TZ – SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

TZ – SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

 Praha 2. prosince 2022 – Již 29. listopadu spustil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávání rozhodnutí k dotaci ANC (Areas with Natural Constraints). Podle harmonogramu měl s vydáváním rozhodnutí k platbě začít až 5. prosince. Podpora je vyplácena v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Fond letos obdržel 21 842 žádostí, mezi které rozdělí přibližně 4,3 miliardy korun.

„Jedná se o kompenzační platbu pro žadatele, kteří při své zemědělské produkci bojují s určitými omezeními. Týká se to například horských oblastí, půdy s nižší výnosností nebo míst s řidším osídlením. Výše sazby závisí na výrobním zaměření žadatele na živočišnou nebo rostlinnou výrobu a na typu zemědělské půdy,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

Podmínky platby ANC upravuje nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.

Pro účely podpory nařízení rozlišuje tři základní typy oblastí ANC:

  • Horské – ve vyšší nadmořské výšce, nebo v kombinaci se svažitými pozemky,
  • ostatní – vymezené jednotnými omezeními (biofyzikálními kritérii), definovanými Evropskou komisí,
  • specifické – s nižší výnosností zemědělské půdy situované mimo dvě výše zmíněné skupiny.

Platby pro zemědělce ve zmíněných oblastech vybízejí k trvalému využívání zemědělské půdy a tím k zachování venkovské krajiny a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření. Zemědělské podniky zde dosahují nižší produkce a dlouhodobé snížení ekonomických výsledků by mohlo vést až k postupné marginalizaci těchto území a opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělské činnosti.

O podporu může žádat zemědělský podnikatel, který obhospodařuje minimálně 1 ha zemědělské půdy ve zmíněných oblastech. Platbu Fond poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Pro získání platby v plné výši musí příjemce dodržet minimální obhospodařování půdy a podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550