NOVINKY V POVINNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ PŘI HNOJENÍ A VEDENÍ EVIDENCE O APLIKACI HNOJIV

NOVINKY V POVINNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ PŘI HNOJENÍ A VEDENÍ EVIDENCE O APLIKACI HNOJIV

Z 156/1998 Sb. o hnojivech, V 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, V 474/2000 Sb.,

1. vedení evidence o výnosu hlavního a vedlejšího produktu – všichni zemědělští podnikatelé
   – evidence o výnosu u každého jednoho DPB

2. vedení evidence hnojení a výnosů elektronickou formou – zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší, než 20 ha
– předání této evidence na UKZUZ vždy do 31.1. následujícího roku, poprvé za rok 2022 do 31.1.2023
– v Portálu farmáře bude k dispozici aplikace, která umožní předávání dat UKZUZ
– V 377/2013 Sb. – nově upravená příloha č. 2 s tabulkou povinných náležitostí evidence

3. pomocné rostlinné přípravky jsou přejmenovány na „biostimulanty“

4. technologické vody (do 1,5% sušiny a 0,1% dusíku) – vzniklé v chovu zvířat nebo při jednoduchém zpracování rostlinných produkt (např. mytí) – nově je možné použít i technologické vody vznikající mimo zemědělskou prvovýrobu

5. příkrmiště: část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat
– vzdáleno min. 50 m od útvaru povrchových vod, na svahu nad 5° nejméně 100 m
– nejméně 1x/rok v období 1.2. – 30.4. odstranit výkaly, stelivo a zbytky krmiv

6. tuhé organické hnojivo, tuhá statková hnojiva a separát digestátu – na zem.p. uložit max. na 2 roky mimo ZOD (vrátit na původní místo po 3 letech) a max. 1 rok v ZOD (vrátit na původní místo po 4 letech.

7. nové chovy hospodářských zvířat uváděné do provozu a spadající mezi stacionární zdroje znečištění musí ve skladech statkových hnojiv používat nízkoemisní systémy

8. BPS – minim. 4 měsíční skladovací kapacita na digestát nebo fugát digestátu (raději na 6 měsíců, problém s vývozem kvůli počasí)
– nově do provozu uváděné BPS s kapacitou spadající mezi stacionární zdroje znečištění musí ve skladech digestátu a fugátu používat nízkoemisní systémy

9. zapravování hnojiv do půdy:
– tuhá statková, kapalná organická hnojiva a technologické vody na povrch orné půdy – zapravit do 24 hodin. Pokud pocházejí ze zařízení spadajících pod zákon o integrované prevenci, zapravit do 12 hodin (neplatí pro přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení TTP, JT a J porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní
– tuhá statková a organická hnojiva na orné půdě zapravit do 48 hodin

10. močovina: k přihnojení porostů pouze s inhibitorem ureázy
– močovina bez inhibitoru zapravit okamžitě nebo aplikovat v roztoku – od 1.7.2022

11. bilance dusíku:
– povinná u hospodářů i částečně v ZOD při více než 30 ha zemědělské půdy
mimo vinice, chmelnice, školky, sady, jahody)
– povolený bilanční přebytek 70 kg N/ha zem.p. v průměru 3 let
– nehodnotí se pastva
– neposílá se na UKZUZ
– poprvé spočítat do 31.12.2021 za hospodářský rok 1.7.2020 – 30.6.2021

12. nitrátově zranitelné oblasti: beze změny, platná novela NS č. 277/2020, účinnost od 1.7.2020
Hlavní změny:
– hnojení k meziplodině nejpozději 2 týdny před zapravením na zelené hnojení
– hnojení na podporu rozkladu slámy – pokud ponechána veškerá sláma – započítává se veškeré hnojení až do začátku zákazu hnojení
– po hnojení ke slámě lze použít k řepce nově až 30 kg N/ha
– inhibitory nitrifikace povinné jen v aplikačním pásmu III + dávkovací zařízení pro homogenizaci
– 2 týdny před začátkem zákazu hnojení lze hnojit kejdou nebo digestátem i bez inhibitorů nebo bez dávkovacího zařízení
– posun období zákazu hnojení
– hnojení možné až 14 dní po začátku období zákazu hnojení, pokud teploty vzduchu nad 5°C + příznivé půdní podmínky (doložit ČHMÚ)
– hnojiva s obsahem N v dávce do 5 kg N/ha k ozimům i v době zákazu hnojení
– na jaře možno o 14 dní dříve přihnojit ozimy
– zvýšena jednorázová dávka N na TTP
– změny v limitech dusíku
– střídání plodin: kukuřice ve III. aplikačním pásmu max. 2x po sobě, sled lze přerušit ozimou plodinou pěstovanou za účelem sklizně (např. senážní žito)
– šířka hromady tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdy a separátu digestátu je max. 20 m
– přechod na hospodářský rok 1.7. – 30.6.

Nitrátová směrnice, Metodika pro 5. Akční program ZDE.

Další informace, tabulka bilance dusíku a metodiky najdete ZDE.

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY