VÝZVA MŽP ČR K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY Z  OP ŽP

VÝZVA MŽP ČR K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY Z  OP ŽP

VÝZVA MŽP ČR K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY Z  OP ŽP

Text Výzvy ZDE.

 

 

Podprogram Adaptace vodních ekosystémů: zlepšování přirozené funkce vodních toků a niv, obnova nebo tvorba vodních prvků, obnova nebo tvorba biotopů pro zvláště chráněné druhy

Podprogram Adaptace nelesních ekosystémů:  tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (meze, remízy, mělké příkopy atd.), tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy, opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti, likvidace invazních druhů

Podprogram Adaptace lesních ekosystémů: opatření pro zlepšování skladby lesních porostů, opatření na ponechání dřevní hmoty v lese, ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití, zpracování lesních hospodářských plánů, tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy, likvidace invazních druhů

 

Všechny informace najdete ZDE.