STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – díl 5.

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – díl 5.

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – díl 5.

– ve shrnutí se uvažuje s 65% kofinancováním (v případě nižšího kofinancování dojde k redukci plateb i dotačních titulů)
– ke změnám v platbách i titulech by mohlo dojít i v případě, že by se oproti současnému návrhu zavedlo zastropování přímých plateb
– celé znění Strategického plánu ZDE.

AEKO – PODPORA BIODIVERZITY NA ORNÉ PŮDĚ:
– Biopásy: vstup min. 2 ha or.p.
– krmné biopásy (676 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– nektarodárné biopásy (597 EUR/ha): max. 50% výměry DPB, souvislá délka nejm. 50 m, ostatní podmínky jako dosud
– kombinované biopásy (639 EUR/ha): 6 – 24 m jednoletý biopás + na něj navazující víceletý pás JTS široký 18 – 24 m; min. 50 m délka, max. 50% DPB; krmný pás jednoletý: viz krmné biopásy; jetelotravní pás: ponechat na DPB po selou dobu závazku, od 1.3. do 15.8. bez zásahu zem. technikou, zaoře po uplynutí 5 let
– ochrana čejky chocholaté (630 EUR/ha): jako dosud
– druhově bohaté pokrytí orné půdy (417 EUR/ha) : každoročně max. na 50% DPB vysít stanovenou směs plodin, bez hnojiv a POR, mechanická údržba 15.9. – 14.10., 15.10. – 31.12 zapravit

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – biodiverzita:
– zachování porostního typu hospodářského souboru
– zachování habitatových stromů
– LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY – genofond
NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH: 100% způsobilých výdajů
– přeměna porostů náhradních dřevin
 

ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE:
– podnikatelský plán na 2 roky
– zemědělská kvalifikace do 24 měsíců od Dohody
– sazba 1,5 mil. Kč (58 tis. EUR) základní, 2,3 mil. Kč při zavedení zpracování

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ:
– zaměření na vyjmenované obory
– agroturistika – vazba na malokapacitní ubytovací zařízení
– zpracování a uvádění na trh – ne potraviny nebo krmiva
– žadatel min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo les minim. 10 ha

LEADER
 

AEKO – INTEGROVANÁ PRODUKCE:
– min. 0,5 ha R, J, S, V
– IP ovoce, zeleniny, brambor (462 EUR/ha):
– společné podmínky: neaplikovat vyjmenované účinné látky, rozbor půdy na těžké kovy v 1. Roce závazku, dvakrát za závazek rozbory produkce na těžké kovy, sledování meteo prvků a škůdců, každoroční školení, rozbor minerálního N před výsadbou
– zelenina: minimální výsev, osivo podle zákona, odplevelení meziřadí (?) jen mechanicky, hnojit podle nitrátové směrnice, karta půdního bloku
– jahodník: minimální objem uznané sadby, sázet na DPB s meziplodinou nebo předplodinou na zelené hnojení, odstraňování čepelí listů, údržba sečením a mulčováním, herbicidy max. 4x/rok, insekticidy max. 3x/rok, dusík aplikovat podle nitrátové směrnice
– chřest: před výsadbou hnůj, max. 2x/rok herbicidy, dusík podle nitrátové směrnice
– brambory konzumní: certifikovaná sadba v minimálním objemu, výsadbu na DPB s předplodinou nebo meziplodinou nebo tuhá nebo tekutá statková hnojiva; min. na 50% DPB předčasné ukončení vegetace alternativní metodou; dusíkatá hnojiva podle nitrátové směrnice; max. 3x aplikace insekticidů proti mandelince; max. 30 apikací konvenčních fungicidů proti plísni bramborové; meteo prvky, sledování škůdců, karta agrotechnických operací
– ovoce (460 EUR/ha): neaplikovat vyjmenované účinné látky, max. 3 aplikace herbicidů v příkmenné pásmu za rok; neaplikovat herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru; mechanická úprava meziřadí a manipulačního prostoru, odběry půdy a ovoce na těžké kovy, limit reziduí pesticidů (30% MLR jádroviny, 50% MLR peckoviny a bobuloviny); meteo a skůdci – sledovat, každoroční školení, řez stromů a keřů – hmotu nadrtit a rozprostřít; stanovená hustota výsadby

