STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 –VERZE ODESLANÁ DO BRUSELU 28.1.2022

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 –VERZE ODESLANÁ DO BRUSELU 28.1.2022

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 –VERZE ODESLANÁ DO BRUSELU 28.1.2022

Celý návrh Strategie (ODESLANÉ ZNĚNÍ) najdete ZDE

DOTAČNÍ KALKULAČKA UZEI AKTUALIZOVANÁ NA ODESLANÝ NÁVRH

– stále jde o průběžnou informaci, pravidla některých opatření se budou měnit a upřesňovat v závislosti na připomínkách Evropské komise a výsledcích jednání pracovních skupin   
– spolufinancování ve výši 65% ze státního rozpočtu
– zemědělská činnost =
RV, ŽV, produkce chovných a plemenných zvířat; výroba osiva, sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce ze zemědělské výroby  a udržování ploch ve stavu vhodném pro pastvu
– aktivní zemědělec = FO nebo PO, která je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a na kterou je evidován minimálně 1 ha zemědělské půdy nebo 1 VDJ hospodářských zvířat

Přepočítávací koeficienty:


– mladý zemědělec = FO 18. – 41. narozeniny, zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí osoba podniku a evidovaná jako zemědělský podnikatel není déle, než 24 měsíců před podáním žádosti + splňuje minimální stanovenou zemědělskou kvalifikaci, nebo ji za stanovených podmínek splní – může být i PO

Minimální požadavky pro obdržení podpory příjmu vázané na produkci:
– minimální požadavky na použití hnojiv
:  viz současné
– minimální požadavky na použití POR:
   – POR od registrovaného distributora nebo držitele povolení
   – pokud se na ošetřovaném DPB do 100 m od vody nachází svažitá část, musí na tomto DPB (= celém DPB) dodržet podmínku pěstování jednoho druhu plodiny ze stejné skupiny max. 1x/3 roky – neplatí pro hustě seté obiloviny, víceleté pícniny a trávy na orné půdě. Hustě seté obiloviny je možné na stejném DPB pěstovat max. ve dvou po sobě jdoucích letech, pokud nejde o stejnou obilovinu. Obsevů a přerušovacích pásů se podmínka netýká.

Nově do VDJ zařazeni jelenovití

DZES:
DZES 1: nezměnit bez povolení kulturu T na jinou kulturu v LPIS

– nezměnit citlivé TTP (vzdálenost od vody, ZCHÚ, SEO plocha, 3. Aplikační pásmo ZOD, podmáčené a rašelinné louky)
DZES 2: ochrana mokřadů a rašelinišť: zavedeme od 2025
– budou vymezeny v LPIS
– vymezení faremních postupů je v přípravě
DZES 3: zákaz vypalování bylinných zbytků na orné půdě
DZES 4: zřizování ochranných pásů podél vodních toků

– ochranné pásy bez aplikace hnojiv a POR 3 m od hranice DPB, které mají okraj do 3 m od břehové čáry + svažité pozemky nad 7° – zde ochranné pásmo bez aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem 25 nebo 12 m od břehové čáry
DZES 5: dnešní DZES 5 = pěstování plodin s nízkou a střední ochrannou funkcí na SEO a MEO,  není uvedeno podrobněji
DZES 6: zpracování půdy snižující riziko degradace půdy včetně zohlednění sklonu svahu

– současný DZES 4 – opatření proti erozi na svazích od 4°sklonitosti (strniště, podmítka atd. včetně zapravení tuhých statkových hnojiv)
DZES 7: rotace plodin
7 a) žadatel nesmí dva roky po sobě pěstovat na DPB stejnou plodinu, pokud není použito vhodné přerušení osevního postupu (meziplodiny min. 8 týdnů na pozemku a vedlejší plodiny)
– výjimka: leguminózy, travní porosty, jetelotrávy, luskovinoobilní směsky, úhory s porostem + zemědělské postupy pěstování plodin prospěšné pro půdní potenciál (pásové střídání plodin, setí do krycí plodiny atd.)
7b) omezení plochy jedné plodiny na 30 ha
– omezení plochy jedné plodiny na DPB SEO na 10 ha (nevztahuje se na DPB s travami a leguminózami)

– ozim a jařina už nebudou považovány za různé plodiny
– výjimka pro pšenici špaldu zůstává
DZES 8: biodiverzita:
– 7% orné půdy mimo produkci včetně meziplodin (koef. 0,3) a dusík poutajících plodin, z toho 3% krajinné prvky a úhor
– výjimka do 10 ha orné půdy a 75% půdy v TTP, G, U nebo bylinných pícninách
– ořez dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny
DZES 9 zákaz přeměny nebo orby citlivých TTP v NATURA 2000 a Evropsky významné lokalitě
DZES 10: neaplikován
 

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 2. DÍL

Sazby podpor uvedené ve Strategii se vztahují na situaci 65% kofinancování ze státního rozpočtu + 2,5% převod prostředků z I. do II. pilíře

PŘÍMÉ PLATBY
– roční platby (= nevytváří se víceletý závazek)
– podání žádosti o každou jednotlivou platbu je dobrovolné (i režimy pro klima)

ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST BISS:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha zemědělské půdy v LPIS + řádně zemědělsky obhospodařovat
– v návrhu se nepočítá se zastropováním (může dojít ke změně)
71,99 72,48 EUR/ha

DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA PRO UDRŽITELNOST:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha v LPIS
– na  prvních 150 ha žadatele
152,5 153,9 EUR/ha

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE:
– zemědělský podnikatel evidovaný méně, než 24 měsíců v EZP před podáním žádosti; zahajuje zemědělskou činnost poprvé; věk 18. – 40. Let; splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci nebo ji za stanovených podmínek splní
– současní žadatelé pobírající platbu pro mladé zemědělce budou moci dokončit pět let příjmu podpory, pokud splní všechny podmínky doplňkové podpory
46,31 EUR/ha
– 2 sazby: MZ, kteří žádali už v minulém období – 70 EUR/ha (nemusí plnit kvalifikaci)
                  MZ nově vstupující, kteří musí plnit kvalifikaci – 140 EUR/ha
 

MALÍ ZEMĚDĚLCI
– cca do 4,5  4 ha, nahrazuje všechny platby, vstup dobrovolný
– jen DZES
293,28 EUR 315 EUR/ha celková platba

REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– přibude titul na precizní zemědělství

1. EXTENZIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA TRAVNÍCH POROSTECH: vstup dobrovolný
– PŘESUN DO II. PILÍŘE AEKO (jako v současnosti)

1. CELOFAREMNÍ EKOPLATBA: vstup dobrovolný
– dodržovat minimální požadavky na použití hnojiv a POR (1. díl informace)
– sazba pro všechny celofaremní ekoplatby 67,83 EUR/ha 
1.1. Požadavky na ornou půdu:
– zajistit diverzifikaci plodin
:
   10 – 30 ha orné půdy – min. 2 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. na 75% orné půdy
   30 – 150 ha orné půdy – min. 3 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. 75% or.p., dvě hlavní plodiny max. 95% 
                                                or.p.
  nad 150 ha orné půdy – minim. 4 plodiny různého druhu a zároveň 1 hlavní plodina max. 75% or.p. a 3 hlavní
                                              plodiny max. 95% or.p.
„Hospodaření s organickou hmotou (využít MODEL OH na webu VÚRV)“– minim. na 35% orné půdy provede minim. jednu z těchto operací:

1.2. Požadavky na úhor:  
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha úhoru (kultura U) v LPIS
1.2.1. Nektarodárný úhor: nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny – směs aspoň 3 druhy, zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8.
1.2.2. Zelený úhor: aspoň 2 roky po sobě, nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny,  zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8., v 1. Roce po 15.8. lze zapravit a založit znovu, ve 2., roce lze zapravit na zelené hnojení

1.3. požadavky na sad (S):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha sadu v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory, pokryvnost 30% meziřadí a manipulačních prostor, příkmenný pás  – max. 4 aplikace herbicidů ročně

1.4. vinice (V):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha vinice v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory: souvislý zelený pokryv každého 3. meziřadí a manipulačních prostor
– do 31.8. mechanická údržba meziřadí a manipulačního prostoru

1.5. chmelnice (C):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha chmelnice v LPIS
– udržování meziřadí a manipulačních prostor mechanicky bez použití herbicidů a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% chmelnice

1.6. trvalá kultura Jiná kultura (J )
– aktivní zemědělec, min. 1 ha Jiné kultury v LPIS
– souvislý zelený pokryv 30% meziřadí a manipulačních prostor, udržovat meziřadí a manipulační prostory bez aplikace herbicidu, mechanická údržba sečí nebo pastvou minim. 1x/rok do 31.10. a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% plochy J.

