ZAČÍNÁ PLATIT PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKA 240/2021 Sb.

ZAČÍNÁ PLATIT PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKA 240/2021 Sb.

ZAČÍNÁ PLATIT PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKA 240/2021 Sb.

 

Protierozní vyhláška umožní kontrolovat a pokutovat zemědělce za nešetrné hospodaření na zemědělské půdě.

Limit

Vyhláška stanovuje přípustnou ztrátu půdy, kterou je potřeba dodržovat. V systému zemědělských dotacích se dosud vymezuje erozně ohrožená půda na přípustnou ztrátou 17 tun z hektaru za rok, s platností vyhlášky to bude 9 tun z hektaru za rok. Maximální limitní míra ztráty půdy je nepřekročitelná a zohledňuje jak požadavky na protierozní ochranu, tak realizovatelnost opatření v zemědělské praxi.
K vytipování problematických ploch, na nichž je limit překračován, bude sloužit již dnes funkční Monitoring eroze (aplikace spravovaná SPÚ a VÚMOP, v.v.i.). První záznam erozní události v Monitoringu je pro zemědělce výstrahou, že by dle této skutečnosti měl upravit své hospodaření. V případě opakovaného záznamu je již zřejmé, že na ploše dochází k opakovaným problémům s erozí a plochu je potřeba sledovat a přijímat na ní efektivnější protierozní opatření. Zároveň pomocí dat Monitoringu eroze bude docházet k průběžnému vyhodnocování účinnosti protierozní vyhlášky a v budoucnu tak není vyloučeno zpřísnění limitu přípustné ztráty.

Kalkulačka

Na plochách, kde bude erozní událost zaznamenána opakovaně, budou zemědělské subjekty muset provádět protierozní opatření, k jejichž vhodnému výběru jim poslouží již zavedený nástroj – aplikace Protierozní kalkulačka. Pomocí ní si hospodáři sestaví plán protierozních opatření, přičemž hospodaření dle tohoto plánu bude následně předmětem kontroly příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Kontroly

Sankce a kontrolní mechanismy upravuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Vyhláška stanoví, že když hospodaří subjekt dle plánu, má se za to, že nepřekročil přípustnou míru ztráty půdy erozí. Ke kontrolní činnosti MŽP zpracovává podrobný metodický pokyn. Plochy a jejich uživatelé, kteří budou v režimu protierozní vyhlášky, budou kontrolováni příslušnými orgány ochrany ZPF, což jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností).
Kontroly se zaměří na to, zda je vyhotoven plán hospodaření v Protierozní kalkulačce a zda subjekt dle něj hospodaří, co se týče volby plodin a agrotechniky. Veřejnost může hlásit podezření na erozní událost orgánu ochrany ZPF nebo pobočce Státního pozemkového úřadu. Nahlášená erozní událost bude následně prošetřena v terénu.

Pokuty

Za porušení nastaveného protierozního plánu hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 Kč, právnickým osobám a podnikatelům až milion korun. Zemědělci také mohou také přijít o část dotací, neboť porušení vyhlášky a sankce dle zákona o ochraně ZPF povedou i k sankcím v dotačním systému

 

Protierozní vyhláška 240/2021 Sb. ZDE.