Výskyt hraboše polního v lednu 2024

Výskyt hraboše polního v lednu 2024

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly že i relativně nepříznivé podmínky počasí v proběhlém měsíci populace hraboše nijak významně neovlivnily. Celorepublikový průměr aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) dosáhl na konci ledna hodnoty 823, což odpovídá hodnotě získané v listopadu roku 2023. Napříč sledovanými plodinami tak tato hodnota představuje 3,1násobek aktuálního prahu škodlivosti. Kalamitní výskyty se nově projevily v Královehradeckém kraji.

V ozimých plodinách a krmných plodinách setých v minulém roce zaznamenali inspektoři ÚKZÚZ hodnoty, které dosahovaly v průměru 538 AVN/ha, což odpovídalo 2,7násobku prahu škodlivosti.  

Ve starších víceletých krmných kulturách se průměrný počet pohyboval okolo 1 327 AVN/ha, což odpovídalo hodnotě 3,3násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha, pro jednoleté 200 AVN/ha). Tato čísla představují vysoké ohrožení především pro krmné plodiny, ale i porosty ozimých plodin (především řepky). Prakticky ve všech krajích se pohybují hodnoty populací před začátkem jara nad prahem škodlivosti, vyjma kraje Karlovarského.   

Extrémně ohrožené zůstávají okresy Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Zlínského kraje, zde se průměrné hodnoty pohybovaly mezi 983 a 2 241 AVN/ha. Nově se do výčtu zařadil i kraj Královehradecký, kde průměrné hodnoty přesáhly 1 017 AVN/ha. 

Dále byly hodnoty lokálně přesahující 3 000 AVN/ha zjišťovány nejen v porostech krmných plodin, ale i obilnin a řepky olejky především v okresech na Kroměřížsku, Prostějovsku a Olomoucku. 9 700 AVN/ha bylo zjištěno ve vojtěšce na katastru Rataje u Olomouce.  

Ráz počasí proběhlého měsíce nijak významně četnost populací neomezil (naopak na mnohých místech došlo k navýšení hodnot např. na Trutnovsku a Jičínsku). Intenzita výskytu hraboše se v jednom katastru může významně lišit, a to od výskytu nulového, až po výskyt extrémní.  

Platnost Nařízení ÚKZÚZ umožňující aplikace rodenticidů do nor ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar vypršela v případě STUTOX II dne 20. ledna, u aplikace Ratron GW trvá do 27. února 2024. Zemědělci mohou též využívat běžnou aplikaci rodenticidů do nor v dávce 2 kg na hektar.  

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.   

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrny z monitoringu tohoto škůdce jsou pravidelně zveřejňovány na webu ÚKZÚZ.      

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642