1.7. trvalá kultura RRD (kultura D):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha RRD v LPIS
– ode 1.1. do 15.8. vyčlenit a udržovat kvetoucí pás s porostem stanovených plodin na určité výměře D: neaplikovat hnojiva, POR ani upravené kaly, nepást a nesklízet, do doby založení porostu zabránit šíření plevelů

1.8. trvalá kultura školky (kultura K):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha K v LPIS
– mechanická údržba meziřadí + max. 4 aplikace herbicidů v meziřadí

1.9. trvalé travní porosty:
– posekat a odklidit do 31.7.
– zákaz přeměny na jinou kulturu kromě změn na základě pozemkových úprav, změna na ornou půdu v ekologickém zemědělství, zalesňování, krajinné prvky, agrolesnictví
– pokud povolené rozorání – náhrada na jiném DPB; rozorat se nesmí environmentálně citlivé plochy, plochy v NATURA

1.10. travní porost na orné půdě(G):
– kultura G do 31.10.
– 1. seč nebo pastva do 31.7.; úhor nad 12 ha – ponechat 3 – 15% nepokosené plochy; dodržuje limity hnojení z nitrátové směrnice

1.11. neprodukční plochy:
– stanoven podíl půdy mimo produkci nad požadavky DZES: 2023 – 2025 8% (3% ochranné pásy + úhor nebo krajinné prvky)                                                                                  2026 – 2027 9%
– ??? ozelenění kolejových řádků a sanitační úhor
– ochranný pás na DPB u vody 6 m

2. PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ:
aktivní zemědělec, min. 1 ha orné půdy
– max. na 20% orné půdy žadatele (nedostane na celou výměru orné půdy, i když na ní precizní zemědělství prováděí
– aplikace N hnojiv pomocí RTK signálu, využití aplikační mapy + variabilní aplikace P, K a Ca pomocí RTK signálu s využitím aplikačních map vytvořených na základě periodických odběrů a rozborů půdních vzorků + uzavření sekce musí proběhnout automaticky
– 15 EUR/ha

 

PODPORY PŘÍJMU VÁZANÉ NA PRODUKCI:
– aktivní zemědělec + minim. 1 ha v LPIS

Chmel: 589,25 EUR/ha
– min. 1 ha chmelnice v LPIS a Registru chmelnic

Zelenina:
– zelenina k lidské konzumaci, druhy s vysokou a velmi vysokou pracností, stanoveny minim. výsevky
– velmi vysoká pracnost: 522,58 551,79EUR/ha
– vysoká pracnost: 187,09 EUR/ha

Ovoce:
– min. 1 ha ovocného sadu v LPIS a v Registru ovocných sadů
– velmi vysoká a vysoká pracnost
– sady vysázené po r. 2000, minim. počet životaschopných jedinců a minimální výnos/ha
– velmi vysoká pracnost: 506,67  627,95 EUR/ha
– vysoká pracnost: 349,3  403,98 EUR/ha

Produkce mléka:
– řádná identifikace a evidence zvířat, neporušit zákona na ochran zvířat proti týrání
– zapojení do kontroly užitkovosti
– min. 2 VDJ
139,05 136,65 EUR/ks

Chov ovcí a koz:
– chov a pastva, evidence a identifikace zvířat, minim. 14 kusů, samice nad 12 měs., neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– 20,83 EUR/ks

Cukrová řepa:
– min. 1 ha cukrovky v LPIS, min. množství použitého osiva, smlouva na dodávku cukrovky ke zpracování
267,20 259,12 EUR/ha

Masná telata Produkce hovězího masa:
– narozené masné tele a jeho chov na hospodářství minim. 1 měsíc, otec evidován v ÚRP, matka telete mu být od 1. otelení evidována v nedojeném systému a nesmí mít 100%  musí mít minim. 50% masného plemene, neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– řádná identifikace a evidence zvířat
308,02 EUR/VDJ 128,52 EUR/ks

Bílkovinné plodiny:
– vyjmenované bílkovinné plodiny (včetně směsi s obilovinami nebo travami) po stanovené období na DPB
74,37  61,68 EUR/ha

Škrobové brambory:
– pěstovat škrobové brambory po stanovené období, ke zpracování dodat min. 6 škrobu/ha, použití uznané sadby minim. 2t/ha
530,47  538,33 EUR/ha

Konzumní brambory už nebudou jako VCS podporované (EK je vyloučila z podpory).