AEKO – OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OPVZ NA ORNÉ PŮDĚ:
– jen povodí VN Švihov, Římov, Vrchlice, Opatovice

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ:
– prasnic, prasniček, selat a předvýkrmu a výkrmu
– žadatel min. 3 VDJ prasat, imunizační program proti vyjmenovaným patogenům, zatím není určeno pro ekologické zemědělce
 

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT:
– stanoveny minimální počty VDJ a druhy zvířat, skot – dojnice, není určeno pro ekologické zemědělce
SKOT:
– zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu – dojnice a telata do 2 měsíců
(60 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, ochrana proti obtížnému hmyzu biologická nebo chemická; podestýlat slámou nebo separátem + alkalizace; evidence hubení hmyzu
– zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (16 EUR/VDJ): min. o 15% větší lehací plochu, než je uvedeno v legislativě, min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení
– zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho (44 EUR/VDJ): min. 5 VDJ dojnic, volné ustájení, pobyt venku možný minim. 30 dní s neomezeným přístupem, venkovní prostory přiléhající k trvalému objektu, min. 5m2/dojnici, pravidelný úklid venkovních prostor, nastýlání venkovních prostor nebo zajistit dezinfekci paznehtů ve vanách nebo rohožích – přípravky bez formaldehydu; pastevní výběhy – max. 500 m od stáje, minim. 10 m2/dojnici, každodenně od 1.6. do 31.10., zajistit přikrmování a každodenní péči, každý večer přehánět do stáje.

PRASATA:
– minim. 3 VDJ prasat, vést evidenci
– zlepšení životních podmínek v chovu prasat – prasničky (33 EUR/VDJ): 1. Zapuštění nejdříve ve 230 dnech věku; evidence o zapouštění
– prasnice (61 EUR/VDJ): desinfekce v rámci sekčního provozu poroden, kontrola spárků po odstavu selat, evidence o turnusovém provozu a kontrole a ošetření spárků
– selata (75 EUR/VDJ): minim. 1 VDJ odstavených selat, stájová evidence; zvětšení ustajovacího prostoru min. o 20% oproti legislativě

VYLOUČENÍ POBYTU PRASNIC V INDIVIDUÁLNÍCH KLECÍCH: investiční dotace
– min. 3 VDJ prasnic,
– 50% způsobilých výdajů

ZMĚNA TECHNOLOGIE USTÁJENÍ NOSNIC: investiční dotace
– min. 3 VDJ nosnic
– 50% způsobilých výdajů

PODPORA PORADENSTVÍ:
– příjemce – subjekt poskytující poradenství/vzdělávání
– individuální poradenské služby (80% způsobilých nákladů, max. 50 tis. Kč/1 službu): běžné poradenské služby
– faremní plány (100% způsobilých nákladů, max. 80 tis. Kč/1 službu): využití AEKO v CHKO – odsouhlasené OOP; témata přechod na ekologické zemědělství a zvýšení biodiversity
– specializované poradenství (100% způsobilých nákladů, max. 70 tis. Kč/1 službu): inovační servis pro zřízení a implementaci operačních skupin EIP nebo podobných skupin na venkově
– zřízení poradenské služby (100% způsobilých nákladů, max. 200 tis. EUR): zřídit nový systém poradenství náročných typů služeb
– zvyšování kompetencí poradců v zemědělství (100% způsobilých nákladů, max. 150 tis. Kč)
– e-learning (100% způsobilých nákladů, max. 3000 tis. Kč): zřizování nových e-learningových kurzů

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ – vzdělávací a informační akce

PODPORA OPERAČNÍCH SKUPIN A PROJEKTŮ EIP:
– operační skupina složená z podnikatelského a vědecko-výzkumného sektoru
– projekt přispívá k cílům SZP
– dotace 100% uznatelných nákladů
– asi 5,2 mil. Kč/i skupinu