Pozor na nesprávná doporučení k aplikaci rodenticidů

Pozor na nesprávná doporučení k aplikaci rodenticidů

ÚKZÚZ upozorňuje na nesprávná doporučení k aplikaci rodenticidů proti přemnoženému hraboši polnímu

Zdroj: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ zaznamenal v souvislosti s kalamitním přemnožením hraboše polního v letním období doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami povolení.

Konkrétně jsme zaznamenali doporučení k použití rodenticidů na bázi antikoagulantů, které nejsou povoleny pro použití na zemědělské půdě. Nejčastěji se jedná o přípravky na bázi bromadiolonu. Aplikace přípravků, které nejsou určeny pro použití v otevřených systémech (pole, lesy, louky) jsou vysoce rizikové pro necílové organismy. Nebezpečnost bromadiolonu spočívá nejen v primární otravě (tedy přímým pozřením nástrahy), ale také v sekundárních otravách. Při nich dochází k intoxikaci pozřením hynoucích nebo uhynulých hlodavců. Hlodavci jsou apatičtí a lehce ulovitelní. Navíc většinou pozřou mnohem vyšší dávku jedu, než je dávka letální (což je způsobeno pomalým nástupem účinku). Sekundární otravy jsou velice nebezpečné především pro predátory, a to jak ze skupiny savců (lasice, kuny, lišky apod.), tak ptáků (poštolky, káně, čápi apod.).  

Připomínáme profesionálním uživatelům, že při nakládání s přípravkem je třeba se důsledně řídit návodem k použití na jeho obalu. Rozsah správné aplikace je možno si též ověřit v Registru přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ. Nedodržení návodu k použití při aplikaci přípravků nelze omluvit chybným doporučením ze strany jiné osoby. Za nesprávnou aplikaci je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která přípravek použije. Následky aplikace v rozporu s povolením byly šetřeny i v roce 2005, kdy došlo k hromadného úhynu stovek kusů zajíce polního, desítek kusů srnčí zvěře a sekundárních konzumentů jako jsou liška obecná, kuna skalní, káně lesní či poštolka obecná na Olomoucku. Tehdy byla prokázána intoxikace jak fosfidem zinku, tak bromadiolonem. 

ÚKZÚZ upozorňuje, že použití přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu, je porušením Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.