POSTUP PRO UPLATNĚNÍ VYŠŠÍ MOCI PŘI MIMOŘÁDNÉ APLIKACI STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIV V DOBĚ …

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ VYŠŠÍ MOCI PŘI MIMOŘÁDNÉ APLIKACI STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIV V DOBĚ …

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ VYŠŠÍ MOCI PŘI MIMOŘÁDNÉ APLIKACI STATKOVÝCH A ORGANICKÝCH HNOJIV V DOBĚ ZÁKAZU HNOJENÍ – ZAMOKŘENÁ PŮDA

Přednostně je nutné využít vhodné plochy, kde nehrozí nebezpečí znečištění vod – plochy přímo uvedené v havarijním plánu pro nouzovou aplikaci nebo plochy, které jsou označeny jako vhodné k uložení statkových a organických hnojiv před jejich použitím (mapová vrstva nitrátové směrnice „Uložení hnojiv – detail“ v Registru půdy LPIS na Portálu farmáře).
Pro zmapování aktuální situace prosím o sdělení (
klir@vurv.cz ), zda máte plné sklady a zda už jste tuto možnost nyní využili nebo se chystáte využít. Vyplněný formulář Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností (nejprve nutno uložit a pak teprve otevřít; pokud by se to nepodařilo, tak formulář bez možnosti elektronického vyplnění najdete „zde„) zašlete na regionální pracoviště SZIF a na ÚKZÚZ – pepa.svoboda@ukzuz.cz). Pro SZIF lze formulář také nahrát přes Portál farmáře, záložka Přehledy/Rozpracovaná podání.
V ohlášení zaškrtněte položku „Jednotná žádost“ a výjimečné okolnosti „Přívalové deště (nadměrné srážky)“.
Dále uveďte, čeho se zásah výjimečných okolností týkal – z důvodů přemokření půdy po dobu trvání 5–6 týdnů v říjnu a listopadu nebylo možné hnojit, sklízet, sít; nepodařilo se vyprázdnit před zimou sklady kejdy, digestátu, hnoje… 
V současné době proto nebudou dodrženy podmínky – zákaz hnojení (ZOD, AEKO PRV), zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, lhůta pro uložení hnoje na poli atd.;
Ohlášení se vztahuje zejména k PPH 1/1 (zákaz hnojení), ale při bezvýchodné situaci se zvýšenou opatrností i k PPH 1/7 (promrzlá nebo zasněžená půda) ve zranitelných oblastech, k „minimálním požadavkům na používání hnojiv“ (AEKO a EZ PRV)…