ZÁKAZ ZAŠKRCOVÁNÍ VARLAT A OCASŮ OD 1.2.2021 – pozvánka a přihláška na kurz pod článkem

ZÁKAZ ZAŠKRCOVÁNÍ VARLAT A OCASŮ OD 1.2.2021 – pozvánka a přihláška na kurz pod článkem

ZÁKAZ ZAŠKRCOVÁNÍ VARLAT A OCASŮ OD 1.2.2021 – pozvánka a přihláška na kurz pod článkem

 15.1.2021 – Zákon na ochranu zvířat nově zakazuje u hospodářských zvířat kastraci samců zaškrcením varlat a zkracování ocasu zaškrcením jeho části.

Zákaz kastrace samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu hospodářských zvířat (ustanovení § 9 zákona na ochranu zvířat):

 • Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021.
 • Ochrana hospodářských zvířat je upravena v § 9 – § 12h.
 • Nově zákaz provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu u hospodářských zvířat po 1. únoru 2021.
 • V praxi se týká zejména ovcí a koz metodou používající gumové kroužky.
 • V ostatních členských státech EU je problematika kastrací samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu přísně regulována.

Jaké možnosti kastrace bude mít chovatel ovcí a koz po 1. 2. 2021?

 • Kastrace samců ovcí a koz mladších 8 týdnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona bez znecitlivění.
 • Kastrace samců ovcí a koz starších 8 týdnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona pouze se znecitlivěním.
 • Další možnost: nekastrovat samce vůbec a porážet v mladším věku.

Jaké možnosti zkracování ocasů bude mít chovatel ovcí po 1. 2. 2021?

 • Krácení ocasu u jehňat mladších 8 dnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona bez znecitlivění.
 • Krácení ocasu u jehňat starších 8 dnů může provést osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona pouze se znecitlivěním.
 • Další možnosti: zvýšit úroveň hygieny v chovu, pravidelně odstraňovat výkaly, zajistit asanaci luk a pastvin, předcházet parazitárním onemocněním pravidelným odčervováním, provádět dezinsekční a deratizační opatření, chovat krátkoocasá plemena ovcí.
 • V ekologickém zemědělství je zkracování ocasů u ovcí a koz primárně zakázáno, je však možné požádat Ministerstvo zemědělství o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce a zkracování ocasů v individuálních a odůvodněných případech povolit; v případě udělení výjimky se chovatel řídí podmínkami popsanými výše.

Kdo je osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona?

 • Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále osoby, které získaly odborné způsobilosti podle §59a odst. 1 písm. a) až e) veterinárního zákona – minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika).
 • Odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností získaly specializovanou odbornou průpravou podle veterinárního zákona – specializovaná průprava: odborný kurz pořádaný Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně v rozsahu 10 hodin specializované odborné průpravy.
 • Chovatel, který se zúčastní této specializované průpravy, musí mít odbornou způsobilost podle prvního bodu – minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika).

Doporučené materiály VFU:

Seznam úkonů, které smí chovatel hospodářských zvířat provádět
Specializovaná průprava chovatelů

SEZNAM ÚKONŮ, KTERÉ SMÍ PROVÁDĚT CHOVATEL HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PO ABSOLVOVÁNÍ SPECIALIZOVANÉ PRŮPRAVY CHOVATELŮ:

Kastrace samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
2. krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
3. odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund, 4. ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zvířat,
5. odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,
6. kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec, a 7. úpravu zubů savých selat.

 

SEZNAM ÚKONŮ, KTERÉ SMÍ PROVÁDĚT KAŽDÝ CHOVATEL HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT I BEZ SPECIALIZOVANÉ PRŮPRAVY:

 1. poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
2. měření tělesné teploty,
3. vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
4. vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
5. neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
6. nálev sondou do bachoru
7. neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

 

INJEKČNÍ APLIKACE LÉČIV:
Odborná způsobilost: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika) ü Specializovaná průprava: NE

Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčiv, jestliže
a) obdržel pokyny ošetřujícího veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv,
b) ošetřující veterinární lékař stanovil diagnózu,
c) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu podání, dávkování, době podání léčiv, indikaci, kontraindikaci, negativních účincích, ochranné lhůtě a cílovém druhu zvířat,
d) byl ošetřujícím veterinárním lékařem poučen o způsobu uchovávání léčiv,
e) vede záznamy o podaných léčivech.

stanoven v § 39c vyhlášky č. 342/2012 Sb. ü Odborná způsobilost: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika) ü Specializovaná průprava: odborný kurz pořádaný Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně v rozsahu 10 hodin specializované odborné průpravy

 

JEDNODENNÍ KURZ VFU BRNO 22.2.2021 – POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA