TISKOVÁ ZPRÁVA – Zatravnění orné půdy, odtokových drah a ochrana ptactva budou podpořeny 130 milióny

TISKOVÁ ZPRÁVA – Zatravnění orné půdy, odtokových drah a ochrana ptactva budou podpořeny 130 milióny


Praha 9. března 2022 – Mezi 1742 uchazečů o podporu na zatravňování orné půdy Fond rozdělí 121 milionů korun, zájemce o zatravňování drah soustředěného odtoku podpoří přibližně jedním milionem korun. Částka ve výši 8 milionů korun pak směřuje 44 žadatelům na ochranu čejky chocholaté. Zemědělci o tyto neprojektové podpory z Programu rozvoje venkova (PRV) zažádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2021.


Uvedené dotační tituly patří do skupiny Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících závazků (NAEKO), jsou vypláceny na ha zatravněného dílu půdního bloku. „Finanční podpora na zatravňování orné půdy přispívá k přeměně ornice na travní porost v oblastech ohrožených erozí, v oblastech zranitelných dusičnany, v ochranných pásmech vodních zdrojů, a také podél vodních útvarů. Přeměna následně zpomaluje povrchový odtok vody z půdy, zvyšuje její zadržování a snižuje riziko eroze,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

K převodu orné půdy na travní porost směřuje také opatření zaměřené na dráhy soustředěného odtoku definované v registru půdy LPIS. „Cílem je opět snížení rizika eroze a splachů orné půdy do vod. Zatravňování je prováděno speciální osevní smění, která zajišťuje porost odolný proti odtoku přívalových srážek,“ dodává Jan Borský.

Dotace na podporu populace čejky chocholaté a dalšího ptactva vázáného na ornou půdu v zemědělské krajině umožňuje chránit jejich přirozená hnízdiště v období vyvádění mláďat.

Výpočet sazeb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2021 umístěné na webových stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pokud žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.


Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550