Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě od 1. 1. 2019

Vratka spotřební daně z nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě od 1. 1. 2019

Zákon č. 4/2019 Sb. novelizuje zákon č. 353/2003 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Výše vratky:

a) 9.500,- Kč/1000 l spotřebované nafty
– pro živočišnou výrobu bez rostlinné výroby
– pro rostlinnou výrobu bez živočišné výroby, pokud je podíl citlivých plodin a révy vinné na orné půdě nebo trvalých kulturách minim. 10% výměry
– pro rostlinnou výrobu a chov hospodářských zvířat s intenzitou aspoň 0,3 VDJ/ha orné půdy (R), trvalých travních porostů (T) a trvalých kultur
– pro rostlinnou výrobu s citlivými plodinami minim. na 10% výměry R  nebo trvalých kultur a chov hospodářských zvířat s intenzitou minim. 0,3 VDJ/ha  R,T nebo trvalých kultur

b) 4.380,- Kč/1000 l spotřebované nafty
– pokud nelze použít písm. a)
– pro hospodaření v lesích

Spotřeba se prokazuje evidencí o skutečné spotřebě nebo paušálem = podíl z ročního normativu, roční normativ bude stanoven vyhláškou.
Normativ minimální spotřeby pro RV se stanoví k 15.5., při změně v LPIS je rozhodným obdobím konec měsíce, kdy ke změně došlo.

Způsob prokazování spotřeby se provede v 1. daňovém přiznání v kalendářním roce a nelze ho do konce roku změnit.

Zdaňovací období:
a) čtvrtletí pro prokazování skutečnou spotřebou
b) kalendářní rok pro prokazování paušálem

Nárok na vrácení daně se uplatňuje ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok vznikl.

Dodatečné daňové přiznání se podává nejpozději  do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení vznikl.

K zákonu bude vydána vyhláška (způsob výpočtu nároku, výše ročních normativů, způsob výpočtu intenzity hospodářských zvířat a způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin).