změna v návrhu SP SZP k 21.01.2023

Celý návrh Strategie (zatím staré znění – 24.1.2022) najdete ZDE.

– stále jde o průběžnou informaci, pravidla některých opatření se budou měnit a upřesňovat v závislosti na připomínkách Evropské komise a výsledcích jednání pracovních skupin   
– spolufinancování ve výši 65% ze státního rozpočtu
– zemědělská činnost =
 RV, ŽV, produkce chovných a plemenných zvířat; výroba osiva, sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce ze zemědělské výroby  a udržování ploch ve stavu vhodném pro pastvu
– aktivní zemědělec = FO nebo PO, která je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a na kterou je evidován minimálně 1 ha zemědělské půdy nebo 1 VDJ hospodářských zvířat (!!! změna přepočítávacích koeficientů)
– podle požadavku EK bude upřesněno
– mladý zemědělec = FO 18. – 41. narozeniny, zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí osoba podniku a evidovaná jako zemědělský podnikatel není déle, než 24 měsíců před podáním žádosti + splňuje minimální stanovenou zemědělskou kvalifikaci, nebo ji za stanovených podmínek splní – může být i PO

Minimální požadavky pro obdržení podpory příjmu vázané na produkci:
– minimální požadavky na použití hnojiv
:  viz současné
– minimální požadavky na použití POR:
   – POR od registrovaného distributora nebo držitele povolení
   – pokud se na ošetřovaném DPB do 100 m od vody nachází svažitá část, musí na tomto DPB (= celém DPB) dodržet podmínku pěstování jednoho druhu plodiny ze stejné skupiny max. 1x/3 roky – neplatí pro hustě seté obiloviny, víceleté pícniny a trávy na orné půdě. Hustě seté obiloviny je možné na stejném DPB pěstovat max. ve dvou po sobě jdoucích letech, pokud nejde o stejnou obilovinu. Obsevů a přerušovacích pásů se podmínka netýká.

Nové přepočítávací koeficienty VDJ:
Nově do VDJ zařazeni jelenovití

DZES:
DZES 1: nezměnit bez povolení kulturu T na jinou kulturu v LPIS

– nezměnit citlivé TTP (vzdálenost od vody, ZCHÚ, SEO plocha, 3. Aplikační pásmo ZOD, podmáčené a rašelinné louky)
DZES 2: ochrana mokřadů a rašelinišť:
– budou vymezeny v LPIS
– vymezení faremních postupů je v přípravě
DZES 3: zákaz vypalování strnišť na orné půdě
DZES 4: zřizování ochranných pásů podél vodních toků

– ochranné pásy bez aplikace hnojiv a POR 3 m od hranice DPB, které mají okraj do 3 m od břehové čáry + svažité pozemky nad 7° – zde ochranné pásmo bez aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem 25 nebo 12 m od břehové čáry
DZES 6: zpracování půdy snižující riziko degradace půdy včetně zohlednění sklonu svahu
– omezení a zákaz pěstování NOF a SOF plodin na SEO a EO – viz současný DZES 5
DZES 7: minimální půdní pokryv, aby se zabránilo holým půdám v nejcitlivějším období
– viz současný DZES 4
– citlivé období je od sklizně hlavní plodiny do 31.10.
DZES 8a: střídání plodin na orné půdě
– na kultuře R nesmí žadatel pěstovat 2 roky po sobě stejnou plodinu – nevztahuje se na leguminózy, travní porosty, JTS, LOS, úhory s porostem, pásové střídání plodin, meziplodiny, setí do krycí plodiny a zařazení vedlejší plodiny mezi hlavními plodinami
– meziplodina musí na DPB zůstat minimálně 8 týdnů
– výjimky pro žadatele do 10 ha orné půdy, ekologické zemědělce a 75% orné půdy s vyjmenovanými plodinami nebo trvalým travním porostem
DZES 8b:  střídání plodin na orné půdě
– současný DZES 7d – omezení jedné plodiny na 30 ha + přidáno max. 10 ha jedné plodiny na DPB SEO
DZES 9: minimální podíl zemědělské plochy věnovaný neprodukčním plochám nebo prvkům
– žadatelé od 10 ha orné půdy
– nevztahuje se na žadatele s více, než 75% vyjmenovaných plodin/TTP
– vyčlenit 7% orné půdy neprodukčním prvkům (včetně meziplodin – váhový faktor 0,3 a dusík vázajících plodin) z toho minim. 3% musí tvořit ochranné pásy včetně pásů DZES 4, 6, 8, a PPH2 nebo úhorů nebo krajinných prvků nebo kombinace těchto prvků
– na ochranných pásech a úhorech nedochází k zemědělské produkci ani se tam neaplikují POR
– trvání úhoru minim. 6 měsíců, trvání meziplodin mini. 8 týdnů
– zákaz poškozování krajinných prvků
– zákaz ořezu dřevin dle národních předpisů
DZES 10: zákaz přeměny nebo orby citlivých TTP
 

