TZ – Biopásy podpoří SZIF 84 miliony

TZ – Biopásy podpoří SZIF 84 miliony

Praha 4. května 2022 SZIF

Celkem 84 milionů korun vyplatí Fond na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. Částka 68 milionů je určena 294 žadatelům na krmné biopásy, 16 milionů bude rozděleno mezi 171 uchazečů na nektarodárné biopásy. Tato Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) se realizují v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).

„Biopás je v rámci 5letého závazku dvouletý a tříletý. Zemědělci si mohou vybrat vytvoření jednoletého krmného nebo víceletého nektarodárného. Oba typy je možné v rámci farmy kombinovat, ne však na jednom dílu půdního bloku,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

Jedná se o úhorové hospodaření na definované ploše, kde se vyseje stanovená směs. Nerušená zeleň poskytuje zejména hmyzu místa, přes která může migrovat. Zvýšení počtu bezobratlých živočichů a vhodné složení směsi vytváří potravní nabídku pro ptáky. Porost poskytuje úkryt také dalším drobným polním živočichům. Dominantní složku krmného biopásu tvoří obilovina. Nektarodárné biopásy jsou pak složením výsadby s dominancí jetelovin orientovány na včely, další opylovače a jiné skupiny užitečného hmyzu. Oba tipy slouží i zlepšení půdní struktury či zvýšení obsahu živin a organické hmoty v půdě.

Vytvoření biopásu je spojeno s náklady na organizaci a s významnou ztrátou produkce z orné půdy. Bez podpory by tyto aktivity nevznikly anebo jen v mizivé míře. „Žádosti o tuto podporu se podávají prostřednictvím Jednotné žádosti a jsou vypláceny na hektar biopásu. Žadatelé musí založit biopás o požadovaných rozměrech a dodržovat předepsaný způsob obhospodařování,“ uvádí Borský s tím, že umístění biopásu nikdo předem neurčuje a možný je také jeho posun v rámci daného půdního bloku.

Výpočet plateb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2021 na webových stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.


Případné dotazy zodpoví infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550