Podpora zemědělských podnikatelů v rámci programu Leader +

Podpora zemědělských podnikatelů v rámci programu Leader +

Jedním ze zdrojů veřejných prostředků, které by mohly pomoci v rozvoji zemědělských podniků v okrese Trutnov, je Program LEADER +

Program LEADER+  je určen k financování projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí) ve venkovských oblastech. Účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem.
Své aktivity MAS uskutečňuje na základě své Strategie místního rozvoje, zájemci o podporu na projekty mohou žádat o peníze z fischí vyhlašovaných v jednotlivých výzvách.

Do projektu LEADER + byla v období 2007 – 2014 zapojena i Místní akční skupina Krkonoše. Pro současné období musejí všechny MAS zpracovávat novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Místní akční skupina Krkonoše usiluje o schválení své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2016 – 2022 od roku 2016. Bohužel se zatím nepodařilo dosáhnout schválení Strategie ministerstvem zemědělství. Jak MAS oznámila svým členům dopisem v červenci t.r., MAS opět podala žádost o nové schvalování své SCLLD. Vyhlášení první výzvy na příjem projektů se odsouvá minimálně do začátku roku 2018.

MAS Krkonoše po schválení své Strategie bude mít pro zemědělské podnikatele na období do roku 2023 k dispozici asi 27,5 milionu Kč. Prostředky budou určeny na modernizaci a diverzifikaci zemědělských podniků, podporu spolupráce a odbytu produktů. Požádat si o ně budou moci všichni zemědělští podnikatelé podnikající na území MAS Krkonoše po vyhlášení příjmu žádostí.