Zemědělství a ochrana životního prostředí

Zemědělství a ochrana životního prostředí

Na otázky Oldřicha Přibíka ve společných zájmech resortů životního prostředí a zemědělství odpovídal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.

V rozhovoru na otázku, zda v zemědělství a ochraně životního prostředí jde dnes spíše o spolupráci a symbiózu, nebo o těžko spojitelné protiklady, ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec mimo jiné uvedl:  „Pro naši další udržitelnou existenci je při zemědělském hospodaření nezbytné respektovat ochranu životního prostředí, a to jak z hlediska například ochrany vody, chrany ekologické stability krajiny, včetně ochrany biodiverzity, tak ale i zejména z hlediska ochrany půdy jako neobnovitelné složky životního prostředí. Nadměrná eroze zemědělské půdy je problémem, který je hospodařícími subjekty často podceňován. Téměř 60 procent zemědělské půdy u nás je ohroženo vodní erozí a asi 14 procent erozí větrnou.“

Jak ministr dále uvádí je motivace k ochraně životního porstředí mimo jiné nastavena prostřednictvím dotačních programů Ministerstva životního prostředí na podporu ekologické stability krajiny, z nichž významná část směřuje právě do krajiny zemědělské. Jedná se zejména o podporu obnovy a tvorby mezí, remízů, alejí, protierozních opatření, mokřadů a tůní, rybníků, revitalizace degradovaných vodních toků a niv, včetně eliminace odvodňovacích systémů. Nejvíce prostředků mohou zemědělci využít v operačním programu Životní prostředí. Třeba na snižování znečištění emisí ze zemědělské výroby, kde jsou zatím řádově desítky projektů a tato oblast je pro zemědělce atraktivní. Aktuálně je pro zemědělcce vypsaná výzva s alokací půl miliardykorun. Nejvíce prostředků od Ministerstva životního prostředí ale mohou získat na posílení přirozených funkcí a obnovu ekologické stability krajiny, tedy na obnovu vodních prvků, krajinných prvků či realizace protieerozních opatření. A to právě na taková optaření jako jsou obnova a výsadba stromořadí, nové remízy, travní pásy, průlehy, obnova a vytváření větrolamů, mokřady, tůně  a malé vodní nádrže. Výše podpory je zde od 60 do 100 porcent a výzvy jsou vypisovány poměrně často.