POR: PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022

POR: PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022

zdroj.: ukzuz.cz

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz

Datum: 3. 10. 2022


  1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Currando (+ další obchodní jméno GLOBDIF, NARITA XL, Spinner XL, Difure XL, Kix XL, Subigon, Agrizole XL)

držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Lichtenberglaan 2019, Brustem Industriepark, B-3800 Sint-Truiden, Belgie

evidenční číslo: 5852-0

účinná látka: difenokonazol 500 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2023

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cukrovka, řepa krmnárez řepná0,25 l/ha211) od 39 BBCH do 49 BBCH 
řepka olejkafomové černání stonků řepky, alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná0,125 l/ha na podzim 0,25 l/ha na jaře561) od 19 BBCH do 69 BBCH 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná100-400 l/hapostřik2x14 dnů
řepka olejka100-400 l/hapostřik2x do celkové dávky 0,5 l/ha14 dnů

Přípravek dosahuje v řepce olejce průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
cukrovka, řepa krmná, řepka olejka4444

Cukrovka, řepa krmná:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Řepka olejka:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Delfin WG

držitel rozhodnutí o povolení: Mitsui AgriScience International S.A./N.V., Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels, Belgie

evidenční číslo: 5648-1

účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. Kurstakistrain SA-11

850 g/kg (4,85 x 1013 CFU/kg; 32 000 IU/mg)

platnost povolení končí dne: 30.4.2024

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň, hrušeňpíďalka podzimní, obaleč ovocný0,075 % (7,5 g/10 l vody)AT1) od dokvétání, do konzumní zralosti 2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy4) do počátku skanutí
révaobaleč mramorovaný, obaleč jednopásý0,075 %   (7,5 g/10 l vody)AT1) od fáze zřetelně viditelného květenství, do plné zralosti bobulí 2) na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace4) do počátku skanutí
zelenina plodováhousenky motýlů7,5 g/100 m2  5-10 l vody/100 m2AT1) od vyvinutí 2.pravého listu, do plné zralosti plodů 2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy5) skleníky
zelenina košťálováhousenky motýlů5 g/100 m2  4-8 l vody /100 m2AT1) od vyvinutí 2. pravého listu, do plné zralosti plodů 2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy5) pole
okrasné rostliny do 50 cmhousenky motýlů0,06 %   (6 g/10 l vody)11) od vyvinutí 2. pravého listu, do plné zralosti 2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy4) do počátku skanutí 5) skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
jabloň, hrušeň, okrasné rostliny, révapostřik, rosení6x/rok7 dnů
zelenina košťálová, zelenina plodovápostřik6x7 dnů

Přípravek Delfin WG dosahuje průměrné účinnosti.

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Merkur

držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

evidenční číslo: 6006-0

účinná látka: pendimethalin   333 g/l

                     flufenacet            80 g/l

                     diflufenikan         20 g/l

platnost povolení končí dne: 31.10.2023

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmen ozimý, žito ozimé, pšenice ozimá, tritikale oziméplevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní3 l/haAT1) preemergentně nebo postemergentně na podzim, od: 00 BBCH do: 29 BBCH 
ječmen ozimý, žito ozimé, pšenice ozimá, tritikale oziméplevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční2,25 l/haAT1) preemergentně nebo postemergentně na podzim, od: 00 BBCH do: 29 BBCH 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé300-400 l/hapostřik1x

Spektrum účinnosti:

Dávka 3 l/ha

Preemergentní aplikace

Plevele citlivé – psárka polní, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánek pravý, mák vlčí, ptačinec prostřední, violka rolní

Plevele méně citlivé – jílek vytrvalý

Postemergentní aplikace

Plevele citlivé – psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, heřmánek pravý, mák vlčí, lipnice roční, ptačinec prostřední, violka rolní

Plevele méně citlivé – jílek mnohokvětý

Dávka 2,25 l/ha

Preemergentní aplikace

Plevele citlivé – chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánek pravý, mák vlčí, ptačinec prostřední, violka rolní

Plevele méně citlivé – jílek vytrvalý

Postemergentní aplikace

Plevele citlivé – chundelka metlice, svízel přítula, lipnice roční, heřmánek pravý, violka rolní

Plevele méně citlivé – ptačinec prostřední

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečně slehlá půda s jemně drobtovitou strukturou.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu, nejčastěji v podobě vybělení listů nebo chloróz.

