STRATEGICKÝ PLÁN SZP 2021+ , verze říjen 2020

STRATEGICKÝ PLÁN SZP 2021+ , verze říjen 2020

STRATEGICKÝ PLÁN SZP 2021+ , verze říjen 2020
 

Představujeme vám návrh Strategického plánu SZP 2021+. Vzhledem k tomu, že stále není hotová konečná dohoda o podobě SZP, mohou být navržená opaření ještě měněna.

Doprovodné informace (zdroj – materiály a konference MZE, PK ČR, AK ČR).
– přechodné období: 2021 a 2022, nová SZP platná od 2023
odhad sazby BISS (podpora pro udržitelnost, současná SAPS + greening) asi 244 EUR/ha
– alokace na PRV II. pilíř 294 mil. EUR/rok + kofinancování z ČR

PODMÍNĚNOST:

DZES:
 

1

Zachování TTP na základě poměru TTP k zemědělské ploše

Při překročení podílu referenčního poměru a každoročního poměru TTP k celkové zemědělské půdě o více, než 5% žadatel zpětně zatravní na základě výzvy fondu (územní rozsah národní)

2

Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť

Žadatel nezruší a nepoškodí krajinný prvek mokřad

3

Zákaz vypalování strnišť na orné půdě s výjimkou případů odůvodněných zdravím rostlin

 

4

Zřízení ochranných pásů podél vodních toků

Ochranný pás nehnojené půdy 3 m od břehové čáry. U DPB s průměrnou  sklonitostí nad 7° jejichž hranice se nachází méně, než 25 m od břehové čáry, zachová žadatel pás nehnojené půdy o šířce 25 m. Platí pro tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem  

5

Užití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin

Využití dostupných dat pro vygenerování živinového plánu pro hospodaření na DPB

6

Provádění orby způsobem, který snižuje riziko degradace půdy mimo jiné s ohledem na svahy

Žadatel nebude pěstovat
– na půdách silně erozně ohrožených:
 a) plodiny s nízkou ochrannou funkcí
 b) plodiny se střední ochrannou funkcí bez půdoochranné technologie
– na půdách erozně ohrožených:
a) plodiny s nízkou ochrannou funkcí bez půdoochranných technologií
 

7

Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích

Žadatel zajistí na svých DPB s ornou půdou a trvalou kulturou mimo vegetační období pokryv půdy.
Dotčená období: období předseťové přípravy
                               období vzcházení do období plného zapojení 

                               porostu
                               posklizňové období
 

8

Střídání plodin

Žadatel nebude na DPB s R pěstovat stejnou plodinu dva roky po sobě

9

Minimální podíl zemědělské půdy vyhrazený pro neprodukční prvky
Zachování krajinných prvků
Zákaz ořezu živých plotů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat
Možnost zařadit opatření proti invazivním druhům rostlin

Žadatel

a) vyčlenií 5% zemědělské půdy ve prospěch neprodukčních prvků (krajinné prvky, ochranné pásy, úhory s porostem, meziřadí s porostem)
b) pěstuje plodinu na souvislé ploše o maximální výměře 30 ha
c) nezruší a nepoškodí krajinný prvek
d) dodrží zákaz řezu dřevin od 31.3. do 1.10. (vyjma souhlasu OOP)

Chráněné prvky: mez, terasa, údolnice, skupina dřevin,  stromořadí, solitérní dřevina, příkop, mokřad, rybník

10

Zákaz přeměny nebo orby TTP v lokalitách NATURA 2000

 

PPH  – JEN NOVINKY

DZES 1  – požadavky na omezování difúzních zdrojů znečištění fosforečnany
DZES 13 – omezení používání pesticidů v chráněných oblastech vymezených  na základě rámcové směrnice o vodě a NATURA 2000 (
v NATURA 2000, OPVZ, ochranných pásmech rekreačních vod, chráněných oblastech citlivých na živiny)
nakládání s pesticidy a jejich skladování a likvidace jejich zbytků
 

