Vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese a v rybníkářství

Vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese a v rybníkářství

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství.

Ve svém současném znění uvádí § 57 zákona o spotřebních daních, že nárok na vrácení daně ve výši 4 380 Kč / 1 000 l nafty vzniká osobě, která nakoupila naftu za cenu obsahující spotřební daň a tuto naftu po 30. červnu 2017 (bez ohledu na datum nákupu nafty) prokazatelně spotřebovala při provádění hospodaření v lese. Zmíněnou osobou se rozumějí nejen vlastníci lesa, osoby s právem hospodařit s lesy ve vlastnictví státu a nájemci, pachtýři či vypůjčitelé lesa apod., ale také dodavatelé lesnických služeb. Hospodaření v lese je definováno odkazem na § 2 písm. d) lesního zákona. Obdobně nárok na vrácení části spotřební daně vzniká od stejného okamžiku zemědělským podnikatelům provozujícím rybníkářství ve smyslu § 2 písm. b) zákona o rybářství.

Lhůty pro uplatnění nároku na vratku jsou zákonem o spotřebních daních nastaveny rozdílně pro fyzické osoby a právnické osoby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Před uplatněním nároku na vrácení daně nemusí daňový subjekt podávat přihlášku k registraci ke spotřební dani.

Nárok na vrácení daně se uplatňuje prostřednictvím řádného daňového přiznání do 25. dne měsíce následujícího po měsíci spotřeby nafty (tedy po vzniku nároku na vrácení daně) nebo v případě právnických osob během dalších dvou následujících měsíců a v případě fyzických osob během dalších šesti následujících měsíců.

Právnická osoba podává daňové přiznání výhradě elektronicky prostřednictvím on-line formuláře daňového přiznání pro právnické osoby (tzv. ZFO formulář). Elektronickým podáním se rozumí podání prostřednictvím datové schránky nebo e-mailovou zprávou na e-podatelnu celní správy s tím, že e-mailová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Samotný ZFO formulář je pak k dispozici na www.celnisprava.cz v části Daně – Daňové tiskopisy – Spotřební daně – uplatnění nároku na vrácení daně, stejně tak v části Formuláře on-line – Formuláře – Spotřební daně – uplatnění nároku na vrácení daně.

Fyzická osoba s datovou schránkou podává daňové přiznání také výhradně elektronicky, ale může využít i ostatní možnosti mimo ZFO formulář. Elektronickým podáním se opět rozumí podání prostřednictvím datové schránky nebo e-mailovou zprávou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem) na e-podatelnu celní správy. Samotné daňové přiznání fyzická osoba s datovou schránkou vytváří buď přímo v prostředí ZFO formuláře, nebo podá PDF formulář vytvořený v prostředí ZFO formuláře, nebo využije interaktivní PDF formulář (www.celnisprava.cz – Daně – Daňové tiskopisy – Spotřební daně – uplatnění nároku na vrácení daně) nebo tento PDF formulář po vyplnění vytiskne, naskenuje a podá výše uvedeným způsobem.

Fyzická osoba bez datové schránky nemá povinnost podávat daňové přiznání elektronicky a může proto využít i ostatní možnosti mimo ZFO formulář. Fyzická osoba bez datové schránky může daňové přiznání podat e-mailovou zprávou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem) na e-podatelnu celní správy, stejně tak e-mailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu na e-podatelnu celní správy (podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno podáním obsahujícím zaručený elektronický podpis nebo fyzický podpis na listině) a samozřejmě také poštou nebo osobně. Daňové přiznání fyzická osoba bez datové schránky vytváří buď přímo v prostředí ZFO formuláře, nebo podá PDF formulář vytvořený v prostředí ZFO formuláře, nebo využije interaktivní PDF formulář (na výše uvedeném odkazu) nebo podá sken vyplněného a vytištěného PDF formuláře nebo podá přímo vyplněný a vytištěný PDF formulář v listinné podobě.

Nárok na vrácení daně se podle § 57 zákona o spotřebních daních prokazuje doklady od prodejce o prodeji nafty a tzv. evidencí o skutečné spotřebě nafty při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství. Náležitosti dokladu o prodeji nafty jsou určeny § 57 odst. 12 zákona o spotřebních daních. Způsob a vedení evidence o skutečné spotřebě nafty je stanoven vyhláškou č. 176/2017 Sb. (formulář daňového přiznání obsahuje pouze tabulku pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně). V evidenci jsou za osobu žadatele a za zdaňovací období uvedeny:

  • místo spotřeby nafty (za činnosti prováděné v lese se uvádí jednotky prostorového rozdělení lesa, při činnostech prováděných mimo les se uvádí údaje podle katastru nemovitostí, adresa nebo místní název – pokud je s ním celní úřad předem seznámen a akceptuje jej; za činnosti prováděné v rybníkářství se uvádí údaje podle katastru nemovitostí, adresa, místní název nebo kód hospodářství podniku akvakultury),
  • druh vykonávané práce,
  • údaj o množství nafty spotřebované při činnostech s nárokem na vratku (za každý druh nafty samostatně) a
  • identifikace smluvního vztahu, na jehož základě daňový subjekt vykonané práce provedl – neuvádí jej vlastníci lesa a osoby s právem hospodařit s lesy ve vlastnictví státu. Požadavek na identifikaci smluvního vztahu se nevztahuje na odvětví rybníkářství.

Evidence nemusí být detailně prováděna za konkrétní činnosti v provázanosti na konkrétní místa, ale postačí ve výše uvedené požadované struktuře. Formální podoba evidence není blíže stanovena.

Skutečná spotřeba motorové nafty se při kontrole celní správy u daňového subjektu prokazuje doklady podle zákona o účetnictví. Z těchto dokladů musí být zřejmé kdy, kde a kolik pohonných hmot bylo spotřebováno při jakých činnostech, případně jakými stroji.

Příslušným správcem spotřební daně, a tedy i vratky daně, je vždy celní úřad místně příslušný k sídlu právnické osoby nebo místu pobytu fyzické osoby. Na každém celním úřadu je specialista pro agendu vratky daně ze zelené nafty, s těmito pracovníky je vhodné navázat kontakt a zjistit si u nich bližší informace a dosavadní praxi v oblasti podávání daňového přiznání a vedení evidence skutečné spotřeby nafty.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR