Výskyt hraboše polního v únoru 2024

Výskyt hraboše polního v únoru 2024

Z výsledků únorového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá mírný pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 822 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v lednu, hodnoty dosáhly 754 AVN/ha v únoru, což napříč sledovaných plodin představuje 2,9násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoké ohrožení porostů trvá v krajích Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, též v krajích Královehradecký, Pardubický a Středočeský. Lokální problémy byly zjišťovány i v dalších krajích ČR. 

Dvě třetiny pozorování proběhly v ozimých a krmných plodinách setých v minulém roce. Zde hodnoty dosahovaly v průměru 534 AVN/ha, což odpovídalo 2,7násobku prahu škodlivosti. Třetina pozorování proběhla ve starších víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin a trvalých travních porostů. V nich se průměrný počet AVN/ha pohyboval okolo 1 215, což odpovídá hodnotě 3násobku prahu škodlivosti (zimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha, pro jednoleté kultury 200 AVN/ha). Tato čísla představují ohrožení pro krmné plodiny, které budou na počátku vegetace pod extrémním tlakem tohoto škůdce.  

Stále ohrožené zůstávají okresy Jihomoravského, Olomouckého, Královehradeckého, Pardubického a Zlínského kraje, zde se průměrné hodnoty pohybovaly mezi 973 a 1 300 AVN/ha. Nově se do výčtu zařadil i kraj Středočeský, kde průměrné únorové hodnoty přesáhly 968 AVN/ha.  

Hodnoty lokálně přesahující 4 000 AVN/ha byly zjišťovány nejen v porostech krmných plodin, ale i řepky olejky v okresech Kroměřížska, Znojemska, Olomoucka, dále Kutnohorska, Kolínska nebo Příbramska. Ve vojtěšce v katastru Chotouchov na Kolínsku až 15 000 AVN/ha   
 
Mírný pokles populací je pro období předjaří typický, ale při takto vysokých počtech představuje hraboš pro ohrožené okresy extrémní riziko.  

Od 1. března se mění práh škodlivosti z  200 AVN/ha na 50 AVN/ha ve všech plodinách, což posune škodlivost na čtyřnásobek současně dosahovaných hodnot.  

Na některých lokalitách s přemnoženými populacemi hrabošů ze zimy může dojít ke zhroucení populací, ale na většině lze předpokládat, že se vysoké počty před startem vegetace udrží. Intenzita výskytu hraboše se v jednom katastru může významně lišit, a to od výskytu nulového, až po výskyt extrémní.   

Dne 8. února 2024 ÚKZÚZ v reakci na kalamitní výskyt hraboše polního v předjaří vydal nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravků na ochranu proti hraboši. Účinnost nařízení přípravku Stutox II trvá od 8. února 2024 a u přípravku Ratron GW od 28. února 2024, u obou pak končí 6. června. 

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.    

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642