PŘÍMÉ PLATBY:

1. ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST (dnešní SAPS)
– žadatel je zemědělský podnikatel +skutečný zemědělec (= x% z příjmů má ze zemědělství)
– podléhá zastropování (pokud bude)
– minim. 1 ha, řádně půdu obhospodařovat

2. REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA:
– asi všichni žadatelé
– 6% z I. pilíře
– asi na prvních 150 ha podniku

3. DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE (2% z přímých plateb):
– žadatel musí splňovat definici mladého zemědělce + plnit podmínky pro základní podporu

4. REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
– žadatel musí být skutečný zemědělec

4.1. ÚDRŽBA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ:
-minim. 1 ha, půda v LPIS
– min. 0,3 VDJ/ha TTP, max. 1,5 VDJ/ha Zem.p.
– minim. údržba do 31.7.
– neposečené pásy u DPB od určité výměry – 3 – 15% DPB
– max. roční aplikace N 160 kg/ha

4.2 CELOFAREMNÍ PLATBA:
– při splnění podmínek nárok na platbu na celou výměru podniku
Podmínky pro TTP: seče do 31.7., G nemulčovat, NATURA 2000 mulčovat jen se souhlasem OOP, zákaz přeměny TTP (výjimka přeměna na trvalou kulturu vč. J, les, krajinné prvky a agrolesnictví
Podmínky pro ornou půdu:
– diverzifikace – jako nyní, ale výhrady EK k malé ambicióznosti = asi se bude zpřísňovat
– navýšení obsahu organické hmoty v půdě minim. na 30% orné půdy/rok (bude fungovat podobně jako EFAs – koeficienty);  při překryvu jednotlivých operací se plochy započtou vícekrát
 

Opatření

Koeficient výměry

Poznámka

Aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem (hnůj, kompost, separát digestátu, separát kejdy s C:N 10 a více) v dávce 25 t/ha

1,0

 30 t/ha = koef. 1
25 t/ha = koef. 0,83

20 t/ha = koef. 0,67

Atd.

Aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem (kejda, tekutý podíl po separaci kejdy, digestát) mimo silážní šťávy, močůvku a hnojůvku

0,2

Pro všechny dávky

Zapravení nadzemní hmoty meziplodin s minimálním trváním porostu 8 týdnů a zapravení výdrolu řepky

0,05

 

Zapravení víceletých pícnin nebo slámy včetně strniště kukuřice o výšce nad 40 cm

0,5

 

Podmínky pro úhor:
– nepoužívat přípravky na ochranu rostlin (POR) a hnojiva
– minim. údržba od 1.1. do 15.7.
– bez produkce
– stanovené plodiny
– založit do 1.6. + ponechat minim. do 15.7.

Podmínky pro trvalé kultury:
– minim. 1 ha
– meziřadí – zelený kryt, údržba meziřadí a manipulačních prostor, meziřadí bez herbicidů

Podmínky pro krajinotvorné sady:
– viz trvalé kultury

 

5. PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI:
– platby na 1 ha
5.1. chmel
5.2. zelenina:

– zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností
– minimální výsevek/výsadba
5.3. ovoce:
– ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností
– sady vysázené po roce 1995 (možná 2000)
– minimální počet jedinců na hektar + minimální výnos
– prokázání produkce
5.4. mléko: jako nyní
– možná povinnost zapojit se do kontroly mléčné užitkovosti
– minim. 2 VDJ
5.5. ovce a kozy: jako nyní
– pastva na TTP
– minim. 2 VDJ
5.6. cukrová řepa: jako nyní
5.7. konzumní brambory
: jako nyní
5.8. produkce hovězího masa:
– chov vyjmenovaných masných plemen skotu po stanovené období
– řádná evidence a identifikace zvířat
– možná bude podmínkou zapojení do kontroly užitkovosti
5.9. bílkovinné plodiny: jako nyní
5.10. škrobové brambory: jako nyní