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI (ANC):
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha zem.p. v LPIS
– horské, ostatní a specifické oblasti ANC
– faremní systém RV a ŽV: RV – zatížení do 0,3 VDJ/ha zem.p.; ŽV – zatížení nad 0,3 VDJ/ha zemp. !! nové koeficienty přepočtu VDJ – viz 1. díl Shrnutí
– degresivita jako nyní
– plocha v žádosti musí být řádně obhospodařovaná
– způsobilé nejsou kultury B, O, L, M

NATURA 2000
– min. 1 ha TTP v NATURA 2000, v 1. Zóně CHKO zákaz aplikace hnojiv, v NP hnojit jen hnůj nebo kompost
– není podmínkou být aktivní zemědělec
– v NP 56 RUE/ha
– 1. Zóna CHKO a navazující oblasti 95 EUR/ha

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ:
– žadatel min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby – bude se dolaďovat
– stavby a technologie pro RV a ŽV + nákup speciálních strojů pro zemědělskou výrobu
– max. 40% způsobilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 250 tisíc Kč –  50 mil. Kč

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– výroba potravin nebo krmiv na prodej
– netýká se medu, rybolovu nebo akvakultury
– max. 30% způsbilých výdajů, ekologičtí zemědělci + 10%, mladí začínající zemědělci + 10%
– způsobilé výdaje 100 tisíc Kč –  60 mil. Kč

INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ:
– spolupráce zemědělského podniku a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– spolupráce výrobce potravin a výzkumného subjektu
– žadatel zveřejní výsledky
– max. 60% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 250 tis. Kč – 30 mil. Kč

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ:
– lesy – držitelé lesa – zajištění šetrnosti technologií; dodavatelé lesnických služeb – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 85%
–  školky – žadatel je držitelem licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
– základní zpracování dřeva – podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva min. 60%
– 50% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 10 mil. Kč

INVESTICE DO LESNICKÉ INFRASTRUKTURY:
– investice do lesních cest – nesmí dojít k navýšení hustoty cest nad optimální úroveň
– investice do skladů dříví – podnikatelé v lesnictví a těžbě dřeva – min. 60% příjmů ze základního zpracování dřeva
– 75% způsobilých výdajů cesty, 50% způsobilých výdajů sklady dřeva

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG a NH3:
– technologie přesného dávkování dusíku, precizní zemědělství, technologie aplikace organických hnojiv přímo do půdy, přímé setí do rostlinných zbytků, technologie zlepšování mikroklimatu stájí nebo snižujících GHG a NH3 v ŽV včetně skladování trusu nebo hnoje
– 50% způsobilých výdajů RV
– 70% ŽV způsobilých výdajů
– ŽV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 30 mil. Kč
– RV způsobilé výdaje 100 tis. Kč – 15 mil. Kč

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – ZALOŽENÍ POROSTU:
– min. 0,5 ha, na vymezené zemědělské půdě – pokud nenavazuje na stávající les
– projekt v souladu s národními předpisy + schválený od lesního hospodáře + v založeném lese hospodařit podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
– minim. počet dřevin/ha
– jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska – 3879 EUR/ha
– ostatní dřeviny – 2923 EUR/ha

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – PÉČE O ZALOŽENÝ POROST:
– péče (5 let) + náhrada (10 let)
– porost vykazuje znaky péče a ochrany k jeho zajištění + počet životaschopných jedinců neklesl pod 80% minimálního stanoveného počtu
– na ploše hospodařit podle platného lesního plánu nebo podle platné lesníhospodářské osnovy
– péče – 643 EUR/ha
– náhrada orná půdy, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka – 459 EUR/rok
trvalý travní porost nebo jiná kultura – 190 EUR/rok

ZALOŽENÍ AGROLESNICKÉHO SYSTÉMU:
– založit na kultuře R, G, T. Po založení nedochází ke změně kultury
– min. 0,5 ha
– vysadit min. 100 ks dřevin/ha podle projektu
– schválený seznam dřevin – vice, než 50% lesních dřevin, jeden druh max. 40% vysazených dřevin
– výsadba liniová ve schválené šířce a sponu
– silvopastevní systém – liniová i roztroušená výsadba; skupinová jen max. 20 jedinců a max. do 400 m2 souvislé plochy
– zemědělská půdy mezi pásy dřevin je řádně zemědělsky obhospodařována
– slivoorební systém a silvopastevní systém
– 4353 EUR/ha

