TZ – Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

TZ – Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

zdroj.: SZIF

Praha 20. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí k dotačnímu titulu Ošetřování trvalých travních porostů. O tuto neprojektovou podporu z Programu rozvoje venkova zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 celkem 16 170 zemědělců. Fond mezi ně rozdělí přes 3,15 miliardy korun.

Jedná se o podporu ze skupiny Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících závazků (NAEKO). „Jejich cílem je motivovat zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor Fondu. „Základní titul je určený na údržbu travních porostů ve volné krajině. Tituly nadstavbové se pak zaměřují na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a také v oblastech chráněné soustavy Natura 2000,“ dodává Jan Borský.

Opatření je realizováno ve formě závazku na pětileté období, dotace je vyplácena na hektar půdního bloku s kulturou trvalý travní porost a je podmíněna dodržením minimální a maximální úrovně chovu hospodářských zvířat, denně v období od 1. června do 30. září v každém roce trvání závazku. „O podporu se mohou ucházet subjekty, které v evidenci půdy (LPIS) hospodaří alespoň na minimální výměře půdy. Žadatelé musí na travním porostu dodržet stanovený způsob hospodaření,“ vysvětluje Jan Borský.

Žadatel o platbu v rámci obou opatření musí dodržovat celoročně podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance), požadavky na použití hnojiv či přípravků na ochranu rostlin a další specifické podmínky. Přehled sazeb pro jednotlivá podopatření je uveden v Příručce pro žadatele umístěné na webových stránkách (Příručka Jednotné žádosti 2022)

O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.