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 2. DÍL

Sazby podpor uvedené ve Strategii se vztahují na situaci 65% kofinancování ze státního rozpočtu + 2,5% převod prostředků z I. do II. pilíře

PŘÍMÉ PLATBY
– roční platby (= nevytváří se víceletý závazek)
– podání žádosti o každou jednotlivou platbu je dobrovolné (i režimy pro klima)

ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST BISS:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha zemědělské půdy v LPIS + řádně zemědělsky obhospodařovat
– v návrhu se nepočítá se zastropováním (může dojít ke změně)
– 71,99 EUR/ha

DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA PRO UDRŽITELNOST:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha v LPIS
– na  prvních 150 ha žadatele
– 152,5 EUR/ha

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE:
– zemědělský podnikatel evidovaný méně, než 24 měsíců v EZP před podáním žádosti; zahajuje zemědělskou činnost poprvé; věk 18. – 40. Let; splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci nebo ji za stanovených podmínek splní
– současní žadatelé pobírající platbu pro mladé zemědělce budou moci dokončit pět let příjmu podpory, pokud splní všechny podmínky doplňkové podpory
– 46,31 EUR/ha

MALÍ ZEMĚDĚLCI
– cca do 4,5 ha, nahrazuje všechny platby, vstup dobrovolný
– jen DZES
– 293,28 EUR celková platba

REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– přibude titul na precizní zemědělství


1. EXTENZIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA TRAVNÍCH POROSTECH: vstup dobrovolný– PŘESUN DO II. PILÍŘE AEKO (jako v současnosti)

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA: vstup dobrovolný
– dodržovat minimální požadavky na použití hnojiv a POR (1. díl informace)
– sazba pro všechny celofaremní ekoplatby 67,88 EUR/ha 
1. Požadavky na ornou půdu:
– bude stanoven podíl půdy mimo produkci nad požadavky DZES
– ochranný pás na DPB u vody 6 m
– 2 stupně obtížnosti, 2 sazby
– zajistit diverzifikaci plodin
:
   10 – 30 ha orné půdy – min. 2 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. na 75% orné půdy
   30 – 150 ha orné půdy – min. 3 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. 75% or.p., dvě hlavní plodiny max. 95% 
                                                or.p.
  nad 150 ha orné půdy – minim. 4 plodiny různého druhu a zároveň 1 hlavní plodina max. 75% or.p. a 3 hlavní
                                              plodiny max. 95% or.p.
– „Hospodaření s organickou hmotou (využít MODEL OH na webu VÚRV)“– minim. na 35% orné půdy provede minim. jednu z těchto operací:
 
2. Požadavky na úhor:  
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha úhoru (kultura U) v LPIS
1. Nektarodárný úhor: nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny – směs aspoň 3 druhy, zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8.
2. Zelený úhor: aspoň 2 roky po sobě, nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny,  zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8., v 1. Roce po 15.8. lze zapravit a založit znovu, ve 2., roce lze zapravit na zelené hnojení

3. požadavky na sad:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha sadu v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory, pokryvnost 30% meziřadí a manipulačních prostor, příkmenný pás  – max. 4 aplikace herbicidů ročně

4. vinice:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha vinice v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory: souvislý zelený pokryv každého 3. meziřadí a manipulačních prostor
– do 31.8. mechanická údržba meziřadí a manipulačního prostoru

5. chmelnice:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha chmelnice v LPIS
– udržování meziřadí a manipulačních prostor mechanicky bez použití herbicidů a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% chmelnice

6. trvalá kultura Jiná kultura (J v LPIS)
– aktivní zemědělec, min. 1 ha Jiné kultury v LPIS
– souvislý zelený pokryv 30% meziřadí a manipulačních prostor, udržovat meziřadí a manipulační prostory bez aplikace herbicidu, mechanická údržba sečí nebo pastvou minim. 1x/rok do 31.10. a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% plochy J.

7. trvalá kultura RRD (kultura D):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha RRD v LPIS
– ode 1.1. do 15.8. vyčlenit a udržovat kvetoucí pás s porostem stanovených plodin na určité výměře D: neaplikovat hnojiva, POR ani upravené kaly, nepást a nesklízet, do doby založení porostu zabránit šíření plevelů

8. trvalá kultura školky (kultura K):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha K v LPIS
– mechanická údržba meziřadí + max. 4 aplikace herbicidů v meziřadí
 

PODPORY PŘÍJMU VÁZANÉ NA PRODUKCI:
– aktivní zemědělec + minim. 1 ha v LPIS

Chmel: 582,86 EUR/ha
– min. 1 ha chmelnice v LPIS a Registru chmelnic

Zelenina:
– zelenina k lidské konzumaci, druhy s vysokou a velmi vysokou pracností, stanoveny minim. výsevky
– velmi vysoká pracnost: 522,58 EUR/ha
– vysoká pracnost: 183,91 EUR/ha

Ovoce:
– min. 1 ha ovocného sadu v LPIS a v Registru ovocných sadů
– velmi vysoká a vysoká pracnost
– sady vysázené po r. 2000, minim. počet životaschopných jedinců a minimální výnos/ha
– velmi vysoká pracnost: 506,67 EUR/ha
– vysoká pracnost: 349,3 EUR/ha

Produkce mléka:
– řádná identifikace a evidence zvířat, neporušit zákona na ochran zvířat proti týrání
– zapojení do kontroly užitkovosti
– min. 2 VDJ
– 139,05 EUR/ks

Chov ovcí a koz:
– chov a pastva, evidence a identifikace zvířat, minim. počet kusů, samice nad 12 měs., neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– 159,34 EUR/ks

Cukrová řepa:
– min. 1 ha cukrovky v LPIS, min. množství použitého osiva, smlouva na dodávku cukrovky ke zpracování
– 267,20 EUR/ha

Masná telata:
– narozené masné tele a jeho chov na hospodářství minim. 1 měsíc, otec evidován v ÚRP, matka telete mu být od 1. otelení evidována v nedojeném systému a nesmí mít 100%   dojného plemene, neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– řádná identifikace a evidence zvířat
– 308,02 EUR/VDJ

Bílkovinné plodiny:
– vyjmenované bílkovinné plodiny (včetně směsi s obilovinami nebo travami) po stanovené období na DPB
– 74,37 EUR/ha

Škrobové brambory:
– pěstovat škrobové brambory po stanovené období, ke zpracování dodat min. 6 škrobu/ha, použití uznané sadby minim. 2t/ha
– 530,47 EUR/ha

Konzumní brambory už nebudou jako VCS podporované (EK je vyloučila z podpory).

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI (ANC):
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha zem.p. v LPIS
– horské, ostatní a specifické oblasti ANC
– faremní systém RV a ŽV: RV – zatížení do 0,3 VDJ/ha zem.p.; ŽV – zatížení nad 0,3 VDJ/ha zemp. !! nové koeficienty přepočtu VDJ – viz 1. díl Shrnutí
– degresivita jako nyní
– plocha v žádosti musí být řádně obhospodařovaná
– způsobilé nejsou kultury B, O, L, M

  

NATURA 2000
– min. 1 ha TTP v NATURA 2000, v 1. Zóně CHKO zákaz aplikace hnojiv, v NP hnojit jen hnůj nebo kompost
– není podmínkou být aktivní zemědělec
– v NP 56 RUE/ha
– 1. Zóna CHKO a navazující oblasti 95 EUR/ha

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ:
– žadatel min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby – bude se dolaďovat
– stavby a technologie pro RV a ŽV + nákup speciálních strojů pro zemědělskou výrobu
– max. 40% způsobilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 250 tisíc Kč –  50 mil. Kč

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– výroba potravin nebo krmiv na prodej
– netýká se medu, rybolovu nebo akvakultury
– max. 30% způsbilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 100 tisíc Kč –  60 mil. Kč

INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ:
– spolupráce zemědělského podniku a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– spolupráce výrobce potravin a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ:
– lesy – držitelé lesa – zajištění šetrnosti technologií; dodavatelé lesnických služeb – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 85%
–  školky – žadatel je držitelem licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
– základní zpracování dřeva – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 60%
– 50% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 10 mil. Kč

INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY:
– investice do lesních cest – nesmí dojít k navýšení hustoty cest nad optimální úroveň
– investice do skladů dříví – podnikatelé v lesnictví a těžbě dřeva – min. 60% příjmů ze základního zpracování dřeva
– 75% způsobilých výdajů cesty, 50% způsobilých výdajů sklady dřeva

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG a NH3:
– technologie přesného dávkování dusíku, precizní zemědělství, technologie aplikace organických hnojiv přímo do půdy, přímé setí do rostlinných zbytků, technologie zlepšování mikroklimatu stájí nebo snižujících GHG a NH3 v ŽV včetně skladování trusu nebo hnoje
– 50% způsobilých výdajů RV
– 70% ŽV způsobilých výdajů
– ŽV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 30 mil. Kč
– RV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 15 mil. Kč

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ZALOŽENÍ POROSTU:
– min. 0,5 ha, na vymezené zemědělské půdě – pokud nenavazuje na stávající les
– projekt v souladu s národními předpisy + schválený od lesního hospodáře + v založeném lese hospodařit podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
– minim. počet dřevin/ha
– jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska – 3879 EUR/ha
– ostatní dřeviny – 2923 EUR/ha

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – PÉČE O ZALOŽENÝ POROST:
– péče (5 let) + náhrada (10 let)
– porost vykazuje znaky péče a ochrany k jeho zajištění + počet životaschopných jedinců neklesl pod 80% minimálního stanoveného počtu
– na ploše hospodařit podle platného lesního plánu nebo podle platné lesníhospodářské osnovy
– péče – 643 EUR/ha
– náhrada orná půdy, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka – 459 EUR/rok
trvalý travní porost nebo jiná kultura – 190 EUR/rok

ZALOŽENÍ AGROLESNICKÉHO SYSTÉMU:
– založit na kultuře R, G, T. Po založení nedochází ke změně kultury
– min. 0,5 ha
– vysadit min. 100 ks dřevin/ha podle projektu
– schválený seznam dřevin – vice, než 50% lesních dřevin, jeden druh max. 40% vysazených dřevin
– výsadba liniová ve schválené šířce a sponu
– silvopastevní systém – liniová i roztroušená výsadba; skupinová jen max. 20 jedinců a max. do 400 m2 souvislé plochy
– zemědělská půdy mezi pásy dřevin je řádně zemědělsky obhospodařována
– slivoorební systém a silvopastevní systém
– 4353 EUR/ha

PÉČE O ZALOŽENÝ AGROLESNICKÝ SYSTÉM:
– dosazuje dřeviny za uhynulé jedince,  řez stromů, ochrana dřevin
– na konci závazku minim. 75% životaschopných jedinců na hektar
– 754 EUR/ha

INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH:
– na základě standardizovaného stanoviska lesní ochranné služby na poškození min. 20%
– 100% způsobilých výdajů
– dotace min. 75.000 Kč – 40 mil. Kč

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPRVŇUJÍCÍCH DŘEVIN:
– pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy
– 100% způsobilých výdajů

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH:
– odstraňování povodňových škod, protierozní a protipovodňová opatření v lesích
– povodňové škody – potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně (povodeň max. 3 roky před podáním žádosti) + standardizované stanovisko UHÚL o zničení min. 20% porostu
– souhlasné stanovisko MŽP
– projekt zpracován autorizovanou osobou
– 100% způsobilých výdajů; dotace 100 tis. Kč – 8 mil. Kč

AEKO ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY:
– vymezené části DPB a dráhy soustředěného odtoku – vymezeno v LPIS
– tituly: Zatravňování erozně ohrožené půdy (312/348 Eur/ha/ 1114 EUR/ha/ 237 EUR/ha podle druhu směsi), zatravňování podél vodního toku (337/390/1136/259 EUR/ha), zatravňování infiltračních oblastí (312 EUR/ha), zatravňování drah soustředěného odtoku (482 EUR/ha)
– podmínky jako v současnosti

AEKO MEZIPLODINY:
– meziplodiny pro zlepšení struktury půdy: min. 0,5 ha orné půdy, založit 20.6. – 30.9., uznané nebo kontrolované osivo, stanovené druhy plodin a jejich zastoupení ve směsi, na pozemku do 31.1., od 1.2. do 30.4. zapravit , neomezovat v růstu, bez přípravků na ochranu rostlin
– meziplodiny proti utužení půdy: viz výše, min. 50% plodin: vikev setá, ředkev olejná, svazenka shloučená a vratičolistá, bob obecný, peluška
– struktura půdy 154 EUR/ha
– utužení půdy 152 EUR/ha

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
– min. 0,5 ha, registrov v EZ, nově umožněn souběh s konvencí (ale v souladu s EU legislativou)
– 1x v průběhu závazku absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ
– Tituly:
– základní ošetřování TTP (106/100 EUR/ha)
: min. intenzita hospodářských zvířat 0,25 VDJ/ha kromě částí ZCHÚ (! nové přepočítávací koeficienty v souhrnu č. 1); ostatní podmínky zůstávají stejné
– pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě (137/120 EUR/ha): trávy  – minim. údržba sečí 2x/rok a likvidace nedopasků
                                                                                         pícniny – sklidit a odvézt z DPB
– pěstování zeleniny, brambor, speciálních bylin a jahodníku (660/638 EUR/ha): stanovený minimální výsev/výsadba; pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt; jahodník a brambory sázet jen na DPB, kde byla před tím předplodina nebo meziplodina zapravená do půdy; jahodník –  odstraňovat čepele listů, 2x v termínech plečkovat meziřadí a do 30.9. posekat nebo zmulčovat listy; pokud pěstování zeleniny do 6 ha – sazba 600 EUR/ha.
– pěstování ostatních plodin (323/239 EUR/ha): pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt
– intenzivní sady (896/850 EUR/ha): minimální hustota stromů/keřů, výsadba ušlechtilých odrůd v nízkých pěstitelských tvarech starších než 3 roky; v meziřadí neprodukovat jiné plodiny, zajistit bylinný pokryv, nepást, mechanická údržba meziřadí a příkmenného pásu do termínu, odklidit posekanou biomasu; řez stromů v termínu, ochrana proti okusu; sklidit a odvézt produkci, prokazovat výši produkce, provádět monitoring meteorologických ukazatelů a škodlivých organismů
– ostatní sady (536/510 EUR/ha): minim. stanovená hustota stromů/keřů; ušlechtilé odrůdy, lze pravokořenné stromy; lze produkce v meziřadí; pokud pastva – zajistit stromy proti okusu; mechanická údržba bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu; řez korun stromů, sklidit, odvézt a prokazovat produkci
– vinice (900/847 EUR/ha): v termínu prosvětlení vinné révy, min. stanovená hektarová hustota, minim. v každém druhém meziřadí bylinný pokryv, mechanická údržba meziřadí a manipulačních prostor