PÉČE O ZALOŽENÝ AGROLESNICKÝ SYSTÉM:
– dosazuje dřeviny za uhynulé jedince,  řez stromů, ochrana dřevin
– na konci závazku minim. 75% životaschopných jedinců na hektar
– 754 EUR/ha

INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH:
– na základě standardizovaného stanoviska lesní ochranné služby na poškození min. 20%
– 100% způsobilých výdajů
– dotace min. 75.000 Kč – 40 mil. Kč

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPRVŇUJÍCÍCH DŘEVIN:
– pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy
– 100% způsobilých výdajů

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V LESÍCH:
– odstraňování povodňových škod, protierozní a protipovodňová opatření v lesích
– povodňové škody – potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně (povodeň max. 3 roky před podáním žádosti) + standardizované stanovisko UHÚL o zničení min. 20% porostu
– souhlasné stanovisko MŽP
– projekt zpracován autorizovanou osobou
– 100% způsobilých výdajů; dotace 100 tis. Kč – 8 mil. Kč

AEKO ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY:
– vymezené části DPB a dráhy soustředěného odtoku – vymezeno v LPIS
– tituly: Zatravňování erozně ohrožené půdy (312/348 Eur/ha/ 1114 EUR/ha/ 237 EUR/ha podle druhu směsi), zatravňování podél vodního toku (337/390/1136/259 EUR/ha), zatravňování infiltračních oblastí (312 EUR/ha), zatravňování drah soustředěného odtoku (482 EUR/ha)
– podmínky jako v současnosti

 

AEKO MEZIPLODINY:
– meziplodiny pro zlepšení struktury půdy: min. 0,5 ha orné půdy, založit 20.6. – 30.9., uznané nebo kontrolované osivo, stanovené druhy plodin a jejich zastoupení ve směsi, na pozemku do 31.1., od 1.2. do 30.4. zapravit , neomezovat v růstu, bez přípravků na ochranu rostlin
– meziplodiny proti utužení půdy: viz výše, min. 50% plodin: vikev setá, ředkev olejná, svazenka shloučená a vratičolistá, bob obecný, peluška
– struktura půdy 154 EUR/ha
– utužení půdy 152 EUR/ha

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
– min. 0,5 ha, registrov v EZ, nově umožněn souběh s konvencí (ale v souladu s EU legislativou)
– 1x v průběhu závazku absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ
– Tituly:
– základní ošetřování TTP (106/100 EUR/ha)
: min. intenzita hospodářských zvířat 0,25 VDJ/ha kromě částí ZCHÚ (! nové přepočítávací koeficienty v souhrnu č. 1); ostatní podmínky zůstávají stejné
– pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě (137/120 EUR/ha): trávy  – minim. údržba sečí 2x/rok a likvidace nedopasků
                                                                                         pícniny – sklidit a odvézt z DPB
– pěstování zeleniny, brambor, speciálních bylin a jahodníku (660/638 EUR/ha): stanovený minimální výsev/výsadba; pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt; jahodník a brambory sázet jen na DPB, kde byla před tím předplodina nebo meziplodina zapravená do půdy; jahodník –  odstraňovat čepele listů, 2x v termínech plečkovat meziřadí a do 30.9. posekat nebo zmulčovat listy; pokud pěstování zeleniny do 6 ha – sazba 600  680EUR/ha.
– pěstování ostatních plodin (323/239 EUR/ha): pokud více, než 5 ha orné půdy – na 20% pěstovat zlepšující netržní plodiny (v podstatě ekvivalent pěstování meziplodin jako současné EFAs); pást na DPB až po sklizni hlavní plodiny, zlepšující plodinu nepást; hlavní plodinu sklidit a odvézt
– intenzivní sady (896/850 EUR/ha): minimální hustota stromů/keřů, výsadba ušlechtilých odrůd v nízkých pěstitelských tvarech starších než 3 roky; v meziřadí neprodukovat jiné plodiny, zajistit bylinný pokryv, nepást, mechanická údržba meziřadí a příkmenného pásu do termínu, odklidit posekanou biomasu; řez stromů v termínu, ochrana proti okusu; sklidit a odvézt produkci, prokazovat výši produkce, provádět monitoring meteorologických ukazatelů a škodlivých organismů
– ostatní sady (536/510 EUR/ha): minim. stanovená hustota stromů/keřů; ušlechtilé odrůdy, lze pravokořenné stromy; lze produkce v meziřadí; pokud pastva – zajistit stromy proti okusu; mechanická údržba bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu; řez korun stromů, sklidit, odvézt a prokazovat produkci
– vinice (900/847 EUR/ha): v termínu prosvětlení vinné révy, min. stanovená hektarová hustota, minim. v každém druhém meziřadí bylinný pokryv, mechanická údržba meziřadí a manipulačních prostor

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: 100% způsobilých výdajů

AEKO SPOLEČNÉ PODMÍNKY:
– aktivní zemědělec + min. 2 ha TTP v LPIS  + žádat o BISS
– dodržet minimální požadavky na použití hnojiv a POR
–  kontrolní období 1.6. – 30.9.:
    1) minim. zatížení 0,3 VDJ/ha TTP (mimo 1. A 2. Zóny ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ a zón soustředěné péče NP)
    2) max. zatížení 1,5 VDJ/ha zem.p.
– v NATURA 2000 přísev nebo obnova jen se souhlasem OOP
– DPB nad 10 ha nepokosená plocha 3 – 15% výměry DPB, na menších DPB dobrovolně
– limity hnojení podle ustanovení Nitrátové směrnice (i mimo ZOD)

AEKO – EXTENZIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA TRAVNÍCH POROSTECH:
– 1. seč nebo pastva do 31.7. (v H1 do 31.8.), 2. Seč do 31.10., likvidace nedopasků, herbicidy bodově
– nehnojit odpadní vody nebo kaly a kejdu s výjimkou kejdy skotu
přepočty VDJ podle nových koeficientů!!! Viz. 1. díl informace
– seč od středu k okraji nebo od jednoho kraje ke druhému
– 91 EUR/ha, při neposečených plochách + 17 EUR
 

– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (166 EUR/ha) – jako dosud, limit hnojení 80 kg N/ha DPB, seč upravena u bezkolencových luk
– MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY NEHNOJENÉ (185 EUR/ha) – jako dosud; seč upravena u bezkolencových luk
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ (170 EUR/ha) – jako dosud; aplikace 1x/závazek hnojiva max. 55 kg N/ha v průměru; max. 80 kg N/ha DPB N hnojiv (hnůj nebo kompost)
– HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY NEHNOJENÉ (171 EUR/ha) – jako dosud
– TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY (691 EUR/ha) – jako dosud; se souhlasem OOP lze použít jinou, než stanovenou techniku na seč
– OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO (199 EUR/ha) – jako dosud + se souhlasem OOP 1x/ závazek přihnojit
– OCHRANA MODRÁSKŮ (174 EUR/ha) –  jako dosud
– SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ a málo úživné pastviny (352 EUR/ha):
   – SSTaV : jako dosud; pokud paseny – přísun dusíku pastvou 3 kg – 50 kg N/ha DPB
   – málo úživné pastviny: pastva hospodářskými zvířaty, max. 50 kg N/ha DPB pastvou, ostatní jako SSTaV
– DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY (211 EUR/ha) – jako dosud; sečí lze nahradit pastvu jen se souhlasem OOP; přívod N min. 10 kg N/ha DPB
– PLATBA NA VÝSLEDEK (148 EUR/ha) – jen v CHKO Železné Hory – pilotní projekt
– u žadatelů o EZ dochází ke snížení platby

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘISPÍVAJÍCÍ K BIODIVERZITĚ:
– min. 2 ha TTP v LPIS ve vrstvě ENVIRO, není možný souběh s AEKO – ošetřování cenných travních porostů, registrace v EZ;  min. 0,25 VDJ/ha (nové přepočítávací koeficienty) v LPIS ENVIRO – výjimka pokud pouze podmáčenky, modrásek a chřástal, DPB nad 10 ha ponechat nepokosené plochy 3 – 15%; limity hnojení podle nitrátové směrnice, pokud není uvedeno jinak; obnova, přísev, změna termínu seče nebo ponechání nedopasků s povolením OOP
– tituly a podmínky totožné s AEKO – ošetřování cenných travních porostů
– MVLH – 7 EUR/ha
– MVLN – 45 EUR/ha
– HSLH – 29 EUR/ha
– HSLN  – 44 EUR/ha
– podmáčenky – 549 EUR/ha
– chřástal – 71 EUR/ha
– modrásek – 44 EUR/ha
– SSTaV a málo úživné louky – 266 EUR/ha
– DBP – 64 EUR/ha
– platba na výsledek – 57 EUR/ha

