Veřejné zakázky v rámci PRV – prodloužení realizace kvůli epidemii

Veřejné zakázky v rámci PRV – prodloužení realizace kvůli epidemii

Prodlužování doby realizace výběrového řízení:
– vyhlášení nouzového stavu není obecně automatickým naplněním § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. Zákona o veřejných zakázkách
– provádět jen takové změny, které jsou vynucené nouzovým stavem a jsou nezbytně nutné provést vzhledem k novým, nepředvídatelným okolnostem (změnami překlenout  jen nový, nepředvídatelný stav) + doložit

1. při uzavřeném VŘ a podepsané smlouvě:
– prodloužení podle Příručky pro zadávání veřejných zakázek SZIF – kap. 4.4.7 (nebo § 222, odst.6 Zákona o veřejných zakázkách):
„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“
– změna musí naplnit všechny podmínky
– popsat SZIF konkrétní objektivní důvody pro změnu zakázky a realizaci prodloužit o odpovídající lhůtu k těmto příčinám

2. zrušení výběrového/zadávacího řízení (před podpisem smlouvy):
– zakázku z důvodu nouzového stavu nelze provést nebo u dodavatele se vyskytly komplikace, kvůli kterým nemůže zakázku plnit
– nebo odpadly důvody pro realizaci zakázky
– zadavatel SZIF popíše objektivní důvody, proč zrušil zadávací řízení (kapitola 12, písm. d) Obecných podmínek pravidel) a to do 12 kalendářních dnů ode dne, kdy tak mohl učinit + doplní o důkazy

3. prodloužení lhůt pro podání nabídek:
– popsat SZIF do 12 kalendářních dnů (kap. 12, písm. d) Obecných podmínek), proč tak učinil + přiloží důkazy

Celá informace ZDE