Změna pravidel pro 3., 5. a 7.kolo PRV v operaci 1.1.1

Změna pravidel pro 3., 5. a 7.kolo PRV v operaci 1.1.1

Investice do zemědělských podniků – žadatelé sankcionovaní za nedodržení protierozních opatření

Info SZIF z 29.10.2018

Preferenční kritérium „Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo technologie, který přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení pro precizní zemědělství…“ – je odstraněna podmínka, že pro získání preferenčních bodů žadatel v minulosti nesměl být sankcionován za porušení protierozních opatření.

Žadatelé si budou moci dodatečně nárokovat body, ale nemohou si navyšovat požadavek na dotaci. Dotčení žádosti budou prověřeny ještě před doporučováním žádostí.

Bližší informace v přiložených materiálech.