 

6. ODVĚTVOVÉ INTERVENCE:

6.1. ovoce a zelenina:
– příjemce – organizace producentů
6.2. víno a vinná réva:
– příjemce – pěstitelé na území ČR
– změna odrůdové skladby vinice
– technika zlepšující obhospodařování vinic
– změna typu opěrné konstrukce
– investice do výroby vína
6.3. včelařství:
– příjemce – chovatelé včel a včelařské spolky
– zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů
– prevence proti šíření nemocí
– kočování včelstev
– zlepšení respektování biologických zákonitostí v chovu včel
6.4. brambory:
– příjemce – organizace producentů
6.5. chov nosnic:
– organizace producentů
6.6. mléko:
– příjemci – organizace producentů
6.7. okrasné rostliny:
– příjemce – organizace producentů
 

7. OBLASTI S PŘÍRODNÍMI OMEZENÍMI – ANC:
– farma s živočišnou/rostlinnou výrobou – hranice 0,3 VDJ/ha
– degresivita plateb:
   – do 300 ha plná sazba
   – 301 – 500 ha snížení o 10%
   – 501 – 900 ha snížení o 18%
   – 901 – 1800 ha snížení o 22%
   – 1801 – 2500 ha snížení o 27%
   – nad 2501 ha snížení o 30%

8. NATURA 2000: jako nyní

ROZVOJ VENKOVA

1. INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ:
– přímá nevratná podpora na investice
– výše podpory 30% způsobilých výdajů + 10% začínající zemědělci

2. INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– přímá nevratná podpora na investice
– výše podpory 30% způsobilých výdajů

 

3. INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ:
– přímá nevratná dotace
– výše podpory 60% způsobilých výdajů
– výsledky zveřejnit
– žádat nemohou organizace producentů

4. INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ:
– výroba potravin nebo krmiv mimo přímou spotřebu v podniku
– přímá nevratná dotace
– výše podpory 60% způsobilých výdajů
– výsledky zveřejnit
– žádat nemohou organizace producentů

5. TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ:
a) investice do technologií na hospodaření v lese
b) investice do lesních školek
c) investice do základního zpracování dřeva
– 50% způsobilých výdajů

6. INVESTICE DO ROZVOJE LESNICKÉ INFRASTRUKTURY:
a) investice do lesních cest
– 75% způsobilých výdajů
b) stavební investice do skladů dříví
– 50% způsobilých výdajů

7. SPOLUPRÁCE ÚČASTNÍKŮ KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ:
– minim. 2 subjekty, z nich minim. 1 je zemědělský podnikatel
– založení nebo rozvoj krátkého dodavatelského řetězce
– zapojen max. 1 zprostředkovatel mezi výrobci a spotřebitelem
– dodržet definici místního trhu
– 50% způsobilých výdajů

8. VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU TVAROVANÝCH BIOPALIV
– 75% způsobilých výdajů

9. VÝSTAVBA A MODERNIZACE BIOPLYNOVÉ STANICE:
– v případě výstavby BPS –EIA + řídit se předpisy na základě směrnice RED II
– 75% způsobilých výdajů

10. VÝSTAVBA A MODERNIZACE VÝTOPNY NA BIOMASU:
– v případě výstavby – zpracovat EIA
– 75% způsobilých výdajů

10. TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3 :
– technologie přesného dávkování N a precizního zemědělství
– technologie aplikace organických hnojiv přímo do půdy
– technologie přímého setí do rostlinných zbytků
– 50% způsobilých výdajů

11. TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ GHG A NH3 V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ:
– technologie přesného dávkování N a precizního zemědělství
– aplikace organických hnojiv přímo do půdy
– přímé setí do nezpracované půdy
– technologie zlepšující mikroklima stájí
– technologie snižující GHJG a NH3 včetně skladování mrvy a trusu
– 50% způsobilých výdajů pro RV, 70% způsobilých výdajů pro ŽV

