PRŮBĚŽNÁ INFORMACE Z VYJEDNÁVÁNÍ NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY OD 2021

PRŮBĚŽNÁ INFORMACE Z VYJEDNÁVÁNÍ NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY OD 2021

PRŮBĚŽNÁ INFORMACE Z VYJEDNÁVÁNÍ NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY OD 2021

19. – 21.10.2020 probíhala intenzivní jednání Evropského parlamentu a Rady ministrů EU k nové Společné zemědělské politice.  Následovat budou jednání mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem.

NÁVRH EVROPSKÉHO PARLAMENTU:

Zastropování:
– dobrovolné  – buď zastropování nebo 6% z PP na redistributivní platbu (= zvýšená dotace na 1. hektary, max. do 65% výše BISS)
– z částky nad 100 tis. EUR – snížení 100% (tyto finance se využijí na redistributivní platbu a následně na VCS, lze i do II. pilíře)
– odečet skutečných nákladů na zaměstnance do výše 50% PP a to dobrovolně
– do zastropování se nezahrnují ekoschémata a mladý zemědělec
– do zastropování se zahrnují platby VCS (citlivé komodity)
– EK bude shromažďovat informace o všech subvencích z I. i II. pilíře u každé fyzické osoby (buď přímý vlastník podniku nebo nepřímý jako podílník v právnické osobě)
                – platby budou zastaveny na částce 500 tis. EUR z I. pilíře a 1 mil. EUR ze II. pilíře (není jasné u právnických osob, jestli se zastaví všechny platby právnické osobě nebo jen ta část plateb, která připadne na konkrétní fyzickou osobu

Skutečný zemědělec:
– určí členská země
– povinně – vykonává aspoň minimální úroveň zemědělské činnosti, vyloučeny subjekty provozující železnici, letiště a vodní díla
– dobrovolně může členská země vyloučit subjekty s rozsáhlým zpracováním zemědělských produktů (s výjimkou skupin zemědělců)
– zahrnuje i mnohostranně aktivní zemědělce, protože pečují o venkov

Mladý zemědělec – nadále do 40 let

Nový zemědělec – nad 40 let, vedoucí podniku, definovány dovednosti a znalosti, není způsobilý pro podporu pro mladé zemědělce

Malí zemědělci – PP do 1250 EUR – zjednodušený režim a jednodušší kontroly (kontrola účelového dělení podniků zpětně do 2018)

Posílení postavení žen v zemědělských podnicích (dosud neviditelná práce manželek zemědělců na rodinných farmách)

Podpora rozvoji včelařství v rámci SZP.

Krajinné prvky příznivé pro biodiverzitu: vyčlenit povinně minim. 10%

Poradenské služby – z celkových prostředků na poradenství vyčlenit minim. 30% na poradenství ke klimatické změně a životnímu prostředí

Ekoschémata – roční platba na způsobilý hektar nebo na podnik

 

 

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ:

I. pilíř

II. pilíř

30% ekoschémata
10 + 2% citlivé komodity a bílkovinné plodiny

minim. 60% základní platba pro udržitelnost (BISS) + sektorová opatření (vč. 6% redistributivní platba)

Minim. 2% pro mladé zemědělce

Převod do II. pilíře až 12% celkové alokace
 

35% ekologické platby
až 40% podpora ANC
Převod do I. pilíře až 5% celkové alokace

Investiční podpory – nově nebudou způsobilé:
– nákup zvířat kromě zvířat využívaných jako tažná síla a na ochranu před predátory
– nákup a výsadba jednoletých rostlin kromě rostlin na obnovu po kalamitách
– investice do obnovitelných zdrojů, které nebudou v souladu s kritérii udržitelnosti

Investiční podpory – maximální
– zalesňování, agrolesnictví, ochrana stád před predátory a dobré životní podmínky zvířat
– aktivitám vytvářejícím nová pracovní místa
– možnost zavedení předčasného odchodu zemědělců do důchodu
– vypracování a realizace strategie „inteligentních vesnic“

DZES:
DZES 4 – ochranné nehnojené a nestříkané 3 m pásy podél vod
DZES 8 – střídání plodin na orné půdě (včetně luštěnin)
DZES 9 – minim. 5% neprodukčních prvků a ploch na orné půdě bez pesticidů a hnojiv
DZES 10 – zákaz přeměny a orby TTP v NATURA 2000
 

