Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZUZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II

Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZUZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II

zdroj.: www.mzp.cz

V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil aplikaci přípravku STUTOX přímo do nor, což by bylo v tomto kalamitním případě vhodnější řešení oproti plošné aplikaci. Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že již aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která bude případná porušení tohoto zákona důsledně šetřit a následně případně postihovat.

„Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve. Po pozření takto otrávených hrabošů pak může docházet i k sekundárním otravám, a to zejména u dravců, sov, ale také čápů, volavek a řady dalších, kteří jsou přirozenými predátory hlodavců,“ upozorňuje Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany na Ministerstvu životního prostředí.

Všechna tato rizika jsou o to závažnější, že plošná aplikace jedu směřuje do období, kdy již od srpna dochází k shromažďování ptáků před tahem a jejich přesunům právě na místa zvýšeného výskytu hlodavců.

„Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické, a Ministerstvo životního prostředí zvýšení jejich počtu podporuje různými dotacemi a záchrannými programy. Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět,“ doplňuje ředitele Šímu tisková mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Na rizika plošné aplikace upozorňuje MŽP ve svém stanovisku, o které Ministerstvo zemědělství v souvislosti s aplikací přípravku Stutox II požádalo. Na odpověď však MZe nijak nečekalo a ÚKZUZ bez konzultace s Ministerstvem životního prostředí povolení vydal.

Ministerstvo životního prostředí musí tak v souvislosti s povolením plošné aplikace rodenticidu upozornit, že povolení vydaná ze strany ÚKZUZ podle zákona o rostlinolékařské péči nijak nenahrazují nezbytná povolení či jiné správní akty, která musí zemědělci při aplikaci STUTOXu dodržovat.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je používání biocidů zakázáno na území národních parků, první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti a v přírodní rezervaci, chemizace je zakázána též v národní přírodní rezervaci.

Dopady aplikace přípravku je pak nutné velmi důsledně zvažovat i ve vazbě na územní ochranu přírody a krajiny, a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000. V případě použití jedů, a tak i možného významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, je nutné příslušný orgán ochrany přírody požádat o stanovisko, zda je nutné aplikaci biocidu v konkrétním území podrobit hodnocení autorizované osoby.

Z hlediska ochrany volně žijících živočichů pak platí jak povinnost fyzických a právnických osob omezit nadměrný úhyn živočichů, tak ochrana ptáků a zvláště chráněných druhů živočichů.

Česká inspekce životního prostředí proto bude věnovat zvýšenou pozornost kontrole dodržování těchto povinností vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny, při jejichž porušení může uložit sankce až do výše 100 tis. Kč v případě fyzických osob a 2 mil. Kč v případě právnických osob.

Poznámka: Kompletní znění všech povolení ÚKZUZ najdete zde