 

12. ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY:
a) založení lesního porostu
b) péče o založený lesní porost (5 let)
c) náhrada za ukončení zemědělské prvovýroby (10 let)
– minim. 0,5 ha (pokud nenavazuje na současnou PUPFL)
– projekt + stanovištně vhodné druhy dřevin
– schválení odborného lesního hospodáře a orgánu ochrany přírody
– pozemek v LPIS veden jako vhodný k zalesnění
– po zalesnění převod na PUPFL
– na zalesněném pozemku hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo platné hospodářské osnovy (uložené v UHÚL)
– ne rychle rostoucí dřeviny, výmladkové plantáže a vánoční stromky

13. AGROLESNICTVÍ:
a) silvoorební systémy
b) silvopastorální systémy
– založit na zemědělské půdě
– minim. 1 ha
– podpora na výsadbu a na péči
– schválený seznam dřevin
– ve výsadbě zastoupeno minim. 50% lesních dřevin, každá dřevina max. 50% výsadby
– 1 druh dřeviny = max. 40% výsadby
– liniová výsadba ve schválené šířce a sponu
– skupina dřevin max. 20 jedinců a max. 400 m2
– na 1 ha max. 1 skupina dřevin
– silvopastorální systémy (výsadba na pastvinách) – roztroušená výsadba, skupiny max. 20 ks dřevin nebo max. 400 m2 souvislý porost
– vysázet 100 ks dřevin na hektar
– na konci závazku minim. 80 životaschopných jedinců na hektar
– mezi pásy dřevin jsou pěstovány zemědělské plodiny nebo probíhají zemědělské operace (pastva…)
– není určeno pro výmladkové plantáže a pěstování vánočních stromků

14. INVESTICE DO OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH:
– doložit stanovisko Lesní ochranné služby – kalamitou zasaženo minim. 20% příslušného lesního potenciálu
– pokud je kalamitou sucho – na obnovovaném pozemku už musí stát jednotlivé stromy nebo už musela být zahájena obnova se stojícími stromy

 

15. PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V LESÍCH:
– doložit potvrzení vodoprávního úřadu, že nejpozději před 3 lety došlo k povodni
– doložit stanovisko UHÚL, že povodeň zničila minim. 20% příslušného lesního potenciálu
– souhlasné stanovisko MŽP
– projekt vypracovaný osobou autorizovanou v daném oboru
– 100% způsobilých výdajů
– způsobilé výdaje: min. 100 tis. Kč, max. 8 mil. Kč, max. pro jednoho žadatele za období 70 mil. Kč

16. AGROENVIRONMENTÁLNĚ – EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ:
ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY:

– minim. 0,5 ha
– pozemky v LPIS označené jako vhodné k zatravnění (minim. z 50% v ZOD nebo v  infiltrační oblasti drenážních systémů nebo jsou z 50% hodnoceny jako  mírně nebo silně erozně ohrožené; nebo se nacházejí do 50 m od vodních útvarů nebo v OPVZ; nebo se na nich nachází dráha soustředěného odtoku)
– podmínky jako v současnosti

MEZIPLODINY:
– minim. 0,5 ha
a) VYMRZAJÍCÍ MEZIPLODINY:
– porost založit 20.6. – 30.9.
– uznané a kontrolované osivo
– vyjmenované druhy nebo směsi s minim. 50% vyjmenovaných druhů
– porost ponechat minim. do 31.1. následujícího roku
– 1.2. – 30.4. porost zapravit do půdy (s výjimkou půdoochranných technologií)
b) MEZIPLODINY PROTI UTUŽENÍ PŮDY:
– ředkev nebo vikev nebo jejich směs, případně směs ředkve nebo vikve s pohankou nebo peluškou, kde budou zastoupeny minim. z 50%
– porost založit 20.6. – 30.9.
– uznané a kontrolované osivo
– vyjmenované druhy nebo směsi s minim. 50% vyjmenovaných druhů
– porost ponechat minim. do 31.1. následujícího roku
– 1.2. – 30.4. porost zapravit do půdy (s výjimkou půdoochranných technologií)
 

17. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
– minim. výměra 0,5 ha
– nelze kombinovat u jednoho žadatele s konvenční produkcí
– žadatel musí absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ
– základní ošetření travních porostů: minim. 0,3 VDJ/ ha zem.p. od 1.6. do 30.9., minimální údržba TTP, likvidace nedopasků; v prioritních oblastech mulčování, přísevy, obnovu jen se souhlasem OOP.
travní porost na orné půdě:
– minimální údržba TTP, likvidace nedopasků
pěstování zeleniny a jahodníku:
– minimální výsevky, pastvu zvířat na DPB až po sklizni, prokázání produkce, sklidit a odvézt produkci, jahodník –  pěstovat jen po předplodině nebo meziplodině zapravené do půdy, do 30.4. odstranit čepele jahodníku, 2x plečkovat, posekání nebo mulčování porostu do 30.9.
pěstování ostatních plodin:
– jako hlavní plodinu pěstovat zemědělské plodiny, sklidit a odvézt produkci, pást až po sklizni hlavní plodiny, nepást zlepšující netržní plodiny
intenzivní sady:
– minim. hustota, ušlechtilé odrůdy, výsadba starší 3 let, meziřadí – nepěstovat zemědělské plodiny, zajistit bylinný pokryv, nepást zvířata/pást, ale nepoškozovat, mechanická údrža, řez korun stromů, dosadby, sklidit a odvézt produkci, prokázat produkci, monitoring meteorologických ukazatelů a škůdců
ostatní sady:
minimální hustota, ušlechtilé odrůdy, pokud produkce v meziřadí – nepoškozovat stromy, pokud pastva – nepoškozovat stromy, mechanická údržba meziřadí, odkliz biomasy, řez korun stromů, sklidit a odvézt produkci, prokazovat produkci
– vinice:
– minimální hustota, mechanická údržba meziřadí, bylinný pokryv v meziřadí, prosvětlení révy
– chmelnice:

18. NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE – POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

19. AGROENVIRONMETÁLNÍ OPATŘENÍ:
OŠETŘOVÁNÍ CENNÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ:

– DPB ve vrstvě ENVIRO
– minim. 0,3 VDJ/ha TTP – neplatí pro 1. Zóny ZCHÚ a NP
–  max. 1,5 VDJ/ha zem.p.
– DPB nad 12 ha nechat nepokosených 3 – 15% DPB
– aplikace hnojiv obsahujících dusík max. do 160 kg/ha konkrétního DPB
– změna termínů seče se souhlasem OOP
mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
– aplikace N hnojiv max. 80 kg/DPB
– mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
– horské a suchomilné louky hnojené
aplikace N hnojiv 1x/závazek v minim. dávce 55 kg/ha a max. 80 kg/ha DPB
– horské a suchomilné louky nehnojené
– trvale podmáčené a rašelinné louky
– ochrana chřástala polního
– ochrana modrásků
– suché stepní trávníky a vřesoviště a málo úživné pastviny
pastva skotu s povolením OOP
– přívod N pastvou minim. 5 kg/ha DPB a max. 50 kg/ha DPB
– druhově bohaté pastviny

PLATBA NA VÝSLEDEK:
– jen pro vybrané ZCHÚ, doporučený soubor opatření pro konkrétní DPB
– platba za skutečnou druhovou bohatost porostu