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: 100% způsobilých výdajů

EXTENZIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA TRAVNÍCH POROSTECH: vstup dobrovolný
– PŘESUN DO II. PILÍŘE AEKO (jako v současnosti)
– aktivní zemědělec + min. 2 ha TTP v LPIS  + žádat o BISS
– přepočty VDJ podle nových koeficientů!!! Viz. 1. díl informace
– dodržet minimální požadavky na použití hnojiv a POR (1. díl informace)
–  kontrolní období 1.6. – 30.9.:
    1) minim. zatížení 0,3 VDJ/ha TTP (mimo 1. A 2. Zóny ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ a zón soustředěné péče NP)
    2) max. zatížení 1,5 VDJ/ha zem.p.
– v NATURA 2000 přísev nebo obnova jen se souhlasem OOP
– 1. seč nebo pastva do 31.7. (v H1 do 31.8.)
– DPB nad 10 ha nepokosená plocha 3 – 15% výměry DPB, na menších DPB dobrovolně
– limity hnojení podle ustanovení Nitrátové směrnice (i mimo ZOD)
– 91 EUR/ha, při neposečených plochách + 17 EUR
 

AEKO – OŠETŘOVÁNÍ CENNÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ:
– min. 2 ha TTP; žadatel nežádá zároveň o dotaci a EZ a ZE přispívající k biodiverzitě
– min. 0,3 VDJ/ha (nové přepočítávací koeficienty) v LPIS ENVIRO – ENVIRO – výjimka pokud pouze podmáčenky, modrásek a chřástal, max. 1,5 VDJ/ha; DPB nad 10 ha ponechat nepokosené plochy 3 – 15%; limity hnojení podle nitrátové směrnice, pokud není uvedeno jinak; obnova, přísev, změna termínu seče nebo ponechání nedopasků s povolením OOP;
– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (75 EUR/ha) – jako dosud, limit hnojení 80 kg N/ha DPB
– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (94 EUR/ha) – jako dosud; seč upravena u bezkolencových luk
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (79 EUR/ha) – jako dosud; aplikace 1x/závazek hnojiva max. 55 kg N/ha v průměru; max. 80 kg N/ha DPB N hnojiv (hnůj nebo kompost)
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY NEHNOJENÉ (80 EUR/ha) – jako dosud
– TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY (600 EUR/ha) – jako dosud; se souhlasem OOP lze použít jinou, než stanovenou techniku na seč
– OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO (108 EUR/ha) – jako dosud + se souhlasem OOP 1x/ závazek přihnojit
– OCHRANA MODRÁSKŮ (83 EUR/ha) –  jako dosud
– SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ (261 EUR/ha):
   – SSTaV : jako dosud; pokud paseny – přísun dusíku pastvou 3 kg – 50 kg N/ha DPB
   – málo úživné pastviny: pastva hospodářskými zvířaty, max. 50 kg N/ha DPB pastvou, ostatní jako SSTaV
– DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY (120 EUR/ha) – jako dosud; sečí lze nahradit pastvu jen se souhlasem OOP; přívod N min. 10 kg N/ha DPB
– PLATBA NA VÝSLEDEK (57 EUR/ha) – jen v CHKO Železné Hory – pilotní projekt

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘISPÍVAJÍCÍ K BIODIVERZITĚ:
– min. 2 ha TTP v LPIS ve vrstvě ENVIRO, není možný souběh s AEKO – ošetřování cenných travních porostů, registrace v EZ;  min. 0,25 VDJ/ha (nové přepočítávací koeficienty) v LPIS ENVIRO – výjimka pokud pouze podmáčenky, modrásek a chřástal, DPB nad 10 ha ponechat nepokosené plochy 3 – 15%; limity hnojení podle nitrátové směrnice, pokud není uvedeno jinak; obnova, přísev, změna termínu seče nebo ponechání nedopasků s povolením OOP
– tituly a podmínky totožné s AEKO – ošetřování cenných travních porostů
– MVLH – 7 EUR/ha
– MVLN – 45 EUR/ha
– HSLH – 29 EUR/ha
– HSLN  – 44 EUR/ha
– podmáčenky – 549 EUR/ha
– chřástal – 71 EUR/ha
– modrásek – 44 EUR/ha
– SSTaV a málo úživné louky – 266 EUR/ha
– DBP – 64 EUR/ha
– platba na výsledek – 57 EUR/ha

AEKO – KRAJINOTVORNÉ SADY:
– min. 0,5 ha v LPIS
– do 31.8. údržba bylinného pokryvu sečí nebo pastvou; souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na min. 85% výměry, 15 – 30% výměry bez seče nebo pastvy a tuto plochu poseká v určeném termínu; nemulčuje meziřadí a příkmenný pás; pesticidy jen schválené pro ekologické zemědělství; řez stromů 2x/závazek; lze dosazovat
– 116 EUR/ha

AEKO – PODPORA BIODIVERZITY NA ORNÉ PŮDĚ:
– Biopásy: vstup min. 2 ha or.p.
– krmné biopásy (676 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– nektarodárné biopásy (597 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– kombinované biopásy (639 EUR/ha): 6 – 24 m jednoletý biopás + na něj navazující víceletý pás JTS široký 18 – 24 m; min. 50 m délka, max. 50% DPB; krmný pás jednoletý: viz krmné biopásy; jetelotravní pás: ponechat na DPB po selou dobu závazku, od 1.3. do 15.8. bez zásahu zem. technikou, zaoře po uplynutí 5 let
– ochrana čejky chocholaté (630 EUR/ha): jako dosud
– druhově bohaté pokrytí orné půdy (417 EUR/ha) : každoročně max. na 50% DPB vysít stanovenou směs plodin, bez hnojiv a POR, mechanická údržba 15.9. – 14.10., 15.10. – 31.12 zapravit

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – biodiverzita:
– zachování porostního typu hospodářského souboru
– zachování habitatových stromů
– LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – genofond
NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH: 100% způsobilých výdajů
– přeměna porostů náhradních dřevin
 

ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE:
– podnikatelský plán na 2 roky
– zemědělská kvalifikace do 24 měsíců od Dohody
– sazba 1,5 mil. Kč (58 tis. EUR) základní, 2,3 mil. Kč při zavedení zpracování

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ:
– zaměření na vyjmenované obory
– agroturistika – vazba na malokapacitní ubytovací zařízení
– zpracování a uvádění na trh – ne potraviny nebo krmiva
– žadatel min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo les minim. 10 ha

LEADER
 

AEKO – INTEGROVANÁ PRODUKCE:
– min. 0,5 ha R, J, S, V
– IP ovoce, zeleniny, brambor (462 EUR/ha):
– společné podmínky: neaplikovat vyjmenované účinné látky, rozbor půdy na těžké kovy v 1. Roce závazku, dvakrát za závazek rozbory produkce na těžké kovy, sledování meteo prvků a škůdců, každoroční školení, rozbor minerálního N před výsadbou
– zelenina: minimální výsev, osivo podle zákona, odplevelení meziřadí (?) jen mechanicky, hnojit podle nitrátové směrnice, karta půdního bloku
– jahodník: minimální objem uznané sadby, sázet na DPB s meziplodinou nebo předplodinou na zelené hnojení, odstraňování čepelí listů, údržba sečením a mulčováním, herbicidy max. 4x/rok, insekticidy max. 3x/rok, dusík aplikovat podle nitrátové směrnice
– chřest: před výsadbou hnůj, max. 2x/rok herbicidy, dusík podle nitrátové směrnice
– brambory konzumní: certifikovaná sadba v minimálním objemu, výsadbu na DPB s předplodinou nebo meziplodinou nebo tuhá nebo tekutá statková hnojiva; min. na 50% DPB předčasné ukončení vegetace alternativní metodou; dusíkatá hnojiva podle nitrátové směrnice; max. 3x aplikace insekticidů proti mandelince; max. 30 apikací konvenčních fungicidů proti plísni bramborové; meteo prvky, sledování škůdců, karta agrotechnických operací
– ovoce (460 EUR/ha): neaplikovat vyjmenované účinné látky, max. 3 aplikace herbicidů v příkmenné pásmu za rok; neaplikovat herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru; mechanická úprava meziřadí a manipulačního prostoru, odběry půdy a ovoce na těžké kovy, limit reziduí pesticidů (30% MLR jádroviny, 50% MLR peckoviny a bobuloviny); meteo a skůdci – sledovat, každoroční školení, řez stromů a keřů – hmotu nadrtit a rozprostřít; stanovená hustota výsadby

AEKO – OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OPVZ NA ORNÉ PŮDĚ:
– jen povodí VN Švihov, Římov, Vrchlice, Opatovice

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ:
– prasnic, prasniček, selat a předvýkrmu a výkrmu
– žadatel min. 3 VDJ prasat, imunizační program proti vyjmenovaným patogenům, určeno i pro ekologické zemědělce
 

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT:
– stanoveny minimální počty VDJ a druhy zvířat, skot – dojnice, není určeno pro ekologické zemědělce
SKOT:
– zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu – dojnice a telata do 2 měsíců
 (60 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, ochrana proti obtížnému hmyzu biologická nebo chemická; podestýlat slámou nebo separátem + alkalizace; evidence hubení hmyzu
– zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (16 EUR/VDJ): min. o 15% větší lehací plochu, než je uvedeno v legislativě, min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení
– zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho (44 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, pobyt venku možný minim. 30 dní s neomezeným přístupem, venkovní prostory přiléhající k trvalému objektu, min. 5m2/dojnici,  pravidelný úklid venkovních prostor, nastýlání venkovních prostor nebo zajistit dezinfekci paznehtů ve vanách nebo rohožích – přípravky bez formaldehydu; pastevní výběhy – max. 500 m od stáje, minim. 10 m2/dojnici, každodenně od 1.6. do 31.10., zajistit přikrmování a každodenní péči, každý večer přehánět do stáje.

PRASATA:
– minim. 3 VDJ prasat, vést evidenci
– zlepšení životních podmínek v chovu prasat – prasničky (33 EUR/VDJ): 1. Zapuštění nejdříve ve 230 dnech věku; evidence o zapouštění
– prasnice (61 EUR/VDJ): desinfekce v rámci sekčního provozu poroden, kontrola spárků po odstavu selat, evidence o turnusovém provozu a kontrole a ošetření spárků
– selata (75 EUR/VDJ): minim. 1 VDJ odstavených selat, stájová evidence; zvětšení ustajovacího prostoru min. o 20% oproti legislativě
 

VYLOUČENÍ POBYTU PRASNIC V INDIVIDUÁLNÍCH KLECÍCH: investiční dotace
– min. 3 VDJ prasnic,
– 50% způsobilých výdajů

ZMĚNA TECHNOLOGIE USTÁJENÍ NOSNIC: investiční dotace
– min. 3 VDJ nosnic
– 50% způsobilých výdajů

PODPORA PORADENSTVÍ:
– příjemce – subjekt poskytující poradenství/vzdělávání
– individuální poradenské služby (80% způsobilých nákladů, max. 50 tis. Kč/1 službu): běžné poradenské služby
– faremní plány (100% způsobilých nákladů, max. 80 tis. Kč/1 službu): využití AEKO v CHKO – odsouhlasené OOP; témata přechod na ekologické zemědělství a zvýšení biodiversity
– specializované poradenství (100% způsobilých nákladů, max. 70 tis. Kč/1 službu): inovační servis pro zřízení a implementaci operačních skupin EIP nebo podobných skupin na venkově
– zřízení poradenské služby (100% způsobilých nákladů, max. 200 tis. EUR): zřídit nový systém poradenství náročných typů služeb
– zvyšování kompetencí poradců v zemědělství (100% způsobilých nákladů, max. 150 tis. Kč)
– e-learning (100% způsobilých nákladů, max. 3000 tis. Kč): zřizování nových e-learningových kurzů

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – vzdělávací a informační akce

PODPORA OPERAČNÍCH SKUPIN A PROJEKTŮ EIP:
– operační skupina složená z podnikatelského a vědecko-výzkumného sektoru
– projekt přispívá k cílům SZP
– dotace 100% uznatelných nákladů
– asi 5,2 mil. Kč/i skupinu

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY