STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 2. DÍL

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 2. DÍL

STRATEGIE SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 2. DÍL

Sazby podpor uvedené ve Strategii se vztahují na situaci 65% kofinancování ze státního rozpočtu + 2,5% převod prostředků z I. do II. pilíře

PŘÍMÉ PLATBY
– roční platby (= nevytváří se víceletý závazek)
– podání žádosti o každou jednotlivou platbu je dobrovolné (i režimy pro klima)

ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST BISS:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha zemědělské půdy v LPIS + řádně zemědělsky obhospodařovat
– v návrhu se nepočítá se zastropováním (může dojít ke změně)
– 102,98 Eur/ha

DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA PRO UDRŽITELNOST:
– aktivní zemědělec + min. 1 ha v LPIS
– 78,27 EUR/ha na prvních 50 ha včetně
  58,70 EUR/ha od 50,01 do 10 ha včetně
  39,13 EUR/ha od 100,01 do 150 ha včetně

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE:
– zemědělský podnikatel evidovaný méně, než 24 měsíců v EZP před podáním žádosti; zahajuje zemědělskou činnost poprvé; věk 18. – 40. Let; splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci nebo ji za stanovených podmínek splní
– současní žadatelé pobírající platbu pro mladé zemědělce budou moci dokončit pět let příjmu podpory, pokud splní všechny podmínky doplňkové podpory
– 382,36 EUR/ha

REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. EXTENZIVNÍ HOSPODAŘENÍ NA TRAVNÍCH POROSTECH:
– aktivní zemědělec + min. 2 ha TTP v LPIS  + žádat o BISS
– přepočty VDJ podle nových koeficientů!!! Viz. 1. díl informace
– dodržet minimální požadavky na použití hnojiv a POR (1. díl informace)
–  kontrolní období 1.6. – 30.9.:
    1) minim. zatížení 0,25 VDJ/ha TTP (mimo 1. A 2. Zóny ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ a zón soustředěné péče NP)
    2) max. zatížení 1,5 VDJ/ha zem.p.
– v NATURA 2000 přísev nebo obnova jen se souhlasem OOP
– 1. seč nebo pastva do 31.7. (v H1 do 31.8.)
– DPB nad 12 ha nepokosená plocha 3 – 15% výměry DPB, na menších DPB dobrovolně
– limity hnojení podle ustanovení Nitrátové směrnice (i mimo ZOD)
– 91 EUR/ha, při neposečených plochách + 17 EUR

2. CELOFAREMNÍ EKOPLATBA:
– dodržovat minimální požadavky na použití hnojiv a POR (1. díl informace)
– sazba pro všechny celofaremní ekoplatby 44,39 EUR/ha 
1. Požadavky na ornou půdu:
– zajistit diverzifikaci plodin:
   10 – 30 ha orné půdy – min. 2 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. na 75% orné půdy
   30 – 150 ha orné půdy – min. 3 plodiny různého druhu, hlavní plodina max. 75% or.p., dvě hlavní plodiny max. 95% 
                                                or.p.
  nad 150 ha orné půdy – minim. 4 plodiny různého druhu a zároveň 1 hlavní plodina max. 75% or.p. a 3 hlavní
                                              plodiny max. 95% or.p.
„Hospodaření s organickou hmotou (využít MODEL OH na webu VÚRV)“– minim. na 35% orné půdy provede minim. jednu z těchto operací:

   


 2. Požadavky na úhor: 
– žadatel aktivní zemědělec + min. 1 ha úhoru (kultura U) v LPIS
a. Nektarodárný úhor: nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny – směs aspoň 3 druhy, zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8.
b. Zelený úhor: aspoň 2 roky po sobě, nehnojit, neaplikovat upravené kaly a POR (včetně desikantů a mořidel), nesklízet, nepást, udržovat minim. od 1.1. do 15.8., do založení porostu bránit šíření plevelů, stanovené plodiny,  zajistit souvislý porost způsobilých plodin 1.6. – 15.8., v 1. Roce po 15.8. lze zapravit a založit znovu, ve 2., roce lze zapravit na zelené hnojení

3. sad:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha sadu v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory, pokryvnost 30% meziřadí a manipulačních prostor, příkmenný pás  – max. 4 aplikace herbicidů ročně

4. vinice:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha vinice v LPIS
– udržovat meziřadí a manipulační prostory: souvislý zelený pokryv každého 3. meziřadí a manipulačních prostor
– do 31.8. mechanická údržba meziřadí a manipulačního prostoru

5. chmelnice:
– aktivní zemědělec, min. 1 ha chmelnice v LPIS
– udržování meziřadí a manipulačních prostor mechanicky bez použití herbicidů a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% chmelnice

6. trvalá kultura Jiná kultura (J v LPIS)
– aktivní zemědělec, min. 1 ha Jiné kultury v LPIS
– souvislý zelený pokryv 30% meziřadí a manipulačních prostor, udržovat meziřadí a manipulační prostory bez aplikace herbicidu, mechanická údržba sečí nebo pastvou minim. 1x/rok do 31.10. a Hospodaření s organickou hmotou min. na 30% plochy J.

7. trvalá kultura RRD (kultura D):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha RRD v LPIS
– ode 1.1. do 15.8. vyčlenit a udržovat kvetoucí pás s porostem stanovených plodin na určité výměře D: neaplikovat hnojiva, POR ani upravené kaly, nepást a nesklízet, do doby založení porostu zabránit šíření plevelů

8. trvalá kultura školky (kultura K):
– aktivní zemědělec, min. 1 ha K v LPIS
– mechanická údržba meziřadí + max. 4 aplikace herbicidů v meziřadí