Strategie Farm to fork (F2F) aneb od zemědělce ke spotřebiteli

Strategie Farm to fork (F2F) aneb od zemědělce ke spotřebiteli

Strategie F2F má být základem budoucí zemědělské politiky EU. Strategie F2F je úzce spjata se Zelenou dohodou pro Evropu (Grean deal).
Zelená dohoda pro Evropu má za cíl do roku 2050 z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent.  F2F je ústředním prvkem Zelené dohody. Přechod k udržitelnému potravinovému systému může přinést environmentální, zdravotní a sociální výhody. Pro úspěch je zásadně důležité zajistit udržitelné živobytí pro primární producenty, jejichž příjmy jsou nedostačující (průměrný EU zemědělec má zhruba polovinu příjmů průměrného pracovníka v hospodářství obecně).
Co je třeba změnit:
– způsob stravování – do souladu s doporučeními na úrovni jednotlivých států
– snížit plýtvání potravinami
– zapojit zbytek světa = zvyšovat standardy v celosvětovém měřítku
– zvýšení příjmů prvovýrobců
– docílit neutrální nebo pozitivní vliv potravinového řetězce na životní prostředí
– každý člověk musí mít přístup k dostatku výživných a udržitelných potravin
– zajistit cenovou dostupnost udržitelných potravin

Jak toho docílit:

– usilovat o dodržování stávajících právních předpisů (ochrana zvířat, používání pesticidů a ochrana životního prostředí) + zohlednit rozdíly mezi členskými zeměmi
1. zajištění udržitelné produkce potravin:
– prvovýroba musí rychle změnit metody produkce
– podpora postupů odstraňujících CO2 z atmosféry a jeho ukládání do půdy (podpora ze SZP nebo individuálních nebo veřejných iniciativ): bude připravena certifikace postupů pro odstraňování uhlíku na základě transparentní evidence uhlíku
– oběhové hospodářství založené na biotechnologiích:  výroba energie z obnovitelných zdrojů – bioplyn ze zemědělského odpadu, jako jsou zbytky a hnůj, případně z komunálního odpadu
–  soláry na střechy
– do roku 2030 snížit používání chemických pesticidů o 50%, úprava ustanovení o integrované ochraně rostlin, usnadnit uvádění biologických pesticidů na trh, učinit kroky pro zachování příjmů zemědělců, zlepšení statistiky pesticidů
– snížení nadměrného množství živin v prostředí: do roku 2030 snížit používání hnojiv o 20%, vypracovat akční plán pro integrované hospodaření s živinami, aby s zvýšila udržitelnost živočišné výroby
– snížení emisí skleníkových plynů (v EU produkuje 10,3% skleníkových plynů  z toho 70% pochází z živočišné výroby): usnadnění uvádění inovativních doplňkových látek na trh; snížení závislosti na dovozu bílkovinných krmiv, podpora alternativních bílkovinných krmiv (hmyz, rybí moučky…), zvýšení ukládání uhlíku v živočišné výrobě
– animikrobiální rezistence: snížení prodeje antimikrobik do živočišné výroby o 50% do roku 2030
– životní podmínky zvířat: změna legislativy (hlavně transport a porážky)
– zdraví rostlin: zvážit potenciál nových genomických technik, zabezpečení dostatku osiv a jejich rozmanitosti
– ekologické zemědělství: 25% zemědělské půdy v ekologickém režimu do 2030, propagace, veřejné ekologické zakázky
– Nová SZP: zlepšit výsledky v oblasti životního prostředí a klimatu, zlepšení povinných norem v oblasti životního prostředí, zaměření na investice do ekologických a digitálních technologií a postupů, zastropovat přímé platby, nové ekorežimy = precizní zemědělství, agroekologie, nízkouhlíkové zemědělství, agrolesnictví – povinný minimální rozpočet
– udržitelná produkce ryb a mořských plodů: revize systémů kontroly, podpora produkce řas
– pravidla hospodářské soutěže: posílení prvovýrobců, zajistit spravedlivý podíl na přidané hodnotě udržitelné produkce

2. zajištění potravinové bezpečnosti:
– monitoring potravinového zabezpečení, konkurenceschopnosti zemědělců a potravinářských podniků; pracovníci se sezónním zaměstnáním – respektování evropského pilíře sociálních práv
– posíleni koordinace společné evropské reakce na krize s dopadem na potravinové systémy
– vypracování pohotovostního plánu pro zajištění dodávek potravin v době krize
– přepracování krizové zemědělské rezervy
– stanovit mechanizmus pro řešení potravinové krize

3. Podpora udržitelných postupů pro zpracování potravin:
– vypracovat kodex chování EU pro odpovědné podnikatelské a marketingové postupy
– změna složení potravinářských produktů – zdravé a udržitelné stravování
– cenové kampaně u potravin nesmí zkreslovat vnímání hodnoty potravin
– zavedení „výživových profilů“
– omezení propagace potravin s vysokým obsahem tuků, cukrů a solí
– inovace v balení potravin
– posílit regionální a místní potravinové systémy, omezování závislosti na dálkové dopravě

4. podpora udržitelné spotřeby potravin:
–  harmonizovat značení nutričních údajů na přední straně balení
– zlepšit dostupnost a cenu udržitelných potravin
– daňové pobídky: využívání různých DPH

5. omezení potravinových ztrát a plýtvání

6. boj proti potravinovým podvodům:
– zlepšení kontroly, zvýšení odrazujících opatření

7. výzkum, inovace, technologie, investice
– program Horizont 2020 – dodatečná výzva k předkládání návrhů
– program Horizont Evropa – 10 mld. Eur na inovace v oblasti potravin (i hmyzí bílkoviny, náhražky masa…)
– přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému internetu na celém území EU do 2025
– posílení fondu Invest EU pro investice do zemědělsko-potravinářského komplexu
– zjednodušení podpory investic
– poradenské služby: navýšení podpory poradenství ve všech členských zemích
– změna datové sítě FADN – důraz na data k udržitelnosti zemědělských podniků

8. podpora globální transformace:
– budování zelených aliancí pro udržitelné potravinové systémy – v dvoustranných dohodách ambiciózní kapitola o udržitelnosti
– zabránit produktům souvisejícím s odlesňováním ve vstupu na trh EU
– dovážené potraviny – přípustné odchylky u pesticidů , které v EU nejsou schváleny, zvážit přípustné odchylky pro dovoz některých látek
– podpora globálního přechodu na udržitelné potravinové systémy

Celou strategii F2F a akční plán její realizace najdete v přiloženém materiálu.