Shrnutí ze semináře ‚K omezování dopadů zemědělského sucha 3.2.2020 ve Větrném Jeníkově

Shrnutí ze semináře ‚K omezování dopadů zemědělského sucha 3.2.2020 ve Větrném Jeníkově

NÁVRH STRATEGICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI ZEMĚDĚLSTVÍ

Na semináři ve Větrném Jeníkově 3.2.2020 byly představeny návrhy strategických opatření, která je třeba v zemědělství zavést, aby úspěšně čelilo klimatické změně. Návrh opatření je určen úředníkům, kteří stanovují podmínky a požadavky podpor do zemědělství.

Navržená strategická opatření (zdroj: publikace Zemědělské sucho v České republice):
Strategie vytváření adaptačních opatření:

– opatření na přizpůsobení klimatické změně a opatření na předcházení zemědělskému suchu (adaptační a mitigační opatření) se musejí uplatňovat společně
–  adaptační a mitigační opatření musejí především vzít za své zemědělci, chápat je a správně uplatňovat. K tomu musí být státem vytvořen systém podpory – poradenství a demonstrační farmy.
– opatření musejí být komplexní, tj. vytvářet funkční systém (nestačí celá řada jednotlivých opatření)

1. Zachycení vody v krajině:
– nezbytná je podpora vzdělávání zemědělců
, demonstrace funkcí a poradenství. Až bude funkční tento systém, lze přikročit k podpoře:
   – investice do nových technologií (např. secí stroje pro přímé setí do mulče, budování malých
      vodních nádrží), následně podpora vlastní ucelené adaptační strategie
   – základem adaptačních opatření je podpora zachycení vody v půdě, odkud teprve může voda
     odcházet do záchytných nádrží
– podpora zachycení vody v půdě:
   – co nejdelší rostlinný pokryv = uplatnění meziplodin
   – přímé zakládání porostů do mulče je zároveň s pěstováním meziplodin součástí jedné strategie,
     samostatně tato opatření nefungují
   – tato strategie vyžaduje možnost použití pesticidů (zvýšení tlak chorob, škůdců, hlodavců)
Strategie zaměřená na meziplodiny – požadavky:
– zakládají se v létě při nedostatku srážek – založit do 24 hodin po sklizni, ponechat strniště a posklizňové zbytky – nutno počítat s nedokonalým založením porostu (i kontrolní orgány!)
– meziplodiny ve směsích – fixátory dusíku, hluboko a mělce kořenící plodiny, druhy s rychlým vývojem i druhy s pomalým rozkladem posklizňových zbytků
– meziplodiny a následné plodiny zakládat bezorebně do mulče
– po meziplodině může být při suché zimě na jaře nedostatek vláhy v půdě
Nutné doplnit o zmenšení velikosti půdních bloků, pásové pěstování plodin, orba po vrstevnici

2. podpora šlechtění a introdukce nových druhů plodin:
– byla v ČR omezena
– šlechtění na odolnost k suchu je velmi náročné odborně i finančně
– podporovat pěstování kombinace odrůd plodin
– pěstování nových plodin (čirok, bér) je nutné doplnit o jejich šlechtění v našich podmínkách, úpravu agrotechniky a podporu potravinářského zpracování, aby zemědělci měli na plodiny odbyt

3. podpora technických opatření v krajině a závlahových systémů:
– základem je podpora zachycení vody v půdě
– doplnit o opatření k šetření vodou (týká se celé společnosti)
– podpora závlahových systémů s posouzením rizik (zhoršování půdní struktury, vyplavování živin, zasolení), spíše na malých plochách plodin s vysokou přidanou hodnotou (zelenina, ovoce)

4. podpora opatření pro řízení rizik:
– pro případy výskytu rozsáhlých škod při kalamitách nebo zásahem vyšší moci
– podpora diverzifikace činností
– v oblastech méně vhodných pro intenzivní hospodaření podporovat méně produktivní formy
   – ekologické zemědělství, extenzivní hospodaření