Podpora na preventivní opatření proti vlkům z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Podpora na preventivní opatření proti vlkům z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj poskytne chovatelům hospodářských zvířat podporu na preventivní opatření proti škodám způsobeným útokem vlků.
Na pomoc chovatelům jsou vyčleněny 3 miliony korun.
 

Chovatelé si mohou podávat žádosti o dotaci v rámci Dotací na individuální účel, dotační program 21RGI02 do 15.11.2021 14:00 hod. Pokud nedojde k vyčerpání alokace, je možné prodloužení příjmu žádostí – zatím nelze zaručit.

Informace o individuálních dotacích najdete ZDE.
Zásady pro poskytování dotací z krajského rozpočtu ZDE.
Dotace se podávají prostřednictvím Dotačního portálu KÚ KHK DOTIS.
Dotace bude poskytnuta až na 100% uznatelných výdajů.

 • Do uznatelných výdajů nepatří: úhrada DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. Nedoporučuje se rovněž žádat na výdaje spojené s přípravou žádosti o dotaci a s administrací projektu.
 • Výše dotace do 200.000,- Kč. Při žádosti o vyšší dotace se žádost předem projednává s příslušným odborem KÚ, výborem KHK a radou KHK.
 • Uznatelným výdajem je i nákup pasteveckého psa. Není možné žádat o dotaci na krmivo, výcvik nebo péči o pasteveckého psa.
 • Žádat mohou chovatelé, kteří již zaznamenali útok vlka nebo chovatelé, kteří chovají zvířata v oblasti, kde se vlk prokazatelně vyskytuje. Tyto skutečnosti uveďte do cílů projektu.
 • Opatření, na která se poskytne dotace, musejí splňovat Standard péče o přírodu a krajinu
  SPPK E 02 006: 2020
  Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.
 • Výstavba pevného oplocení: záměr je třeba zkonzultovat s OOP – na území CHKO a NP se Správou, mimo chráněná území s obcí s rozšířenou působností. Žádné písemné stanovisko OOP se nevyžaduje.
 • Průběh administrace:
  – podání žádosti do 15.11.2021 prostřednictvím DOTIS (pokud žadatel nemá elektronický podpis nebo datovou schránku, podává jedno paré ještě v listinné podobě  s vlastnoručním podpisem),
  – do konce března 2022 schválení dotace
  – podpis Smlouvy o poskytnutí dotace s uvedením termínu platby 
  –  realizace projektu
  – do termínu stanoveného Smlouvou zpracování a odeslání Závěrečné zprávy a Vyúčtování prostřednictvím DOTIS
 • Realizaci projektu zahájit po podání žádosti a termínu uvedeném v žádosti jako začátek realizace projektu
 • Žadatel s účetnictvím vede výdaje na realizaci projektu odděleně, žadatel s daňovou evidencí musí příslušné doklady označit a archivovat.
  jednotlivé výdaje nad 40.000,- Kč se hradí bezhotovostním převodem
  – případná nevyčerpaná část dotace se vrací do termínu stanoveného ve Smlouvě

Bližší informace o individuálních dotacích :
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Mgr. Iva Skalská, tel. 495 817 274,
e-mail: iskalska@kr-kralovehradecky.cz ; pokud požadovaná dotace nepřesahuje 200 000 Kč za kalendářní rok,
Případně Ing. Miloš Čejka, Odbor životního prostředí a zemědělství / vedoucí odboru, tel. 495 817 209