STRATEGIKÝ PLÁN SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ, 4. díl

STRATEGIKÝ PLÁN SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ, 4. díl

STRATEGIKÝ PLÁN SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ, 4. díl

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ:
– stavby a technologie pro RV a ŽV + nákup speciálních strojů pro zemědělskou výrobu
– max. 40% způsobilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 250 tisíc Kč –  50 mil. Kč

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– výroba potravin nebo krmiv na prodej
– netýká se medu, rybolovu nebo akvakultury
– max. 30% způsobilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 100 tisíc Kč –  30 mil. Kč

INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ:
– spolupráce zemědělského podniku a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– spolupráce výrobce potravin a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ:
– lesy – držitelé lesa – zajištění šetrnosti technologií; dodavatelé lesnických služeb – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 85%
–  školky – žadatel je držitelem licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
– základní zpracování dřeva – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 60%
– 50% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 10 mil. Kč

INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY:
– investice do lesních cest – nesmí dojít k navýšení hustoty cest nad optimální úroveň
– investice do skladů dříví – podnikatelé v lesnictví a těžbě dřeva – min. 60% příjmů ze základního zpracování dřeva
– 75% způsobilých výdajů cesty, 50% způsobilých výdajů sklady dřeva

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG a NH3:
– technologie přesného dávkování dusíku, precizní zemědělství, technologie aplikace organických hnojiv přímo do půdy, přímé setí do rostlinných zbytků, technologie zlepšování mikroklimatu stájí nebo snižujících GHG a NH3 v ŽV včetně skladování trusu nebo hnoje
– 50% způsobilých výdajů RV
– 70% ŽV způsobilých výdajů
– ŽV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 30 mil. Kč
– RV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 15 mil. Kč

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ZALOŽENÍ POROSTU:
– min. 0,5 ha, na vymezené zemědělské půdě – pokud nenavazuje na stávající les
– projekt v souladu s národními předpisy + schválený od lesního hospodáře + v založeném lese hospodařit podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
– minim. počet dřevin/ha
– jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska – 3879 EUR/ha
– ostatní dřeviny – 2923 EUR/ha

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – PÉČE O ZALOŽENÝ POROST:
– péče (5 let) + náhrada (10 let)
– porost vykazuje znaky péče a ochrany k jeho zajištění + počet životaschopných jedinců neklesl pod 80% minimálního stanoveného počtu
– na ploše hospodařit podle platného lesního plánu nebo podle platné lesníhospodářské osnovy
– péče – 643 EUR/ha
– náhrada orná půdy, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka – 459 EUR/rok
trvalý travní porost nebo jiná kultura – 190 EUR/rok

ZALOŽENÍ AGROLESNICKÉHO SYSTÉMU:
– založit na kultuře R, G, T. Po založení nedochází ke změně kultury
– min. 0,5 ha
– vysadit min. 100 ks dřevin/ha podle projektu
– schválený seznam dřevin – vice, než 50% lesních dřevin, jeden druh max. 40% vysazených dřevin
– výsadba liniová ve schválené šířce a sponu
– silvopastevní systém – liniová i roztroušená výsadba; skupinová jen max. 20 jedinců a max. do 400 m2 souvislé plochy
– zemědělská půdy mezi pásy dřevin je řádně zemědělsky obhospodařována
– slivoorební systém a silvopastevní systém
– 4353 EUR/ha

PÉČE O ZALOŽENÝ AGROLESNICKÝ SYSTÉM:
– dosazuje dřeviny za uhynulé jedince, řez stromů, ochrana dřevin
– na konci závazku minim. 75% životaschopných jedinců na hektar
– 754 EUR/ha

INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH:
– na základě standardizovaného stanoviska lesní ochranné služby na poškození min. 20%
– 100% způsobilých výdajů
– dotace min. 75.000 Kč – 40 mil. Kč

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPRVŇUJÍCÍCH DŘEVIN:
– pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy
– 100% způsobilých výdajů

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH:
– odstraňování povodňových škod, protierozní a protipovodňová opatření v lesích
– povodňové škody – potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně (povodeň max. 3 roky před podáním žádosti) + standardizované stanovisko UHÚL o zničení min. 20% porostu
– souhlasné stanovisko MŽP
– projekt zpracován autorizovanou osobou
– 100% způsobilých výdajů; dotace 100 tis. Kč – 8 mil. Kč

AEKO ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY:
– vymezené části DPB a dráhy soustředěného odtoku – vymezeno v LPIS
– tituly: Zatravňování erozně ohrožené půdy (312/348 Eur/ha/ 1114 EUR/ha/ 237 EUR/ha podle druhu směsi), zatravňování podél vodního toku (337/390/1136/259 EUR/ha), zatravňování infiltračních oblastí (312 EUR/ha), zatravňování drah soustředěného odtoku (482 EUR/ha)
– podmínky jako v současnosti

 

AEKO MEZIPLODINY:
– meziplodiny pro zlepšení struktury půdy: min. 0,5 ha orné půdy, založit 20.6. – 30.9., uznané nebo kontrolované osivo, stanovené druhy plodin a jejich zastoupení ve směsi, na pozemku do 31.1., od 1.2. do 30.4. zapravit , neomezovat v růstu, bez přípravků na ochranu rostlin
– meziplodiny proti utužení půdy: viz výše, min. 50% plodin: vikev setá, ředkev olejná, svazenka shloučená a vratičolistá, bob obecný, peluška
– struktura půdy 154 EUR/ha
– utužení půdy 152 EUR/ha