Neaplikujte v oslabených či poškozených porostech.

Volba následných plodin v normálním osevním postupu po sklizni plodiny není omezena. Před výsevem cukrovky, vojtěšky, mrkve a jílků se doporučuje provést kultivaci půdy.

Jako náhradní plodiny mohou být vysévány řepka olejka, kukuřice, slunečnice, hrách nebo sója. Před výsevem náhradních plodin se doporučuje kultivace půdy do hloubky minimálně 20 cm.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Merkur, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2x.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřova- ných rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
ječmen ozimý, žito ozimé, pšenice ozimá, tritikale ozimé5025166
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ječmen ozimý, žito ozimé, pšenice ozimá, tritikale ozimé5000

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (≥ 3° svažitosti) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Silvron Xpro

držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie

evidenční číslo: 5769-0

účinná látka: bixafen     100 g/l

                     fluopyram 100 g/l  

platnost povolení končí dne: 31.1.2025

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmenrynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná1,25 l/haAT1) od 30 BBCH do 59 BBCH 
pšenicebraničnatka pšeničná, rez pšeničná1,25 l/haAT1) od 30 BBCH do 59 BBCH 
žitorez žitná, rynchosporiová skvrnitost ječmene1,25 l/haAT1) od 30 BBCH do 59 BBCH 
tritikalerez žitná, braničnatka pšeničná1,25 l/haAT1) od 30 BBCH do 59 BBCH 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice, žito, tritikale100-400 l/hapostřik1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
ječmen, pšenice, žito, tritikale4444

VITROL GB

držitel rozhodnutí o povolení: BROS spólka z ograniczona odpowiedzialnościa, Ul. Karpia 24, 61-619 Poznaň, Polsko

evidenční číslo: 6004-0

účinná látka: difosforečnan železitý 24 g/kg 

platnost povolení končí dne: 3.8.2036

Rozsah povoleného použití:

Profesionální použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
obilninyslimáci4-7 kg/haAT1) před vzejitím, po začátku vegetace 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení 
olejninyslimáci4-7 kg/haAT1) před vzejitím, po začátku vegetace 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení 
ovoce bobulovité a drobnéslimáci, plzáci, hlemýžďovití7 kg/haAT1) po začátku vegetace 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení5) venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory
okrasné rostliny (aksamitník, funkie aj.)slimáci12-25 kg/haAT1) před vzejitím, po začátku vegetace 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení5) venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
obilniny,olejniny, ovoce bobulovité a drobné, okrasné rostlinyrozhoz aplikace plošná6x14 dnů

Neprofesionální použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ovoce bobulovité a drobnéslimáci, plzáci, hlemýžďovití0,7 g/m2AT1) po začátku vegetace 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení5) venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory
okrasné rostliny (aksamitník, funkie aj.)slimáci1,2-2,5 g/m2AT1) před vzejitím, po vzejití 2) při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení5) venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory
Plodina, oblast použitíZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
ovoce bobulovité a drobné, okrasné rostlinyrozhoz aplikace plošná6x14 dnů

Zorvec ENTECTA

držitel rozhodnutí o povolení: Corteva Agriscience Czech s.r.o., Pekařská 628/14, Jinonice, 155 00 Praha 5

evidenční číslo: 5898-0

účinná látka: amisulbrom    240 g/l

                     oxathiapiprolin 48 g/l

platnost povolení končí dne: 30.9.2025

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
bramborplíseň bramboru0,25 l/ha71) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
brambor200 – 600 l/hapostřik4x7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambory4444
  • NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN
  • ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Amistar (+ další obchodní jméno Amis, COMMODOR, Azoguard AZT 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Conclude AZT 250 SC, Mirador)

držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7YH Surrey, Spojené Království

evidenční číslo: 4247-1

účinná látka: azoxystrobin   250 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2025

