TZ – Chovatelé získají 800 milionů na Welfare

TZ – Chovatelé získají 800 milionů na Welfare


Praha 31. března 2022 – Mezi 913 chovatelů hospodářských zvířat Fond rozdělí více než 800 milionů korun na zlepšení životních podmínek dojeného skotu a prasat. Cílem opatření Dobré životní podmínky zvířat je naplnění jejich přirozených potřeb.

„Podpora cílí například na zvětšení lehacího prostoru dojnic pro snížení stresu, na zlepšení ustájení aplikováním dezinsekčních prostředků a úpravu podestýlky. Pro suchostojné krávy pak na zajištění přístupu do výběhu. V rámci chovu prasat jde o desinfekci prostor poroden prasnic a kontrolu spárků prasnic po odstavu nebo o zvětšení plochy pro odstavená selata,“ říká Pavla Štěchová, vedoucí Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem.

Welfare zvířat představuje stav, kdy zvíře žije v souladu s prostředím, je fyzicky a psychicky zdatné a nestrádá. Podmínky takové životní pohody se týkají jak chovu hospodářských zvířat, tak i těch domácích, laboratorních či divokých (např. chovaných v zoo a cirkusech). Otázky vhodného zacházení se zvířaty řeší nařízení Evropské unie v národní legislativy. V ČR jde o zákon č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, doplněný vyhláškami, např. č. 464/2009 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

Hospodářská zvířata musí žadatelé chovat takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem (§ 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Tuto podmínku rozšiřují vyjmenované požadavky pro chov v nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (příloha č. 8).

O podporu mohl žádat zemědělec chovající ke dni podání žádosti min. 5 velkých dobytčích jednotek (VDJ) dojnic, resp. minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Chovatelé o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2021.

Výpočet plateb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2021 na webových stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz