Situační a výhledová zpráva Vepřové maso

Situační a výhledová zpráva Vepřové maso

Celkový stav prasat v České republice k 1. dubnu 2017 dosáhl podle Soupisu hospodářských zvířat Českého statistického úřadu 1 491 tis. kusů a stav prasnic 91 tis. kusů. V meziročním srovnání to oproti roku 2016 znamenalo pokles o 119 tis. ks prasat (7,4 %) a 6 tis. ks prasnic (6,2 %). Naopak byl ke konci prvního čtvrtletí 2017 zaznamenán mírný nárůst celkových stavů prasat oproti počátku roku, a to díky osvěžení CZV na tuzemském trhu od druhé poloviny roku 2016. Naproti tomu dochází k dynamickému zlepšování reprodukčních ukazatelů a Česká republika se v této oblasti řadí mezi chovatelsky vyspělé země. V roce 2016 dosáhl počet narozených selat 30,1 na prasnici za rok a počet odchovaných selat činil 26,9 na prasnici za rok, což charakterizuje hodnota 10,6 % uhynulých selat v období odchovu. Vývoj v komoditě vepřové maso byl od června 2016 charakterizován oživením tohoto odvětví. V roce 2015 byla celková výroba vepřového masa 309,8 tis. tun ž. hm., v následujícím roce 310,5 tis. tun ž. hm. (+ 2,3 %). V roce 2016 činil podíl dovozu na domácí spotřebě 62,1 %, participace vývozu na domácí výrobě byla 30,2 %.

Spotřeba vepřového masa vzrostla v roce 2015 o 2,2 kg na 42,9 kg na obyvatele a rok a předpokládá se stagnace na stejné úrovni i v následujícím roce. Soběstačnost v roce 2016 poklesla na 54,3 %, v roce 2017 se očekává její stagnace. Tradičním dodavatelem vepřového masa do ČR zůstává Německo, odkud bylo v roce 2016 dodáno 33,7 %. Na celkovém dovozu živých prasat do ČR (243 tis. ks) se v roce 2016 podílela především selata (podíl 84 %). Tradičním dodavatelem vepřového masa bylo pak Německo (33,7 %) a stále se zvyšující podíl na celkovém dovozu tohoto druhu masa do ČR vykazuje Španělsko (19,2 %). Vývoz živých prasat z ČR v roce 2016 byl realizován především jatečnými zvířaty a selaty. Hlavními odběrateli bylo Slovensko, Německo a Maďarsko, kam směřovalo 83 % vývozu.

Vedle národních dotací na udržování a zlepšování genetického potenciálu zvířat bylo možné v roce 2016 čerpat podpory z prostředků Evropské unie. Prostředky na tyto podprogramy byly významně navýšeny a pozitivně ovlivnily ekonomiku chovu prasat v ČR, která se díky jim stala v průměru ČR zisková (+1,85 %). V rámci Podpory rozvoje venkova (PRV) byly na roky 2014–2020 stanoveny programy zaměřené na zlepšení dobrých životních podmínek prasnic, prasniček a selat. Kromě toho je možné využít další možnosti podpor z jednotlivých opatření PRV a podpor administrovaných PGRLF uvedených v kapitolách Situační a výhledové zprávy Vepřové maso.

Situační a výhledovou zprávu Vepřové maso s dalšími informacemi si můžete stáhnout v příloze pod textem nebo ji naleznete v odkazu http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/k/HaV/VeprMasoSVZ_2017.pdf. 

Zdroj: Ing. Libor Vališ, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství ČR