Program MŽP podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – podávání žádostí

Program MŽP podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – podávání žádostí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 2/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Podporu je možné použít například na obnovu a tvorbu mezí, větrolamů, zasakovacích pásů atd.

Ukončení příjmu žádostí 30.9.2019.

Informace, výzva a pravidla: https://www.mzp.cz/cz/invazivni_druhy_druha_vyzva