Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dne 8. 11. 2022 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla“).

Na základě průběžně prováděných změn v Obecných podmínkách Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, pro kolové příjmy žádostí, byla provedena aktualizace Obecných podmínek také v Pravidlech pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Hlavní změny podmínek Pravidel:

Byla zkrácena lhůta pro realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu z 36 měsíců na 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Byla doplněna podmínka, že v případě podpisu Dohody o poskytnutí dotace po 30. 6. 2023, je nutné předložit Žádost o platbu nejpozději do 30. 6. 2025.
Došlo k výslovnému zahrnutí do Pravidel uplatnění mezinárodních sankcí vůči Rusku a Bělorusku kvůli situaci na Ukrajině.
Byla upravena problematika ke střetu zájmů.
Byl aktualizován popis způsobu doručování dokumentů ze strany SZIF, kdy hlavním komunikačním kanálem je datová schránka. Dokument je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba oprávněná k přístupu k dokumentu, případně 10. den od dodání dokumentu do datové schránky, pokud se do té doby oprávněná osoba nepřihlásí.
Byla umožněna podpora formou národního doplňkového financování.

Přílohy:

Pravidla 4 3 1 – Pozemkove upravy – zpresneni 11 2022 – čistopis  (PDF, 916 KB)
Pravidla 4 3 1 – Pozemkove upravy – zpresneni 11 2022 – revize (PDF, 928 KB)