Dotační kalkulačka pro 2023

Dotační kalkulačka pro 2023

zdroj.: agronavigator.cz

Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.


Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje využití všem zemědělcům se základní počítačovou znalostí.
Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch, počty dobytčích jednotek, příp. některé doplňující informace a algoritmus modelu následně vypočítá s předem zadanými sazbami očekávatelné nároky na podpory ze dvou základních kategorií podpor: nárokové plošné podpory a agroenvironmentální a klimatické podpory. Víc informaci naleznete přímo v dokumentu.

Návod:

Uživatel vkládá oprávněné jednotky předmětného podniku – tedy výměry oprávněných ploch, počty dobytčích jednotek, příp. některé doplňující informace a algoritmus modelu vám následně vypočítá s předem zadanými sazbami očekávatelné nároky na podpory ze dvou základních kategorií podpor:

1. NÁROKOVÉ PLOŠNÉ PODPORY, jako suma následujících opatření:
 1.1.     Základní platba na plochu
 1.2.     Redistributivní platba
 1.3.     Platba na ekoschémata
 1.4.     Platba pro mladého zemědělce
 1.5.     Platba na produkčně vázané podpory (VCS) – u rostlinné výroby se zadává výměra v hektarech a v případě dojnic a masných telat se zadávají kusy (nikoliv VDJ)
 1.6.     Platba na ANC 
 1.7.     Platba pro malý subjekt (pokud je taková volba vybrána)

2. AGRO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ PODPORY složené z:
 2.1.    AEKO – zatravňování erozně ohrožené půdy
 2.2.    AEKO – meziplodiny
 2.3.    AEKO – ošetřování cenných travních porostů
 2.4.    AEKO – podpora biodiverzity na orné půdě
 2.5.    AEKO – integrovaná produkce
 2.6.    AEKO – jiné
 2.7.    Platby na ekologické zemědělství, Natura
 2.8.    Platby za dobré životní podmínky zvířat
 2.9.    Platby za lesnická opatření – zalesňování zem. půdy, agrolesnictví, agro-environmentální služby a ochrana lesů.

Model vám tak umožňuje variantně optimalizovat strukturu podpor částečně z prvního pilíře (přímé platby) a současně dobrovolných programů ve 2. pilíři a optimalizovat tak příjem z ekosystémových služeb. Výpočetní algoritmus ovšem neobsahuje projektová opatření typu „Investice“, „Leader“, apod. Současně s tím zde nejsou obsaženy žádné podpory, které jsou financovány z národního nebo jiných rozpočtů v ČR. Tato skutečnost by neměla být opomenuta např. při srovnání podnikových podpor v jednotlivých období.

V modelu definované sazby podpor jsou PŘEDBĚŽNÉ, které vycházejí z návrhu Strategického plánu v lednu 2022, který v průběhu tohoto roku bude připomínkován a případně upravován. Vypočtené částky zejména u dobrovolných programů (VCS, některé platby 2. pilíře) jsou tak předpokladem, který se může od budoucí obdržené částky lišit vzhledem k závislosti výše sazeb na skutečném rozsahu účasti všech podniků v daném programu, a který může být odlišný od navržených předpokladů ve Strategickém plánu (sazby v plánu pracují s plánovaným MIN – MAX rozpětím).

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY