PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

Právní základ: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích Předmět finančního příspěvku: škoda vzniklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví (škodou se rozumí rozdíl mezi skutečným průměrným výnosem z nahodilé těžby jehličnatého dříví a limitním výnosem potřebným pro zajištění finančních prostředků na následující obnovu lesa, navazující péči o les do 40 let jeho věku a pro odbornou správu lesa).

Výše finančního příspěvku: objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby doložený příslušným dokladem,  násobený sazbou finančního příspěvku

Žadatel: vlastník lesa nebo osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa ke dni příjmu žádosti

Podací místo pro žádosti: příslušný krajský úřad (v případě státních Ministerstvo zemědělství)

Příjem žádostí o příspěvek za rok 2020 probíhá do 15. 10. 2021.

Žádost se vyhotovuje výhradně v programu (tzv. modulu) pro žadatele dostupném na adrese eagri.cz/mpz  

Bližší informace (zásady příspěvku, příručka pro žadatele aj.):
eagri.cz/prispevky-kurovec ;  prispevky-kurovec@mze.cz

1) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V NESTÁTNÍCH LESÍCH NA ÚZEMÍ NP A JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM – MŽP ČR (zásady, formulář a metodická příručka):
https://www.mzp.cz/cz/vyzva_prispevek_kurovec_gradace

2) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V NESTÁTNÍCH LESÍCH NA ÚZEMÍ NP A JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM –
MZe  ČR
(zásady, vzor formuláře a metodická příručka, modul pro žadatele):
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-financni.html