Pravidla pro nákup býků do eko chovů se nemění

Pravidla pro nákup býků do eko chovů se nemění

Poslední dobou se množí dotazy od ekologicky hospodařících chovatelů masného skotu týkající se nákupu plemenných býků, kdy se dotazují, zda existuje nějaké nové omezení (či se připravuje) ohledně povinnosti eko-chovatelů zařazovat do svých stád pouze býky od producentů plemenných zvířat, kteří jsou rovněž zapojeni v systému ekologického hospodaření. Oslovili jsme proto v této věci oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství a odpověď je, že v současné době se žádná změna těchto pravidel na úrovni EU nepřipravuje.

To v praxi znamená, že i nadále platí, že zvířata přiváděná na ekologickou farmu by měla pocházet opět z ekologického chovu. To je jeden z důvodů, proč existuje databáze ekologických zvířat, aby zemědělci měli možnost tuto dostupnost někde ověřit. Pokud ale v této databázi, kterou spravuje MZe, není inzerát zvířete vyhovující požadavku, je možné si plemenného býka pořídit z konvenčního chovu. Není nijak stanoveno, že dotyčný chovatel musí dokládat, nebo si uschovávat nějaké doklady, že se plemeníka nepodařilo sehnat z ekologického chovu.

Pro úplnost dodáváme, že platná legislativa – nařízení (EU) č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů – k tomu uvádí následující:

1. Podle bodu 1.3.4.1. přílohy II části II nařízení (EU) 2018/848:

2. „Odchylně od bodu 1.3.1 mohou být pro účely plemenitby do ekologické produkční jednotky uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle čl. 28 odst. 10 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013 a aktů přijatých na jeho základě. V takovém případě nemusejí být samice těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící.“.

3. Dále podle bodu 1.3.4.4.1.: „V případě utváření nového stáda nebo hejna lze do něj pro účely plemenitby uvést mladá zvířata pocházející z konvenčního chovu. Ihned po odstavu musejí být chována v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho platí ke dni, kdy jsou zvířata zařazena do stáda nebo hejna, tato omezení:
1. skot, koňovití a jelenovití musejí být mladší šesti měsíců;…“.

4. Konečně podle bodu 1.3.4.4.2.: „V případě obnovy stáda nebo hejna lze do něj pro účely plemenitby zavést dospělá zvířata pocházející z konvenčního chovu, a to samce a dosud nerodící samice. Následně musejí být chována v souladu s pravidly ekologické produkce. …“.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že pokud nejsou v systému (databáze ekologických zvířat) k dispozici ekologicky chovaná zvířata, lze přivést na ekofarmu konvenční plemenné býky. MZe uděluje výjimky pouze pro přivedení konvenčních dosud nerodících samic (jalovic), a to maximálně do 40 % základního stáda, netýká se plemenných býků.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu