Přehled změn v přímých platbách a plošných opatřeních PRV na rok 2019

Přehled změn v přímých platbách a plošných opatřeních PRV na rok 2019

ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH: dle informací ze školení školitelů 06.03.2019, podrobnosti budou v metodikách k jednotlivým titulům

1. MEDONOSNÝ ÚHOR:  novinka
– koef. EFAs 1,5
– seznam plodin
– úhor v LPIS od 1.1.2019, DPB udržovat od 1.1. do 15.7.
– porost plodin 1.6. – 15.7.
– neaplikovat prostředky na ochranu rostlin, hnojiva
– žádná produkce z úhoru

2. ÚHOR ZELENÝ:
– nektarodárné plodiny ze seznamu úhoru přesunuty do medonosného úhoru
– vojtěška a jetel přesunuty do dusík poutajících plodin
– pokud je na zeleném úhoru zasetá tráva bude se automaticky po 5 letech přesouvat do T

POSLEDNÍ ROK ÚHORU SE NEMUSÍ PO ZRUŠENÍ ÚHORU ZAKLÁDAT OZIM

3. POVINNÉ ZÁKRESY PLODIN DO JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI:
– žadatelé, kteří mají povinnost diverzifikace (nad 10 ha orné půdy)
– zakreslovat nemusí žadatelé, kteří mají výjimku kvůli podílu TTP  a ekologičtí zemědělci
– zákresy budou povinné pro všechny  v novém dotačním období 2020+
– zákres plodin na DPB co nejpřesnější – zamalovat v LPIS

4. ZMĚNA DOKLÁDÁNÍ POVINNÝCH PŘÍLOH K VCS:
– např. doklady k osivu, týká se zeleniny, brambor, cukrovky
– vyjmenované doklady se budou přikládat k Jednotné žádosti do 15.5., za zpoždění bude krácena dotace, pokud nedoloží do konečného data bude žadatel bez dotace

5. SAZBY SAPS A MZZ:
– sazba SAPS 2018: 3.388,15 Kč/ha
– sazba MZZ zvýšena až na 50% sazby SAPS: 1.694,08 Kč/ha
– Právnické osoby žádající o MZZ: statutáři v PO, které žádají o MZZ musejí být zapsáni v evidenci zemědělského podnikatele jako fyzické osoby (vznikne vlastně dvojí zápis – jednou FO statutár a jednou PO jako žadatel)

6. DZES 7d – omezení plochy plodiny na 30 ha
– týká se DPB s MEO a SEO, v LPIS celé žluté nebo červené
– dodržovat od 1.1.2020 – připravit již 2019 před setím ozimů
– omezení se netýká: zelených DPB
                                      DPB, kde je na celé ploše zasetá dusík poutající plodina
                                      DPB, které jsou nahlášené na dotaci PRV Biopásy a Ochrana čejky chocholaté
                                      (stačí jediný biopás na DPB)
– kontrolní období 1.6. – 31.8.
– dusík poutající plodiny – pokud nejsou hlášeny na EFAs, mohou se ošetřovat POR a hnojit
– pro účely DZES 7d jsou jařiny a ozimy brány jako různé plodiny – sladění s podmínkami greeningu
– při porušení bude sankce vztažena na všechny tituly žadatele – jde o obecnou podmínku čerpání dotací

 

 

ZMĚNY V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA:

INVESTICE:
 4.1.1 – investice do zemědělských podniků  – už vyhlášeno nebude, je vyčerpaná alokace
               – podpořena bude většina náhradníků ze 7. kola
6.1.1 – zahájení činnosti mladých zemědělců – 2019 vyhlášeno nebude, další kolo až 2020 – poslední
LEADER – rozšíření předmětů podpory pro obce

AEKO:
1. NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V 5. ROCE ZÁVAZKU
:
– navýšení výměry jednotlivých DPB nebude považováno za navyšování výměry, které by zakládalo povinnost podávat novou žádost o zařazení
– nový DPB zakládá povinnost nové žádost o zařazení

2. UKONČENÍ ZÁVAZKŮ A NOVÉ ZÁVAZKY:
– pravděpodobně přechodné období
– nebudou se překlápět závazky – nové období = nové závazky
– na DPB, které byly v tomto období v AEKO bude možné nahlásit „pokračovací závazek“ asi na 1 – 2 roky podle délky přechodného období
– v přechodném období bude možné zařadit do AEKO jen DPB, které mezi lety 2015 – 2020 byly v AEKO zařazeny; DPB, na kterých závazek AEKO nebyl, nebude možné do AEKO zařadit – až v novém období
– na přechodné období dojde k revizi podmínek – pravděpodobně ke zmenšení počtu povinností, ale dojde i k revizi plateb – méně povinností – menší sazby

3. INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE A ZELENINY:
– rozbory produkce dokládat SZIF do 31.1.  následujícího roku, pokud nedoloží ani do 15.2., bude žadatel bez dotace
– sledování škodlivých činitelů: od zahájení sezóny (1.3.) lze použít meteostanice s vyhodnocováním efektivní sumy teplot –  klasický monitoring škůdců se může provádět až po dosažení prahové hodnoty pro jednotlivé škůdce („do té doby nemusíte na poli blbnout se síťkou“)
– evidenční kartu DPB dodat na SZIF do 31.1., opět sankce za dodání do 15.2. a od 15.2. bez dotace
– IPO (ovoce) – výměra převládajícího druhu pro odběr vzorků ovoce – podle výměry jednotlivých druhů k datu podání Jednotné žádosti

4. OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ:
– přerušení pastvy na max. 29 dní nezakládá povinnost přesekat nedopasky
– nejzazší datum pro přesekání nedopasků je 31.12.
– seč nebo pastva na specifických managementech – lez posunout dopředu pouze s povolením OOP (pokud nebude souhlas OOP, jde o porušení minimální zemědělské péče)

5. BIOPÁSY:
– max. podíl BP z DPB zvýšen na 40%
– na zbytku DPB nesmí být pěstovány plodiny, ze kterých je složen biopás
– BP lze porušit podélně v max. šířce 50 m (přejezdy na pole a na mezi plochami s BP)

6. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ:
– sledování škodlivých činitelů jako v integrované produkci – meteostanice se sumou efektivních teplot, monitoring škůdce až po dosažení prahové hodnoty teplot
– zrušena povinnost zákresu umístění technického zařízení na sledování
– změny v ošetřování TTP – viz změny v OTP