 

AEKO – KRAJINOTVORNÉ SADY:
– min. 0,5 ha v LPIS
– do 31.8. údržba bylinného pokryvu sečí nebo pastvou; souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na min. 85% výměry, 15 – 30% výměry bez seče nebo pastvy a tuto plochu poseká v určeném termínu; nemulčuje meziřadí a příkmenný pás; pesticidy jen schválené pro ekologické zemědělství; řez stromů 2x/závazek; lze dosazovat
– 116 EUR/ha

AEKO – PODPORA BIODIVERZITY NA ORNÉ PŮDĚ:
– Biopásy: vstup min. 2 ha or.p.
– krmné biopásy (676 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– nektarodárné biopásy (597 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– kombinované biopásy (639 EUR/ha): 6 – 24 m jednoletý biopás + na něj navazující víceletý pás JTS široký 18 – 24 m; min. 50 m délka, max. 50% DPB; krmný pás jednoletý: viz krmné biopásy; jetelotravní pás: ponechat na DPB po selou dobu závazku, od 1.3. do 15.8. bez zásahu zem. technikou, zaoře po uplynutí 5 let
– ochrana čejky chocholaté (630 EUR/ha): jako dosud
– druhově bohaté pokrytí orné půdy (417 EUR/ha) : každoročně max. na 50% DPB vysít stanovenou směs plodin, bez hnojiv a POR, mechanická údržba do 15.6. za účelem likvidace plevelů a 15.9. – 14.10.;15.10. – 31.12 zapravit; požádat max. na 25% výměry orné půdy

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – biodiverzita:
– zachování porostního typu hospodářského souboru
– zachování habitatových stromů
– LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – genofond
NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH: 100% způsobilých výdajů
– přeměna porostů náhradních dřevin
 

ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE:
– podnikatelský plán na 2 roky
– zemědělská kvalifikace do 24 měsíců od Dohody
– sazba 1,5 mil. Kč (58 tis. EUR) základní, 2,3 mil. Kč při zavedení zpracování

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ:
– zaměření na vyjmenované obory
– agroturistika – vazba na malokapacitní ubytovací zařízení
– zpracování a uvádění na trh – ne potraviny nebo krmiva
– žadatel min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo les minim. 10 ha

LEADER
 

AEKO – INTEGROVANÁ PRODUKCE:
– min. 0,5 ha R, J, S, V
– IP ovoce, zeleniny, brambor (462 EUR/ha):
– společné podmínky: neaplikovat vyjmenované účinné látky, rozbor půdy na těžké kovy v 1. Roce závazku, dvakrát za závazek rozbory produkce na těžké kovy, sledování meteo prvků a škůdců, každoroční školení, rozbor minerálního N před výsadbou
– zelenina: minimální výsev, osivo podle zákona, odplevelení meziřadí (?) jen mechanicky, hnojit podle nitrátové směrnice, karta půdního bloku
– jahodník: minimální objem uznané sadby, sázet na DPB s meziplodinou nebo předplodinou na zelené hnojení, odstraňování čepelí listů, údržba sečením a mulčováním, herbicidy max. 4x/rok, insekticidy max. 3x/rok, dusík aplikovat podle nitrátové směrnice
– chřest: před výsadbou hnůj, max. 2x/rok herbicidy, dusík podle nitrátové směrnice
– brambory konzumní: certifikovaná sadba v minimálním objemu, výsadbu na DPB s předplodinou nebo meziplodinou nebo tuhá nebo tekutá statková hnojiva; min. na 50% DPB předčasné ukončení vegetace alternativní metodou; dusíkatá hnojiva podle nitrátové směrnice; max. 3x aplikace insekticidů proti mandelince; max. 30 apikací konvenčních fungicidů proti plísni bramborové; meteo prvky, sledování škůdců, karta agrotechnických operací
– ovoce (460 EUR/ha): neaplikovat vyjmenované účinné látky, max. 3 aplikace herbicidů v příkmenné pásmu za rok; neaplikovat herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru; mechanická úprava meziřadí a manipulačního prostoru, odběry půdy a ovoce na těžké kovy, limit reziduí pesticidů (30% MLR jádroviny, 50% MLR peckoviny a bobuloviny); meteo a skůdci – sledovat, každoroční školení, řez stromů a keřů – hmotu nadrtit a rozprostřít; stanovená hustota výsadby

