SPOTŘEBA PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN V ČR V ROCE 2022

SPOTŘEBA PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN V ČR V ROCE 2022

15.6.2023

Ze statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) i nadále vyplývá, že se spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky stále drží na nižších hodnotách. V roce 2022 došlo k širšímu využití nechemických alternativ ochrany, což se projevilo v meziročním srovnání navýšením spotřeby přípravků na bázi biopreparátů o 21 %. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin nadále k nízkým.

V porovnání s rokem 2021 došlo v roce 2022 k nepatrnému zvýšení celkové spotřeby POR a pomocných prostředků aplikovaných na pozemku (zemědělská půda mimo mořící stanice a sklady rostlinných produktů) a to cca o 1,2 % (cca 130 000 kg).   

V jednotlivých kategoriích přípravků na ochranu rostlin však nedošlo v meziročním srovnání k příliš velkým změnám ve spotřebě. Výkyvy se zpravidla řídily dostupností přípravků na trhu nebo pokles jedné látky byl kompenzován nárůstem jiné ze stejné skupiny v reakci na její zákaz.

Za nepatrným nárůstem spotřeby fungicidů stojí především vlhký průběh léta, který mohl ovlivnit spotřebu fungicidů v širokořádkových plodinách (cukrovka a brambory).
Kategorie herbicidů zaznamenala zanedbatelné navýšení, což bylo dáno především podobnými nároky na regulaci zaplevelení jako v roce 2021.
Co se týče spotřeby přípravků na bázi insekticidních účinných látek, zde došlo oproti roku 2021 k mírnému navýšení spotřeby, což lze přičítat zákazu účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a imidakloprid v předchozích letech (2018-2020), což se projevilo vyšší spotřebou účinných látek na bázi pyretroidů, které mají nižší účinnost a aplikace se musí opakovat.  

Pokles ve spotřebě moluskocidů byl dán především průběhem podzimního počasí a nevhodných podmínkách pro škodlivé výskyty plžů díky suchému podzimu (říjen a listopad). Za nižší spotřebou moluskocidů stojí i obecně uplatňované technologie dřívějšího výsevu řepky, která pak lépe konkuruje napadení slimáků koncem léta a na podzim. 

Spotřeba přípravků na bázi biopreparátů se meziročně zvýšila o 21 %, což svědčí o širším využití nechemických alternativ ochrany, které se neustále rozšiřují díky nově registrovaným přípravkům na bázi mikroorganismů. Biologická ochrana se uplatňuje především v řepce, dále se jedná o révu vinnou, zeleninu, ovoce a obilniny.  

V roce 2022 byla spotřeba rodenticidů srovnatelná s rokem 2021.
Z hlediska spotřeby účinných látek došlo v roce 2022 oproti roku 2021 k nepatrnému poklesu, o cca 1,3 %, přičemž pokles spotřeby účinných látek obsažených jen v přípravcích na ochranu rostlin byl jenom o cca 0,4 %, tedy prakticky na stejné úrovni jako v roce 2021.  

Nepoměr mezi nepatrným zvýšením spotřeby přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin a naopak přibližně stejným nepatrným poklesem úrovní spotřeby účinných látek v porovnání s rokem 2021, je především způsoben ukončením platnosti účinných látek mankozeb i thiofanát-methyl, jejichž obsah v přípravcích byl celkem vysoký. 

Celou informaci najdete ZDE.