Rozsah povoleného použití:

1) Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmenhnědá skvrnitost ječmene, rez ječná0,8 l/ha351) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH 
pšenicebraničnatka plevová,
rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná
0,8 l/ha351) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH 
řepka olejkahlízenka obecná,
čerň řepková
1 l/ha211) od: 60 BBCH, do: 69 BBCH 
bramborkořenomorka bramborová, koletotrichové vadnutí brambor3 l/haAT1) při výsadbě 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet
aplikací v plodině
Interval
mezi aplikacemi
brambor50-150 l/haaplikace do půdy1x 
pšenice, ječmen200-300 l/hapostřik2x14 dnů
řepka olejka200-400 l/hapostřik1x 

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy.

Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje.

Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby.

Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50 %tryska 75 %tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, řepka olejka, brambor4444

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
lupinaantraknóza1 l/ha352) preventivně nebo při zjištění výskytu 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
lupina200-400 l/hapostřik1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50 %tryska 75 %tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
lupina4444

Chanon

držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Lichtenberglaan 2019, Brustem Industriepark, B-3800 Sint-Truiden, Belgie

evidenční číslo: 5799-0

účinná látka: aklonifen     600 g/l

platnost povolení končí dne: 31.7.2023

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
bramborježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté2 l/haAT1) preemergentně, od: 00 BBCH,
do: 08 BBCH
 
sójaježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté1,5 l/ha – 3 l/haAT1) preemergentně 
slunečnice, hrách, fazol,
bob, čočka, cizrna beraní
ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté3 l/haAT1) preemergentně 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
brambor150 – 400 l/hapostřik1x
slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní150 – 500 l/hapostřik1x

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Plevele citlivé: merlíky, laskavce, ježatka kuří noha, rosička krvavá, mračňák theophrastův, pcháč rolní, violka rolní, bažanka roční, dymnivka dutá, svízel přítula, ředkev ohnice, ptačinec prostřední, rmen rolní, lebedy, opletka obecná

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodné žloutnutí listů.

U brambor se tato chloróza může podobat příznakům viróz. Tyto příznaky mohou mít vliv na selekci nemocných rostlin v množitelských porostech brambor.

Vyvarujte se překrývání postřikových pásů.

Nižší dávky přípravku u sóji použijte v případě, že je plodina oslabena stresem, za vysokých teplot nebo v případě citlivých odrůd.

Jako náhradní plodiny mohou být po mělké kultivaci vysévány slunečnice, brambory, kukuřice a bob. Cibule, pšenice, ječmen a sója mohou být vysévány po kultivaci půdy do hloubky minimálně 20 cm.

Na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách, na řepce olejce a na zeleninách nelze vyloučit poškození porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Obzvláště citlivé jsou řepa, mák, čekanka, řepka, brukvovitá zelenina, okrasné cibuloviny a ovocné plodiny.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Minimálně třikrát jej vypláchněte dostatečným množstvím vody, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50 %tryska 75 %tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambor201054
slunečnice351684
sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní401894
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambor, slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní5000

Brambor:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

  • rozhodnutí nebyla vydána

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

     (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho   další obchodní jména)

Barclay Propyz

evidenční číslo: 4944-0

účinná látka: propyzamid   400 g/l

platnost povolení končí dne: 30.6.2026

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jetel inkarnátplevele jednoděložné, plevele dvouděložné1,75 l/haAT1) na podzim (listopad) 2) od: 10 BBCH, do: 12 BBCH6) množitelské porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
jetel inkarnát200-400 l/hapostřik1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 7 %tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
jetel inkarnát12644
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jetel inkarnát5000

