Studium zemědělského oboru Rozvoj venkovského prostoru

Studium zemědělského oboru Rozvoj venkovského prostoru

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje zajišťuje v konzultačním středisku v Hradci Králové pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze magisterské studium oboru Rozvoj venkovského prostoru, organizované formou propojení celoživotního vzdělávání s kombinovaným studiem při zaměstnání o sobotách a nedělích. 

Tento obor připravuje specialisty na technicko-organizační zajištění revitalizace venkova, zvýšení ekonomické aktivity venkova, včetně rozšiřování samostatné podnikatelské aktivity. Absolvent získá na základě studia přírodovědných, zemědělsky zaměřených a socio-ekonomických předmětů široký odborný základ nezbytný pro řešení situací vyžadujících mezioborový přístup respektující ekonomická, ekologická a sociální hlediska akcentovaná evropskými politikami.

Možnosti uplatnění absolventů

  • řídící funkce v orgánech státní správy v regionálním měřítku, 
  • odborné agendy útvarů samosprávy, 
  • administrace rozvojových programů EU a ČR, 
  • kontrolní a poradenská činnost při realizaci rozvojových programů,
  • agenda správ CHKO a dalších oblastí s environmentálními omezeními,
  • samostatné podnikatelské aktivity v oblasti poradenství a služeb na venkově.
  • výzkum, školství, poradenství atd.

Absolventi se mohou uplatnit v oblastech: Alternativní zemědělství, Sadovnická kompozice, Ochrana rostlin v sídlech a krajině, Urbanismus a územní plánování, zemědělské poradenství, Služby ve výživě a ochraně rostlin, Ekonomika veřejného sektoru, právo a životní prostředí, Ochrana přírodních zdrojů a krajiny v kontextu politiky rozvoje venkova, Správní a pozemkové právo, Kvalita ovzduší.

Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) od akademického roku 2018/2019 se přijímají přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář přihlášky najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Podrobnější informace ke studiu v tomto oboru v Konzultačním středisku Hradec Králové naleznete v odkazu http://www.strediskoczuhk.cz/zajemci/APPZ_zajemci.html.