STRATEGICKÝ PLÁN NOVÉ SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 1. díl

STRATEGICKÝ PLÁN NOVÉ SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 1. díl

STRATEGICKÝ PLÁN NOVÉ SZP OD 1.1.2023 – NÁVRH K 19.10.2021, SHRNUTÍ – 1. díl

Celý návrh Strategie najdete ZDE

– verze určená pro konzultace s Evropskou komisí, po konzultacích do konce 2021 bude odeslán konečný návrh ke schválení
– uvažováno se spolufinancováním ve výši 60% ze státního rozpočtu a 2,5% převod z I. do II. pilíře
– zemědělská činnost =
RV, ŽV, produkce chovných a plemenných zvířat; výroba osiva, sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce ze zemědělské výroby  a udržování ploch ve stavu vhodném pro pastvu
– aktivní zemědělec = FO nebo PO, která je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a na kterou je evidován minimálně 1 ha zemědělské půdy nebo 1 VDJ hospodářských zvířat (!!! změna přepočítávacích koeficientů)
– mladý zemědělec = FO 18. – 41. narozeniny, zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí osoba podniku a evidovaná jako zemědělský podnikatel není déle, než 24 měsíců před podáním žádosti + splňuje minimální stanovenou zemědělskou kvalifikaci, nebo ji za stanovených podmínek splní
                                     – může být i PO
Minimální požadavky pro obdržení podpory příjmu vázané na produkci:
– minimální požadavky na použití hnojiv
:  viz současné
– minimální požadavky na použití POR:
   – POR od registrovaného distributora nebo držitele povolení
   – pokud se na ošetřovaném DPB do 100 m od vody nachází svažitá část, musí na tomto DPB (= celém DPB) dodržet podmínku pěstování jednoho druhu plodiny ze stejné skupiny max. 1x/3 roky – neplatí pro hustě seté obiloviny, víceleté pícniny a trávy na orné půdě. Hustě seté obiloviny je možné na stejném DPB pěstovat max. ve dvou po sobě jdoucích letech, pokud nejde o stejnou obilovinu. Obsevů a přerušovacích pásů se podmínka netýká.

Nové přepočítávací koeficienty VDJ:

 

 

 

 

DZES:
DZES 1: nezměnit bez povolení kulturu T na jinou kulturu v LPIS

– nezměnit citlivé TTP (vzdálenost od vody, ZCHÚ, SEO plocha, 3. Aplikační pásmo ZOD, podmáčené a rašelinné louky)
DZES 2: ochrana mokřadů a rašelinišť:
– budou vymezeny v LPIS
– vymezení faremních postupů je v přípravě
DZES 3: zákaz vypalování strnišť na orné půdě
DZES 4: zřizování ochranných pásů podél vodních toků

– ochranné pásy bez aplikace hnojiv a POR 3 m od hranice DPB, které mají okraj do 3 m od břehové čáry + svažité pozemky nad 7° – zde ochranné pásmo bez aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem 25 nebo 12 m od břehové čáry
DZES 6: zpracování půdy snižující riziko degradace půdy včetně zohlednění sklonu svahu
– omezení a zákaz pěstování NOF a SOF plodin na SEO a EO – viz současný DZES 5
DZES 7: minimální půdní pokryv, aby se zabránilo holým půdám v nejcitlivějším období
– viz současný DZES 4
– citlivé období je od sklizně hlavní plodiny do 31.10.
DZES 8a: střídání plodin na orné půdě
– na kultuře R nesmí žadatel pěstovat 2 roky po sobě stejnou plodinu – nevztahuje se na leguminózy, travní porosty, JTS, LOS, úhory s porostem, pásové střídání plodin, meziplodiny, setí do krycí plodiny a zařazení vedlejší plodiny mezi hlavními plodinami
– meziplodina musí na DPB zůstat minimálně 8 týdnů
– výjimky pro žadatele do 10 ha orné půdy, ekologické zemědělce a 75% orné půdy s vyjmenovanými plodinami nebo trvalým travním porostem
DZES 8b:  střídání plodin na orné půdě
– současný DZES 7d – omezení jedné plodiny na 30 ha
DZES 9: minimální podíl zemědělské plochy věnovaný neprodukčním plochám nebo prvkům
– žadatelé od 10 ha orné půdy
– nevztahuje se na žadatele s více, než 75% vyjmenovaných plodin/TTP
– vyčlenit 7% orné půdy neprodukčním prvkům (včetně meziplodin – váhový faktor 0,3 a dusík vázajících plodin) z toho minim. 3% musí tvořit ochranné pásy včetně pásů DZES 4, 6, 8, a PPH2 nebo úhorů nebo krajinných prvků nebo kombinace těchto prvků
– na ochranných pásech a úhorech nedochází k zemědělské produkci ani se tam neaplikují POR
– trvání úhoru minim. 6 měsíců, trvání meziplodin mini. 8 týdnů
– zákaz poškozování krajinných prvků
– zákaz ořezu dřevin dle národních předpisů
DZES 10: zákaz přeměny nebo orby citlivých TTP