STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 3. DÍL

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 3. DÍL

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 3. DÍL

Sazby podpor uvedené ve Strategii se vztahují na situaci 65% kofinancování ze státního rozpočtu + 2,5% převod prostředků z I. do II. pilíře
– sazby budou stanoveny podle přiděleného rozpočtu a deklarovaných jednotek (více jednotek – nižší sazba)
– celou Strategii najdete ZDE

PODPORY PŘÍJMU VÁZANÉ NA PRODUKCI:
– aktivní zemědělec + minim. 1 ha v LPIS

Chmel: 589,18 EUR/ha
– min. 1 ha chmelnice v LPIS a Registru chmelnic

Zelenina:
– zelenina k lidské konzumaci, druhy s vysokou a velmi vysokou pracností, stanoveny minim. výsevky
– velmi vysoká pracnost: 621,39 EUR/ha
– vysoká pracnost: 212,92 EUR/ha

Ovoce:
– min. 1 ha ovocného sadu v LPIS a v Registru ovocných sadů
– velmi vysoká a vysoká pracnost
– sady vysázené po r. 2000, minim. počet životaschopných jedinců a minimální výnos/ha
– velmi vysoká pracnost: 537,46 EUR/ha
– vysoká pracnost: 345,23 EUR/ha

Produkce mléka:
– řádná identifikace a evidence zvířat, neporušit zákona na ochran zvířat proti týrání
– zapojení do kontroly užitkovosti
– min. 2 VDJ
– 136,67 EUR/ks

Chov ovcí a koz:
– chov a pastva, evidence a identifikace zvířat, minim. počet kusů, samice nad 12 měs., neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– 20,83 EUR/ks

Cukrová řepa:
– min. 1 ha cukrovky v LPIS, min. množství použitého osiva, smlouva na dodávku cukrovky ke zpracování
– 259,15 EUR/ha

Produkce hovězího masa:
– narozené masné tele a jeho chov na hospodářství minim. 4 měsíce, otec evidován v ÚRP, matka telete mu být od 1. otelení evidována v nedojeném systému a nesmí mít 100%   dojného plemene, neporušit zákon na ochranu zvířat proti týrání
– řádná identifikace a evidence zvířat
– 128,54 EUR/s

Bílkovinné plodiny:
– vyjmenované bílkovinné plodiny (včetně směsi s obilovinami nebo travami) po stanovené období na DPB
– 61,69 EUR

Škrobové brambory:
– pěstovat škrobové brambory po stanovené období, ke zpracování dodat min. 6 škrobu/ha, použití uznané sadby minim. 2t/ha
– 538,27 EUR/ha

Konzumní brambory už nebudou jako VCS podporované (EK je vyloučila z podpory).

PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE:
– aktivní zemědělec, zem.p. v LPIS max. 6 ha, řádně obhospodařovaná
– 226,15 EUR/ha
– žadatel může požádat buď o tuto platbu, nebo o BISS a ekoplatby

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI (ANC):
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha zem.p. v LPIS
– horské, ostatní a specifické oblasti ANC
– faremní systém RV a ŽV: RV – zatížení do 0,25 VDJ/ha zem.p.; ŽV – zatížení nad 0,25 VDJ/ha zemp. !! nové koeficienty přepočtu VDJ – viz 1. díl Shrnutí
– degresivita jako nyní
– plocha v žádosti musí být řádně obhospodařovaná
– způsobilé nejsou kultury B, O, L, M

NATURA 2000
– min. 1 ha TTP v NATURA 2000, v 1. Zóně CHKO zákaz aplikace hnojiv, v NP hnojit jen hnůj nebo kompost
– není podmínkou být aktivní zemědělec
– v NP 56 RUE/ha
– 1. Zóna CHKO a navazující oblasti 95 EUR/ha