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
– min. 0,5 ha, registrov v EZ, nově umožněn souběh s konvencí (ale v souladu s EU legislativou)
– 1x v průběhu závazku absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ
– Tituly:
– základní ošetřování TTP (106/100 EUR/ha)
: min. intenzita hospodářských zvířat 0,25 VDJ/ha kromě částí ZCHÚ (! nové přepočítávací koeficienty v souhrnu č. 1); ostatní podmínky zůstávají stejné
– pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě (137/120 EUR/ha): trávy  – minim. údržba sečí 2x/rok a likvidace nedopasků
                                                                                         pícniny – sklidit a odvézt z DPB
– pěstování zeleniny, brambor, speciálních bylin a jahodníku (660/638 EUR/ha): stanovený minimální výsev/výsadba; pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt; jahodník a brambory sázet jen na DPB, kde byla před tím předplodina nebo meziplodina zapravená do půdy; jahodník –  odstraňovat čepele listů, 2x v termínech plečkovat meziřadí a do 30.9. posekat nebo zmulčovat listy; pokud pěstování zeleniny do 6 ha – sazba 600 EUR/ha.
– pěstování ostatních plodin (323/239 EUR/ha): pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt
– intenzivní sady (896/850 EUR/ha): minimální hustota stromů/keřů, výsadba ušlechtilých odrůd v nízkých pěstitelských tvarech starších než 3 roky; v meziřadí neprodukovat jiné plodiny, zajistit bylinný pokryv, nepást, mechanická údržba meziřadí a příkmenného pásu do termínu, odklidit posekanou biomasu; řez stromů v termínu, ochrana proti okusu; sklidit a odvézt produkci, prokazovat výši produkce, provádět monitoring meteorologických ukazatelů a škodlivých organismů
– ostatní sady (536/510 EUR/ha): minim. stanovená hustota stromů/keřů; ušlechtilé odrůdy, lze pravokořenné stromy; lze produkce v meziřadí; pokud pastva – zajistit stromy proti okusu; mechanická údržba bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu; řez korun stromů, sklidit, odvézt a prokazovat produkci
– vinice (900/847 EUR/ha): v termínu prosvětlení vinné révy, min. stanovená hektarová hustota, minim. v každém druhém meziřadí bylinný pokryv, mechanická údržba meziřadí a manipulačních prostor

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: 100% způsobilých výdajů

AEKO – OŠETŘOVÁNÍ CENNÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ:
– min. 2 ha TTP; žadatel nežádá zároveň o dotaci a EZ a ZE přispívající k biodiverzitě
– min. 0,25 VDJ/ha (nové přepočítávací koeficienty) v LPIS ENVIRO – ENVIRO – výjimka pokud pouze podmáčenky, modrásek a chřástal, max. 1,5 VDJ/ha; DPB nad 12 ha ponechat nepokosené plochy 3 – 15%; limity hnojení podle nitrátové směrnice, pokud není uvedeno jinak; obnova, přísev, změna termínu seče nebo ponechání nedopasků s povolením OOP;
– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (75 EUR/ha) – jako dosud, limit hnojení 80 kg N/ha DPB
– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (94 EUR/ha) – jako dosud; seč upravena u bezkolencových luk
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (79 EUR/ha) – jako dosud; aplikace 1x/závazek hnojiva max. 55 kg N/ha v průměru; max. 80 kg N/ha DPB N hnojiv (hnůj nebo kompost)
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY NEHNOJENÉ (80 EUR/ha) – jako dosud
– TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY (600 EUR/ha) – jako dosud; se souhlasem OOP lze použít jinou, než stanovenou techniku na seč
– OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO (108 EUR/ha) – jako dosud
– OCHRANA MODRÁSKŮ (83 EUR/ha) –  jako dosud
– SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ (261 EUR/ha):
   – SSTaV : jako dosud; pokud paseny – přísun dusíku pastvou 3 kg – 50 kg N/ha DPB
   – málo úživné pastviny: pastva hospodářskými zvířaty, max. 50 kg N/ha DPB pastvou, ostatní jako SSTaV
– DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY (120 EUR/ha) – jako dosud; sečí lze nahradit pastvu jen se souhlasem OOP; přívod N min. 10 kg N/ha DPB
– PLATBA NA VÝSLEDEK (57 EUR/ha) – jen v CHKO Železné Hory – pilotní projekt

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘISPÍVAJÍCÍ K BIODIVERZITĚ:
– min. 2 ha TTP v LPIS ve vrstvě ENVIRO, není možný souběh s AEKO – ošetřování cenných travních porostů, registrace v EZ;  min. 0,25 VDJ/ha (nové přepočítávací koeficienty) v LPIS ENVIRO – výjimka pokud pouze podmáčenky, modrásek a chřástal, DPB nad 12 ha ponechat nepokosené plochy 3 – 15%; limity hnojení podle nitrátové směrnice, pokud není uvedeno jinak; obnova, přísev, změna termínu seče nebo ponechání nedopasků s povolením OOP
– tituly a podmínky totožné s AEKO – ošetřování cenných travních porostů
– MVLH – 7 EUR/ha
– MVLN – 45 EUR/ha
– HSLH – 29 EUR/ha
– HSLN  – 44 EUR/ha
– podmáčenky – 549 EUR/ha
– chřástal – 71 EUR/ha
– modrásek – 44 EUR/ha
– SSTaV a málo úživné louky – 266 EUR/ha
– DBP – 64 EUR/ha
– platba na výsledek – 57 EUR/ha

AEKO – KRAJINOTVORNÉ SADY:
– min. 0,5 ha v LPIS
– do 31.8. údržba bylinného pokryvu sečí nebo pastvou; souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na min. 85% výměry, 15 – 30% výměry bez seče nebo pastvy a tuto plochu poseká v určeném termínu; nemulčuje meziřadí a příkmenný pás; pesticidy jen schválené pro ekologické zemědělství; řez stromů 2x/závazek; lze dosazovat
– 116 EUR/ha