PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO 8. KOLA PRV 2014 – 2020

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO 8. KOLA PRV 2014 – 2020

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. 
PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – 8. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). 
2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. 
3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře v termínu příjmu žádostí (8. kolo: 8. 10. 8:00 hod. – 29. 10. 2019 18:00 hod.).
4. O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 12. 11. 2019).
5. Doporučení Žádostí o dotaci – zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace – nižší požadovaná dotace má přednost) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ nejpozději do 19. 11. 2019 na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz.
6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD)
– nejpozději do 7. 1. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje pouze cenový marketing/cenové marketingy. Tabulka cenového marketingu, podepsaná smlouva a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou povinně dokládány jako součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH nebo vyšší
– nejpozději do 18. 2. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje výběrové/zadávací řízení
7. Výsledky administrativní pouze prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 19. 5. 2020
a. Odstranění nedostatků do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace na Portálu farmáře,
Doručení dokumentu SZIF (výzvy) na Portál farmáře – dokument se považuje za doručený okamžikem, kdy se žadatel/pověřená osoba přihlásí do Portálu farmáře. Nepřihlásí-li se žadatel/pověřená osoba do Portálu farmáře do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portál Farmáře vložen, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Uvedené platí obecně u všech dokumentů SZIF (výzev) zveřejňovaných na Portálu farmáře.
b. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.
8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 8. kola v průběhu srpna 2020.
9. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).
10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.
11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.
12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.
13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.

Více informací ZDE