Podpora Královéhradeckého kraje chovatelům hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka obecného

Podpora Královéhradeckého kraje chovatelům hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka obecného

Podpora Královéhradeckého kraje chovatelům hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka obecného

zdroj.: KHK

Královéhradecký kraj si je vědom významu pastevectví jako způsobu chovu hospodářských zvířat ve volné krajině.V některých oblastech kraje s výskytem vlka obecného jsou chovatelům hospodářských zvířat způsobovány opakovaně chovatelské škody, zvýšené náklady na chov, včetně zranění a úhynu zvířat, které jsou pouze zčásti kompentovány podle zákona č. 115/2000sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

O náhradu zvýšených nákladů opatření na ochranu stád před útokem vlka bylo možné ze strany chovatelů žádat do  02.08.2021 z Operačního programu životní prostředí (II.programovací období), prioritní osa 4 (zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod.). Tato podpora byla již ukončena a od 03.08.2021 nemají chovatelé hospodářských zvířat v ČR možnost žádat o žádnou z forem podpory (včetně národních dotací) na opatření na ochranu stád před útokem vlka obecného (tj. na stavbu ohrad, pořízení elektrických ohradníků, oplocení či na pořízení pasteveckých psů).

Z tohoto důvodu se samospráva Královéhradeckého kraje rozhodla po časově omezenou dobu podpořit chovatele hospodářských zvířat v oblastech kraje s výskytem vlka obecného v realizaci opatření na ochranu stád, a to formou dotace na individuální účel v celkové výši 3 mil. Kč.

Podporována budou zejména opatření vycházející ze Standardu péče o přírodu a krajinu (SPPK E 02 006) Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem (vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (odkaz ZDE), tj. nákup elektrických mobilních sítí, zdrojů, doplnění stávajících ohrad o ochranu proti podhrabání elektrického ohradníku, pořízení a stavbu mobilních a pevných ohrad, mobilních nebo pevných košárů nebo zařízení pro nocování hospodářských zvířat, které nejsou investičního charakteru ani nejsou stavbou (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), popř. nákup pasteveckých psů.

Při hodnocení žádostí bude zohledněna i skutečnost, zda chovatelům na hospodářských zvířatech škody způsobené vlkem již vznikly. Předpokládá se také, že maximální výše dotace bude činit 500tis. Kč  na chovatele.

Bližší informace ke způsobu podání žádosti lze získat na dotačním portálu Královéhradeckého kraje (Odkaz ZDE)