NÁVRHY Z RADY MINISTRŮ:
– obecné dohody
– přímé platby – postupná degresivita od 60 tis. EUR (25%, 50%, 70% a strop 100 tis. EIR) – dobrovolná
– skutečný zemědělec dobrovolný
– podpora na citlivé komodity (VCS) 13 + 2 (na bílkovinné plodiny)
– eko-schémata podíl 20% PP a povinná + dvouleté přechodné období + maxim. podpora zalesňování, agrolesnictví + ekologickému zemědělství + možnost členským zemím stanovit vlastní
– II. pilíř – 30% na zemědělsko-ekologická opatření
DZES 9 – neprodukční plochy až od 10 ha orné půdy
DZES 8 – střídání plodin až od 10 ha orné půdy

Zdroj: AK ČR, a zpráva o návrhu nařízení EP a Rady

 

 

 

 

 

 

Pro informaci návrh DZES a PPH podle Evropského parlamentu:

 

Oblasti

Hlavní téma

Požadavky a normy

Hlavní cíl normy

Klima a životní prostředí

Změna klimatu (její zmírňování a přizpůsobování se jí)

DZES 1

Zachovávání trvalých travních porostů na regionální a celostátní úrovni na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše ve srovnání s referenčním rokem předcházejícím rok 2019

Maximální koeficient odchylky je 5 %

Obecná ochrana proti přeměně na zemědělskou půdu s jiným využitím za účelem zachování zásob uhlíku

DZES 2

Údržba mokřadů a rašelinišť v citlivých oblastech sítě Natura 2000

Ochrana půd bohatých na uhlík

DZES 3

Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin 

Zachování úrovně organických složek půdy, snížení znečištění ovzduší

Voda

PPH 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky:

čl. 11 odst. 3 písm. e) a odst. 3 písm. h), pokud jde o povinné požadavky na omezování difúzních zdrojů znečištění fosforečnany

 

PPH 2

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1):

Článek 5

 

DZES 4

Zřízení ochranných pásů podél vodních toků bez používání pesticidů a hnojiv

Ochrana říčních toků, vodních zdrojů a ekosystémů před znečištěním a povrchovým stékáním

 

 

 

DZES 5

vypouští se (udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin)

vypouští se

Půda, ochrana, kvalita

(humifikace při vytváření půdy)

DZES 6

Vhodné provádění orby způsobem, který snižuje riziko degradace a ztráty půdy, mimo jiné s ohledem na svahy

Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze

DZES 7

Minimální pokryv nebo ochrana půdy s cílem omezit erozi v nejcitlivějších obdobích

Fyzická ochrana půd proti erozi, zachovávání půdní bioty

DZES 8

Střídání plodin nebo alternativní postupy na orné půdě, vyjma podvodních kultur

Zachovávání půdního potenciálu

Biologická rozmanitost a krajina

(ochrana a kvalita)

PPH 3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7):

čl. 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4

 

PPH 4

Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

čl. 6 odst. 1 a 2

 

DZES 9

· Zachování krajinných prvků

· Zákaz ořezu živých plotů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat

· Jako možnost – opatření proti invazivním druhům rostlin

Zachování neprodukčních prvků a oblastí ke zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích

DZES 10

Vhodná ochrana trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 2000 uznaných jako citlivé oblasti podle plánů obhospodařování konkrétních lokalit

Ochrana stanovišť a druhů, propad uhlíku

Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin

Bezpečnost potravin

PPH 5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1):

články 14 a 15, čl. 17 odst. 1[5] a články 18, 19 a 20

 

PPH 6

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3):

čl. 3 písm. a), b), d) a e) a články 4, 5 a 7

 

Identifikace a evidence zvířat

PPH 7

Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31):

články 3 a 4

 

PPH 8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1):

článek 7

 

PPH 9

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8):

články 3 a 5

 

Nákazy zvířat

PPH 10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1):

články 7, 11, 12, 13 a 15

 

PPH 11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1):

čl. 18 odst. 1 s omezením na slintavku a kulhavku, vezikulární chorobu prasat a katarální horečku ovcí

 

Přípravky na ochranu rostlin

PPH 12

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1):

čl. 55 první a druhá věta

 

PPH 13

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71):

čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 až 5

článek 12, pokud jde o omezení používání pesticidů v chráněných oblastech vymezených na základě rámcové směrnice o vodě a právních předpisů týkajících se sítě Natura 2000

čl. 13 odst. 1 a 3 týkající se nakládání s pesticidy a jejich skladování a likvidace jejich zbytků

 

Dobré životní podmínky zvířat

Dobré životní podmínky zvířat

PPH 14

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7):

články 3 a 4

 

PPH 15

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5):

články 3 a 4

 

PPH 16

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23):

článek 4