Upozornění pro školkaře – prodej růžovitých do chráněných zón vůči Erwinia amylovora

Upozornění pro školkaře – prodej růžovitých do chráněných zón vůči Erwinia amylovora

Upozornění pro školkaře – prodej růžovitých do chráněných zón vůči Erwinia amylovora

 03. 08. 2020


31.7.2020 – Od 14. prosince 2019 platí nová fytosanitární legislativa, což je důvod změn i v problematice chráněných a nárazníkových zón.

Do chráněných zón, vymezených v EU vůči bakterii Erwinia amylovora, je z České republiky možné dodávat hostitelské rostliny této bakterie jedině ze školek, které mají vymezeny tzv. nárazníkové zóny.

Profesionální provozovatelé, kteří plánují dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora do chráněných zón vymezených vůči tomuto škodlivému organismu (např. na Slovensko), proto musejí mít v okolí své školky úředně vymezenou nárazníkovou zónu v rozsahu nejméně 50 km2 a musejí dodržovat režim stanovený pro tuto zónu rozhodnutím ÚKZÚZ. Hostitelskými rostlinami bakterie jsou okrasné i ovocné výpěstky rodů hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, kdouloň, kdoulovec, lokvát, mišpule, muchovník, skalník a blýskavka Davidova, vyjma plodů a osiva. Aby mohly být hostitelské rostliny bakterie opatřeny rostlinolékařskými pasy pro chráněnou zónu s uvedeným vědeckým názvem „Erwinia amylovora“ nebo jeho EPPO kódem „ERWIAM“, musejí být splněny zvláštní požadavky stanovené v bodu 9. přílohy X prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. Seznam chráněných zón vymezených vůči Erwinia amylovora je uveden v bodu 1 přílohy č. III uvedeného prováděcího nařízení.

Dotčení profesionální provozovatelé (ovocní a okrasní školkaři) musejí do 15. srpna 2020 podat Žádost o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v souladu s čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031. Vyplněný formulář žádosti a její přílohy by měl být podán místně příslušnému Oddělení terénní inspekce ÚKZÚZ, popř. předán do datové schránky ÚKZÚZ. Od roku 2021 budou žádosti podávány do 31. května.

Více informací k problematice nárazníkových zón na Erwinia amylovora naleznete v situaci „Jak postupovat při vymezování a udržování nárazníkových zón u školek, ze kterých se předpokládají dodávky hostitelských rostlin Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón vůči tomuto patogenu v EU“ uvedené na webu ÚKZÚZ.

exportovat ›

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský