Pozvánka – Polní den VÚRV

Pozvánka – Polní den VÚRV

P O L N Í D E N bude zaměřen na aktuální problémy v agrotechnických postupech během letošního jara: vliv srážek a teploty na využití živin z aplikovaných hnojiv, strukturu porostu o. p. u různých odrůd, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí
odrůd ozimé pšenice na různou intenzitu zpracování půdy, hnojení a ochrany rostlin, různé systémy založení porostu (intercropping – společný výsev dvou odrůd pšenice, obilnina s luskovinou) a na hnojení dusíkem. K vidění budou polní pokusy v konvenčním i ekologickém systému hospodaření. Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu odborné veřejnosti bude opět zařazena prohlídka pokusů zaměřených na odolnost (toleranci) odrůd obilnin k virózám, fuzariózám a rzi plevové.


P R O G R A M
8:00 – 8:30 Prezence v aule VÚRV, v.v.i.
8:30 Zahájení polního dne
8:35 – 10:30 Odborná diskuse k aktuálním problémům ročníku 2021-22
10:30 – 10:50 Občerstvení
11:00 – 13:15 Prohlídka polních pokusů
13:20 – 13:50 Oběd
14:00 – 15:00 Odborná diskuse,
skupinové prohlídky polních pokusů dle zájmu účastníků

ODBORNÁ DISKUSE K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM LETOŠNÍHO ROKU
Diskuse s krátkými vstupy odborníků z VÚRV, v.v.i. a hostů bude zaměřena na vývoj stavu porostů v jarním období a důležitá agrotechnická opatření při pěstování polních plodin v ročníku 2021-22 včetně posklizňového ošetření půdy (Ing. Chrpová, Ing. Janovská, Ing. Kurešová, Ing. Kusá, Ing. Mühlbachová, Ing. Palicová, Mgr. Hanzalová, Ing. Hermuth, Ing. Káš, Ing. Růžek, Ing. Vavera, hosté Ing. Dvořák, Ing. Hodan a další).

Témata:
· povětrnostní podmínky a jejich vliv na dostupnost vody pro rostliny a stav porostů zemědělských plodin v průběhu letošního jara
· využití různých forem dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami v průběhu jara a vliv různých hnojiv a způsobů hnojení na strukturu půdy
· nové poznatky z pěstování pšenice ozimé s leguminózami v ekologickém a konvenčním zemědělství
· praktické zkušenosti se systémem Intercropping
· nové postupy při zakládání porostů meziplodin s ohledem na zadržení vody a uhlíku v půdě
· přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy
· výskyt chorob a škůdců polních plodin během letošního jara
· výskyt viróz obilnin v letošním roce
· napadení ozimé pšenice chorobami pat stébel: odolnost odrůd
· rizika výskytu rzi plevové a fuzarióz u ozimé pšenice a vhodné ošetření
· a další témata, která vyplynou z diskuse

PROHLÍDKY POKUSŮ

  • napadení obilnin virózami, fuzariózami a rzí plevovou (Ing. Chrpová, Mgr.Hanzalová)
  • tolerance odrůd ozimé pšenice k suchu (Ing. Kurešová a Mgr. Raimanová)
  • směsi odrůd ozimé pšenice založené v systému Intercropping (Ing. Mühlbachová, Ing. Vavera a Ing. Janovská)
  • pokusy s odrůdami ozimé pšenice (LG Absalon, Adina, Askaban, Asory, Borsalino, Campesino, Depot, Elementary, Lorien, Ritter, Skif, SU Taroca atd.) při různých technologiích zpracování půdy a při různé intenzitě výživy a ochrany rostlin (Ing. Vavera a Ing. Palicová)
  • výživářské pokusy s ozimou pšenicí při různých technologiích zpracování půdy (Ing. Růžek, Ing. Kusá)
  • prohlídka kolekcí genových zdrojů obilnin (Ing. Hermuth)

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Z organizačních důvodů Vás žádáme nejpozději do 20. 6. o potvrzení Vaší účasti (nejlépe telefonicky či emailem) na uvedený kontakt:
Ing. Helena Kusá, Ph.D.
VÚRV, Drnovská 507,
161 06 Praha 6 – Ruzyně
tel. 233 022 266
e-mail: kusa@vurv.cz


Odborná garance a organizace:
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Ing. Helena Kusá, PhD.
Ing. Martin Káš, PhD.
Ing. Radek Vavera, PhD.


Místo konání:

VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně


Doprava:
Trasa metra linky A do stanice „Nádraží Veleslavín“ (dále bus č. 225) nebo do stanice „Petřiny“ (dále bus č. 191). Výstupní stanice obou autobusů „Ciolkovského“. Příp. osobní vlak ČD ze stanice Praha – Masarykovo
nádraží směr Kladno, Rakovník, výstupní stanice „PrahaRuzyně


Polní den je pořádán bez vložného.


V případě nepříznivého počasí může dojít ke změně programu Prezentované výsledky byly získány s přispěním projektu QK1910046 financovaného MZe ČR.