Zpřesnění zásad 2020 – souhrn

Zpřesnění zásad 2020 – souhrn

Str. 5, bod 3. Změny žádosti o dotaci, změna žadatele

doplňuje se písm. d):

  1. Pokud z důvodu opatření zavedených v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 není možná realizace předmětu dotace v případě dotačních programů, u kterých je to v jejich znění uvedeno, pak tuto skutečnost žadatel oznámí Fondu podáním prostřednictvím Portálu farmáře na formuláři k tomu určeném (Ohlášení vyšší moci) a doloží k tomu příslušné doklady.

 

1.D. Podpora včelařství:
–  postup pro podávání požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce žadatel vypracuje do 30.6.2020. Po schválení příslušným odborem Ministerstva zemědělství ČR ho zveřejní do 31. 7. 2020 způsobem umožňujícím dálkový přístup

8.F. Nákazový fond:
– doplněno:
po 30.9.2019 již není možné přidat podprogram v Žádosti o dotaci
formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci podat do 31.10.2020

8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic,
8.F.b. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat,
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti:
kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na úkony provedené formou služeb včetně dokladů na nákup separátních prostředků pro dané činnosti, ale daný úkon musí být proveden službou

8.F.b. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti:

– optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů – lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace

9.A. Speciální poradenství

9.A.a.1.a. Podpora pořádání seminářů a školení
9.A.a.2.b. Zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat
9.A.b.2. Podpora pořádání výstav pěstovaných rostlin

9.A.b.3. Podpora pořádání seminářů a školení pro pěstitelskou veřejnost:
pokud byla plánovaná akce prokazatelně zrušena kvůli nouzovému stavu při výskytu koronaviru, budou žadateli částečně uhrazeny náklady spojené s přípravou akce

9.A.b.4. Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti
60 000 Kč na 1 odrůdu ječmene jarního sladovnického včetně technologických zkoušek (sladařských) a pšenice ozimé

 

 

9.F.e. Regionální přenos informací:
přidáno pořádání webinářů
– částečná úhrada nákladů na neuspořádanou akci kvůli koronaviru
– přidána aktivita: j) informační podpora související s krizovými opatřeními a dopady v souvislosti s výskytem koronaviru COVID -19.

9.F.m. Demonstrační farmy:
– v souvislosti s koronavirem je možné termíny akcí přizpůsobit aktuální situaci
– termíny nemusí odpovídat projektu,  nutno nahlásit 7 dnů před konáním akce
– informační materiály a propagace – proplaceny u akcí zrušeních kvůli koronaviru

19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ
19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ
– Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 6. 2020 a končí 14. 8. 2020.

 

20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic:
Po 30. 9. 2019 již není možné přidat podprogram v Předběžné žádosti.
V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, uvádět hospodářství (případně stáje), která nejsou uvedena v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na tato hospodářství (případně stáje) poskytnuta dotace,

20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže:
Po 31. 8. 2019 již není možné přidat podprogram v Předběžné žádosti.
– V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, uvádět hospodářství (případně chované kategorie drůbeže), která nejsou uvedena v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na tato hospodářství (případně kategorie chované drůbeže) poskytnuta dotace

20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže,
20.B.b. Podpora šetrného zacházení s drůbeží
20.B.c. Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách

20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže
20.B.e. Podpora šetrného zacházení s kachnami
20.B.f. Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen v halách
:
předkládají se kopie účetních dokladů dokládajících počet vyskladněné drůbeže a soupis těchto dokladů

 

20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat:
– Po 30. 9. 2019 již není možné přidat podprogram v Předběžné žádosti.

– V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, uvádět hospodářství (a v případě podprogramu 20.C.c i skupiny prostředků proti nežádoucímu hmyzu – aplikaci adulticidů a/nebo larvicidů), které nejsou uvedeny v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na tato hospodářství (a v případě podprogramu 20.C.c na skupiny prostředků proti nežádoucímu hmyzu – aplikaci adulticidů a/nebo larvicidů) poskytnuta dotace

 

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka
– Po 30. 9. 2019 již není možné přidat podprogram v Předběžné žádosti.
– V případě, že žadatel bude na Formuláři s doklady prokazujícími nárok na dotaci, uvádět hospodářství (případně stáje), která nejsou uvedena v příloze protokolu o kontrole „Seznam pro účely kontrol na místě pro ověření podmínek“, nebude na tato hospodářství (případně stáje) poskytnuta dotace
 

20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu školkovým způsobem:
– formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci – přidán doklad o počtu telat, který je stanoven na základě skutečných krmných dní telat narozených KBTPM od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020, která byla alespoň část období v prvních 6 měsících jejich života odchována technologií chovu školkovým způsobem;
– podpora na tele, které bylo alespoň část období v prvních 6 měsících života chováno školkovým způsobem
– podpora do 387 Kč/ks telete narozeného v období od 1.10.2019 do 31.3.2020
– dokumentaci o provádění technologie chovu telat školkovým způsobem vede chovatel ve stájové evidenci

20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM:
– sazba dotace do 233,- Kč/jednu KBTPM

Celé znění zpřesnění najdete v přiloženém materiálu.