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Enervin SC

evidenční číslo: 5561-0

účinná látka: ametoktradin   200 g/l

platnost povolení končí dne: 31.7.2024

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pórzasychání špiček listů póru1,2 l/ha71) od 11 BBCH, do 48 BBCH5) pole
cibuleplíseň cibulová1,2 l/ha71) od 15 BBCH, do 48 BBCH5) pole 6) na cibuli, na nať
česnekplíseň cibulová1,2 l/ha71) od 15 BBCH, do 48 BBCH5) pole
salát hlávkový, čekanka, štěrbák zahradní (endivie), rukola setá, kozlíček polníčekplíseň salátu1,2 l/ha71) od 15 BBCH, do 49 BBCH5) pole
okurka, cuketa, patizon, tykevplíseň okurky1,2 l/ha3 1) od: 51 BBCH, do: 89 BBCH5) pole
okrasné rostlinyplíseň1,2 l/ha1 1) od: 21 BBCH5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
pór200-1000 l/hapostřik2x7 dnů
cibule, česnek200-1000 l/hapostřik2x7 dnů
salát hlávkový, čekanka, štěrbák zahradní (endivie), rukola setá, kozlíček polníček200-1000 l/hapostřik2x7 dnů
okurka, cuketa, patizon, tykev200-1000 l/hapostřik2x7 dnů
okrasné rostliny500-2000 l vody/ha (postřik); 8000-30000 l vody/ha (zálivka)postřik, zálivka2x za rok7-10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
okrasné rostliny nad 150 cm151266

Okrasné rostliny nad 150 cm

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Medax Max

evidenční číslo: 5215-0

účinná látka: prohexadion    42,39 g/kg

                     trinexapak-ethyl   75 g/kg

platnost povolení končí dne: 30.4.2023

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ostropestřec mariánskýzvýšení odolnosti proti poléhání0,75-1 kg/haAT1) od 40 BBCH, do 45 BBCH6) množitelské porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský200-400 l/hapostřik1x

