SZIF informuje o smírčím řízení ke střetu zájmů

SZIF informuje o smírčím řízení ke střetu zájmů

Dne 5. července proběhlo v Bruselu smírčí řízení ve věci údajného střetu zájmů některých členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Česká republika na tomto jednání vysvětlovala specifické postavení dozorčí rady SZIF a nesouhlas s návrhem na udělení korekce ze strany Evropské komise. Smírčí orgán ve zprávě z tohoto jednání nepotvrdil stanovisko žádné ze zúčastněných stran.

Evropská komise vyměřila České republice korekci ve výši 800 428 EUR za údajný střet zájmů členů dozorčí rady SZIF. Domnívá se, že někteří členové dozorčí rady mohli ovlivňovat přidělování zemědělských dotací. SZIF s tímto názorem nesouhlasí a od začátku sporu obhajuje názor, že dozorčí rada SZIF má specifické postavení, od procesů administrace je zcela oddělena.

Dne 5. července se v Bruselu konalo smírčí řízení, které mělo údajný střet zájmů posoudit. Smírčí orgán nepotvrdil stanovisko ani Evropské komise, ani České republiky. Doporučuje však, aby útvary Evropské komise provedly podrobnější přezkoumání role dozorčí rady SZIF předtím, než Evropská komise přijme konečné rozhodnutí o případné korekci.

Evropská komise má nyní 6 měsíců na finální rozhodnutí a vyjádření svého stanoviska. V případě, že bude na finanční korekci trvat, jsme připraveni iniciovat podání žaloby k Soudnímu dvoru EU.

Vladimíra Nováková 
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

 

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond