Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace

Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace

Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace

V Praze dne 29. srpna 2021 SZIF

Mediálním prostorem v současnosti rezonuje problematika, jak mají postupovat zemědělci při zadávání veřejných zakázek podle příslušného zákona ve vazbě na zákon o střetu zájmů. Řada článků odkazuje na dopisy Fondu týkající se této problematiky, ale bohužel obsahují značnou míru nepřesností a polopravd. SZIF se proto rozhodl uvést zmíněné informace na pravou míru.

Úvodem je třeba zdůraznit, že povinnost dodržovat ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů ex lege dopadá na zadavatele veřejných zakázek. Fond je podle platné evropské legislativy (mimo jiné) povinen zajistit soulad operace s předpisy týkajícími se veřejných zakázek. Z pohledu Fondu tak bylo klíčové právní posouzení, zda je za předpis týkající se veřejných zakázek možné považovat také ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů. Tato otázka byla předmětem dlouhodobých interních diskuzí v rámci Fondu.

Vzhledem ke skutečnosti, že u jednotek projektů hrozilo, že platba dotace ze strany SZIF nebude provedena v termínech, jež předpokládají Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, přistoupil SZIF k preventivnímu opatření a dne 19. 7. 2021 informoval dotčené žadatele, že platba dotace nebude provedena ve stanovených termínech.

Vzhledem k časové nouzi (hrozba pozdržení plateb jednotek dotací) a komplexnosti dané problematiky si Fond nechal v této věci zpracovat externí právní stanovisko. Dne 2. 8. 2021 obdržel SZIF potřebné právní stanovisko, které potvrdilo, že SZIF je povinen zajistit soulad operace s předpisy týkajícími se veřejných zakázek, čímž se pro účely uvedeného ustanovení myslí zajistit soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Na základě výše uvedené skutečnosti tak odpadl důvod, proč SZIF preventivně pozastavil výplatu jednotek dotací, jelikož došlo k vyjasnění právního postavení SZIF ve vztahu k citovanému ustanovení evropské legislativy. O tom informoval SZIF dotčené jednotky žadatelů dopisem ze dne 10. 8. 2021.

Je třeba zdůraznit, že již dne 19. 7. 2021, kdy došlo k preventivnímu pozastavení jednotek plateb, předpokládal SZIF zadání externího právního stanoviska v této věci, což se následně fakticky také stalo a tomuto odpovídá také časová souslednost jednotlivých výše popsaných kroků.
SZIF v celém případu, o kterém nepřesně informovala některá média, postupoval nestranně a v maximální možné míře komunikoval otevřeně s dotčenými zemědělci. Proto dotčení zemědělci obdrželi první dopis o pozastavení plateb, který vysvětloval důvody, proč platba dotace nebude provedena ve stanovených termínech. V současnosti tedy v této věci nejsou žádné platby výše uvedeným dotčeným zemědělcům ze strany SZIF pozastaveny.