Movento 100 SC

evidenční číslo: 5110-0

účinná látka: spirotetramat   100 g/l

platnost povolení končí dne: 30.4.2025

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibulovité okrasné rostliny, okrasné rostlinymšice0,75 l/haAT1) od: 69 BBCH, do: 89 BBCH, mimo období kvetení5) venkovní
ovocné dřeviny, okrasné dřevinymšice0,75 l/ha1) mimo období kvetení5) školky
révamšička révokaz0,5-0,7 l/ha141) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
révapidikřísek révový, křísek révový0,5-0,7 l/ha141) od: 60 BBCH, do: 81 BBCH5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
révakřísek révový, pidikřísek révový, čelnatka řebříčková, žilnatka vironosná (vektoři fytoplazmy GFDP a fytoplazmy stolburu)0,5-0,7 l/haAT1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH 
angrešt, bez černý, borůvkamšice0,75 l/haAT1) po sklizni 
meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoňpuklice švestková2,25 l/ha   (0,75 l/1 m výšky koruny/ha)211) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH 
mrkev, celer bulvový, pastinák, petrželmšice, dutilka hlohová0,45-0,75 l/ha211) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
čekanka salátová listovámšice, dutilka topolová0,45-0,75 l/ha71) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
endívie širokolistádutilka topolová0,75 l/ha71) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
brokolice, květák, kapusta, zelí hlávkové, zelí čínské, kedlubenmšice, molice vlaštovičníková, třásněnka zahradní0,75 l/ha31) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
sója luštinatásviluška chmelová0,75 l/ha141) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH 
rajče, baklažánmolice skleníková, mšice broskvoňová0,75 l/ha31) od: 16 BBCH, do: 70 BBCH5) venkovní
česnektřásněnka zahradní0,75 l/ha71) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
řepa salátová, ředkvičkamšice0,45-0,75 l/ha211) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
křenmšice0,45-0,75 l/ha211) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
zelí pekingskémšice, molice vlaštovičníková, třásněnka zahradní0,75 l/ha31) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH5) venkovní
rukola setá, endívie širokolistámšice0,75 l/ha71) od: 12 BBCH, do: 48 BBCH5) venkovní
kmín kořennýdutilka topolová, vlnovník kmínový0,75 l/haAT1) od: 16 BBCH, do: 21 BBCH5) venkovní
rajče, baklažánmšice, molice, třásněnky0,75 l/haAT1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH5) skleníky
paprikamšice, molice, třásněnky0,75 l/haAT1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH5) skleníky
okurkamšice, molice, třásněnky0,75 l/haAT1) od: 17 BBCH, do: 89 BBCH5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
angrešt, bez černý, borůvka500-1000 l/hapostřik, rosení2x /rok14 dnů
broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň500-1500 l/hapostřik, rosení2x /rok14 dnů
brokolice, květák, kapusta, zelí hlávkové, zelí čínské, kedluben500-1000 l/hapostřik2x /rok14 dnů
celer bulvový, čekanka salátová, mrkev, petržel, pastinák, ředkvička, řepa salátová, zelí pekingské200-500 l/hapostřik2x14 dnů
endívie širokolistá500 l/hapostřik1x 
réva300-700 l/hapostřik, rosení2x /rok14 dnů
okrasné rostliny a dřeviny, cibulovité okrasné rostliny, ovocné dřeviny200-800 l/hapostřik, rosení2x /rok14 dnů
sója luštinatá200-400 l/hapostřik2x14 dnů
baklažán, rajče500-600 l/ha (venkovní) 750 l/ha/m výšky rostliny (skleníky)postřik2x7 dnů (venkovní) 14 dnů (skleníky)
rukola setá500-1000 l/hapostřik2x14 dnů
křen200-500 l/hapostřik2x/rok14 dnů
česnek150-1000postřik2x7 dnů
endiviedutilka 500 l/ha, mšice 500-1000 l/hapostřikdutilka 1x, mšice 2x; max. 2x v plodině14 dnů
kmín kořenný200-400 l/hapostřik2x v roce zásevu (červenec-srpen)14-21 dnů
okurka750 l/ha/m výšky rostlinypostřik2x7 dnů
paprika750 l/ha/m výšky rostlinypostřik2x7-14 dnů

Pro použití do plodin třešeň, višeň:

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a okrasné školky, meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň6666

Scala

evidenční číslo: 5440-0

účinná látka: pyrimethanil   400 g/l

platnost povolení končí dne: 30.4.2023

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibulebotryotiniová skvrnitost listů cibule2 l/ha141) od: 19 BBCH, do: 48 BBCH5) pole
póralternáriová skvrnitost česnekovitých2 l/ha141) od: 19 BBCH, do: 49 BBCH5) pole
mrkevsuchá skvrnitost listů mrkve2 l/ha211) od: 41 BBCH, do: 49 BBCH5) pole
okurka, cuketa, patizon, tykevplíseň šedá1 l/ha   do 50 cm 1,5 l/ha   50-125 cm 2 l/ha   nad 125 cm31) od: 61 BBCH, do: 89 BBCH5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je třeba dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací v plodiněInterval mezi aplikacemi
cibule, pór, mrkev300-600 l/hapostřik2x10 dnů
okurka, cuketa, patizon, tykev600 l/ha do 50 cm, 900 l/ha 50-125 cm, 1200 l/ha nad 125 cmpostřik3x10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodinabez redukcetryska 50 %tryska 75%tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
cibule, pór, mrkev4444

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ ROSTLIN

Maxim XL 035 FS

evidenční číslo: 4413-0

účinná látka: metalaxyl-M   9,69 g/l

                     fludioxonyl         25 g/l

platnost povolení: od 1. 10. 2022 do 28. 1. 2023

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití2) Škodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
hráchhoubové choroby1 l / t osivaAT 4) výsevek 300 kg/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikace
hráchpodle typu mořičkymoření

Účinnost přípravku byla ověřena pro Fusarium spp. a Pythium spp.