AEKO – OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OPVZ NA ORNÉ PŮDĚ:
– jen povodí VN Švihov, Římov, Vrchlice, Opatovice
– limity pro použití vyjmenovaných účinných látek a termíny aplikace
– vyjmenované zakázané účinné látky
– 151 EUR/ha
 

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ:
– prasnic, prasniček, selat a předvýkrmu a výkrmu
– žadatel min. 3 VDJ prasat, imunizační program proti vyjmenovaným patogenům, určeno i pro ekologické zemědělce
 

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT:
– stanoveny minimální počty VDJ a druhy zvířat, skot – dojnice, není určeno pro ekologické zemědělce
SKOT:
– zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu – dojnice a telata do 2 měsíců
(60 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, ochrana proti obtížnému hmyzu biologická nebo chemická; podestýlat slámou nebo separátem + alkalizace; evidence hubení hmyzu
– zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (16 EUR/VDJ): min. o 15% větší lehací plochu, než je uvedeno v legislativě, min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení
– zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho (44 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, pobyt venku možný minim. 30 dní s neomezeným přístupem, venkovní prostory přiléhající k trvalému objektu, min. 5m2/dojnici,  pravidelný úklid venkovních prostor, nastýlání venkovních prostor nebo zajistit dezinfekci paznehtů ve vanách nebo rohožích – přípravky bez formaldehydu; pastevní výběhy – max. 500 m od stáje, minim. 10 m2/dojnici, každodenně od 1.6. do 31.10., zajistit přikrmování a každodenní péči, každý večer přehánět do stáje.

PRASATA:
– minim. 3 VDJ prasat, vést evidenci
– zlepšení životních podmínek v chovu prasat – prasničky (33 EUR/VDJ): 1. Zapuštění nejdříve ve 230 dnech věku; evidence o zapouštění
– prasnice (61 EUR/VDJ): desinfekce v rámci sekčního provozu poroden, kontrola spárků po odstavu selat, evidence o turnusovém provozu a kontrole a ošetření spárků
– selata (75 EUR/VDJ): minim. 1 VDJ odstavených selat, stájová evidence; zvětšení ustajovacího prostoru min. o 20% oproti legislativě
 

VYLOUČENÍ POBYTU PRASNIC V INDIVIDUÁLNÍCH KLECÍCH: investiční dotace
– min. 3 VDJ prasnic,
– 50% způsobilých výdajů

ZMĚNA TECHNOLOGIE USTÁJENÍ NOSNIC: investiční dotace
– min. 3 VDJ nosnic
– 50% způsobilých výdajů

PODPORA PORADENSTVÍ:
– příjemce – subjekt poskytující poradenství/vzdělávání
– individuální poradenské služby (80% způsobilých nákladů, max. 50 tis. Kč/1 službu): běžné poradenské služby
– faremní plány (100% způsobilých nákladů, max. 80 tis. Kč/1 službu): využití AEKO v CHKO – odsouhlasené OOP; témata přechod na ekologické zemědělství a zvýšení biodiversity
– specializované poradenství (100% způsobilých nákladů, max. 70 tis. Kč/1 službu): inovační servis pro zřízení a implementaci operačních skupin EIP nebo podobných skupin na venkově
– zřízení poradenské služby (100% způsobilých nákladů, max. 200 tis. EUR): zřídit nový systém poradenství náročných typů služeb
– zvyšování kompetencí poradců v zemědělství (100% způsobilých nákladů, max. 150 tis. Kč)
– e-learning (100% způsobilých nákladů, max. 3000 tis. Kč): zřizování nových e-learningových kurzů

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – vzdělávací a informační akce

PODPORA OPERAČNÍCH SKUPIN A PROJEKTŮ EIP:
– operační skupina složená z podnikatelského a vědecko-výzkumného sektoru
– projekt přispívá k cílům SZP
– dotace 100% uznatelných nákladů
– asi 5,2 mil. Kč/i skupinu