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘÍSPÍVAJÍCÍ K BIODIVERZITĚ:
– minim. 0,5 ha
– žadatel je registrovaný ekologický zemědělec
– není možný souběh s konvenční produkcí
– absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ
– základní ošetřování TTP
– DPB ve vrstvě ENVIRO
– minim. 0,3 VDJ/ha TTP – neplatí pro 1. Zóny ZCHÚ a NP
–  max. 1,5 VDJ/ha zem.p.
– DPB nad 12 ha nechat nepokosených 3 – 15% DPB
– hnojiva s organickým dusíkem aplikovat do 160 kg/ha konkrétního DPB
– změna termínů seče se souhlasem OOP
mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
– mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
– horské a suchomilné louky hnojené
– horské a suchomilné louky nehnojené
– trvale podmáčené a rašelinné louky
– ochrana chřástala polního
– ochrana modrásků
– suché stepní trávníky a vřesoviště a málo úživné pastviny
– druhově bohaté pastviny

KRAJINOTVORNÉ SADY:
– souvislý bylinný pokryv sadu,
– mechanická údržba bylinného pokryvu minim. 1x do 31.8.,
– 15 – 30% sadu bez zásahu, upravit 1.10. – 30.11.
– nemulčovat, ne herbicidy,
– řez stromů 2x za závazek
– nová výsadba pouze podle projektu schváleného OOP

PODPORA BIODIVERZITY NA ORNÉ PŮDĚ:
a) krmné biopásy
b) nektarodárné biopásy
c) kombinované biopásy
d) ochrana čejky

– minim. 2 ha (čejka minim. 0,5 ha)
– šíře biopásu 6 – 24 m, minim. délka 50m, max. 50% výměry DPB,
– ostatní podmínky jako v minulém AEKO
– kombinované biopásy: krmný biopás šířka 6 – 24 m + na něj navazující jetelotravní pás 6 – 12 m, minim. délka navazujících biopásů 50 m, max. 50% výměry DPB; krmný biopás minim. 50 m od lesa; založit biopásy do 31.5. stanovenou směsí osiv; od 16.3. do 31.5 zapravit krmný biopás a nechat jen pás s jetelotrávou, pro krmný biopás plní podmínky krmného biopásu, jetelotravní pás ponechá na stejném místě po celou dobu závazku + 2x ročně seč nebo mulčování

LESO – ENVI

INTEGROVANÁ PRODUKCE:
základní ochrana vinic
– nadstavbová ochrana vinic
– integrovaná produkce zeleniny, jahodníku a brambor:

– podmínky podobné jako v období 2014 – 2020 + odběr a rozbor vzorků produkce na dodržení limitu pesticdů
– zelenina –  herbicidy aplikuje max. 1x za vegetační období plodiny; na odplevelení používá plečkování meziřadí
– jahodník – max. 4x ročně herbicidy, max. 3x ročně insekticidy,
– chřest – herbicidy max., 2x/rok
– integrovaná produkce ovoce:
– podmínky podobné jako 2014 – 2020
– v příkmenném pásu max. 3 aplikace herbicidů ročně
– bez herbicidů v meziřadí a manipulačním prostoru sadu
– odběr vzorků ovoce a rozbor na dodržení limitů pesticidů 

OSEVNÍ POSTUPY KUKUŘICE A ŘEPKY OLEJKY:
– orná půda v ZOD (zranitelná oblast dusíkem), mimo OPVZ
– minim. 5 ha orné půdy
– není kombinovatelné s biopásy, meziplodinami a ekologickým zemědělstvím
kukuřice: za dobu závazku pěstuje na pozemku kukuřici max. 2x
                    neaplikuje preemergentně S-metolachlor (preemergentně lze, pokud jen pásově s následnou mechanickou kultivací meziřádků po vzejití kukuřice)
řepka olejka: pěstuje řepku na pozemku za dobu závazku max. 1x
                           neaplikuje preemergentně metazachlor
                           po sklizni založí meziplodinu včetně porostu výdrolu (lze chemicky zlikvidovat)

SNIŽOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIK:
ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT POMOCÍ VAKCINACE:

– minim.  3 VDJ prasat
– stanovit seznam patogenů podle situace v chovu
– očkovat proti vyjmenovaných patogenům

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI KURA DOMÁCÍHO PROTI PATOGENŮM POMOCÍ VAKCINACE:
– minim.  počet drůbeže
– stanovit seznam patogenů podle situace v chovu
– očkovat proti vyjmenovaných patogenům

 

OBLASTI NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

LESNICKO-ENIVRONMENTÁLNĚ EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ:
PODPORA ŠETRNÉHO SBĚRU V RÁMCI ZACHOVÁNÍ GENOFONDU:

– hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
– porostní skupina se nachází v uznaném zdroji selektovaného reprodukčního materiálu zařazeném do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

ZACHOVÁNÍ POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU:
– porostní skupina musí být aspoň ve věku začátku doby obnovy
– hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy

ZACHOVÁNÍ HABITATOVÝCH STROMŮ:
– hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy
– označit habitatové stromy, při vstupu do závazku – minim. 10 habitatových stromů na porostní skupinu, po celou dobu závazku minim. 5 stojících, živých habitatových stromů na porostní skupinu, smrk není způsobilý
– po celou dobu závazku neprovádět v zařazených porostních skupinách úmyslnou mýtní těžbu

INVESTICE DO PŘEMĚN POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN:
– lesní pozemky v pásmu ohrožení emisemi A nebo B dle vyhlášky 78/1996
– doložit standardizované stanovisko UHÚL o stavu porostu náhradních dřevin (v porostu náhradní dřeviny minm. 40%, stáří minim. 55 let)

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE DO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE REKREAČNÍ FUNKCE LESA:

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN:
–  hromadná mechanická ochrana dřevin vysazených v souladu s předmětem podpory
 

20. ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE:
– dosažení minimální zemědělské kvalifikace do 24 měsíců od podpisu Dohody
– základní sazba 1,500.000,- Kč
– základní sazba při zpracování vlastních produktů = 2,300.000,- Kč

21. PODPORA PODNIKÁNÍ – INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ:
– žadatel minim. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo minim. 10 ha lesa
– 75% způsobilých nákladů

22. LEADER:
– projekt realizován na území MAS
– projektu v souladu se SCLLD

23. DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT:
ZLEPŠENÍ STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ V CHOVU DOJENÉHO SKOTU:

– dojnice a telata do 2 měsíců věku

– minim. 5 VDJ dojnic ve volném ustájení
– aplikace přípravků proti mouchám + podestýlat slámou nebo separátem + alkalizace podestýlky
– zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
– zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho

 

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT:
minim. 3 VDJ prasat, podmínky podobné 2014 – 2020
– prasničky
– prasnice
– zvětšení plochy pro odstavená selata –
minim. 1 VDJ odstavených selat
– vyloučení pobytu vysokobřezích, rodících a kojících prasnic v individuálních klecích
– minim. 3 VDJ prasnic
– investiční dotace – náklady na pořízení nových technologií max. pro 70% ustájených prasnic a výstavba stájí max. pro  30% ustájených prasnic
 

PODPORA ZMĚNY TECHNOLOGIE USTÁJENÍ NOSNIC Z KLECOVÝCH SYSTÉMŮ NA ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE:
– minim. 3 VDJ nosnic
– nosnice: investiční náklady na pořízení nových technologií do stávajících staveb, investiční náklady na nové stavby
– min. 50% způsobilých nákladů
kuřice nosného typu: investiční náklady na pořízení nových technologií do stávajících staveb, investiční náklady na nové stavby
– minim. 50% způsobilých nákladů

24.PODPORA PORADENSTVÍ:
– individuální běžné poradenství (ŽV, RV, ochrana přírody…)
– individuální poradenství – faremní plány pro agroenvironmentální intervence
– specializované poradenství – operační skupiny
– podpora zřízení poradenské služby
– zvyšování kompetencí poradců

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ:
– vzdělávací a informační akce

PODPORA OPERAČNÍCH SKUPIN A PROJEKTŮ EIP:
 

CELÉ ZNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČR verze říjen 2020 najdete ZDE