Podávání jednotné žádosti zahájeno. Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

Podávání jednotné žádosti zahájeno. Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

Praha 17. dubna 2023 – Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do 15. května 2023.
Žadatelé musí prokázat, že jsou aktivními zemědělci, a musí doložit propojenost podniků prostřednictvím samostatného formuláře pro potřeby tzv. transparentnosti. „Alokovaná částka na opatření v rámci jednotné žádosti dosahuje téměř 30 miliard Kč. 20 miliard korun je určeno na přímé platby, zbývající třetina na neprojektová opatření. Očekáváme, že jednotnou žádost podá opět více než 30 000 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb a environmentálních podpor, SOT a LPIS. Jednotná žádost představuje první možnost požádat o dotační prostředky v rámci nové společné zemědělské politiky 2023–2027 a přináší celou řadu nově formulovaných opatření a jejich podmínek. „Především se jedná o základní podporu příjmu pro udržitelnost označovanou jakou BISS s přímou vazbou na doplňkovou redistributivní podporu příjmu označovanou jako DRP či CRISS. To v praxi znamená, že bude poskytnutá zvláštní platba na prvních 150 hektarů formou příplatku k dotaci na BISS,“ upřesnil Vítězslav Vopava.

Jednotná žádost zahrnuje přímé platby, tedy základní a doplňkovou podporu příjmu pro udržitelnost, platbu pro malé zemědělce, která představuje dotaci na maximálně 4 hektary, žadatel však musí užívat maximálně 10 hektarů. Nesmí také žádat na jiná opatření v rámci přímých plateb, ale může žádat na další opatření v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova.


Již standardně je součástí přímých plateb doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce. Tato podpora byla dostupná i v předcházejícím programové období a ti žadatelé, kteří v jejím rámci dotační prostředky čerpají, postupují podle pravidel nastavených v době, kdy o dotaci žádali. V rámci nového režimu dotačního titulu určeného pro mladé zemědělce je podmínka dosažení zemědělského či veterinárního vzdělání. Nově je také formulovaná celofaremní ekoplatba jak v základní rovině, tak i jako prémiová. Pokud zemědělec podá žádost v rámci tohoto dotačního titulu, musí v souladu s názvem titulu dodržovat dané postupy na veškeré výměře zemědělské půdy deklarované v LPIS. Prostřednictvím jednotné žádosti je také možné získat dotační prostředky v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova. Jedná se o dotační tituly, jako jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření, podpory na ekologické zemědělství, Natura 2000 na zemědělské půdě, či tituly podporující oblasti s přírodními a jinými omezeními. V oblasti živočišné výroby dotační titul podporuje zvyšování obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací a také dobré životní podmínky zvířat.


„Pro žadatele bude novinkou i způsob prověřování naplňování dotačních podmínek prostřednictvím area monitoring systému s přístupem žadatelů do nového Portálu AMS s podporou mobilní aplikace GTFoto. Systém AMS monitoruje aktivity na zemědělských plochách prostřednictvím družicového systému,“ uvedl Vopava. Tímto způsobem umožňuje ověření, že žadatel naplnil podmínky, ke kterým se zavázal u plošných podpor v jednotné žádosti. Portál AMS bude otevřený pro žadatele v měsíci květnu. První výsledky monitoringu budou dostupné nejdříve v průběhu června.

Standardně také žadatelé mohou podat jednotnou žádost i v rámci tzv. pozdního podání, a to v maximální 25denní lhůtě po skončení řádného podání, tedy do 9. 6. 2023, avšak se sankcí 1 % za každý pracovní den.


Kontakt
Eva Češpiva
Vedoucí Oddělení tiskového, tisková mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550


Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. Fond má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
Jednotná žádost 2023
Jednotná žádost představuje komplexní formulář pro podání žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova.

Přímé platby

 • základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
 • doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS)
 • platba pro malé zemědělce
 • doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • celofaremní ekoplatba základní a prémiová
 • podpora příjmu vázaná na produkci (CIS)

Neprojektová opatření Rozvoje venkova

 • agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
 • ekologické zemědělství (EZ)
 • Natura 2000 na zemědělské půdě
 • oblast s přírodními a jinými omezeními (ANC)
 • dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 • zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (AMR)

Podrobné informace o jednotné žádosti jsou dostupné na webových stránkách Fondu www.szif.cz v záložce Jednotná žádost, kde jsou podrobně zpracované karty jednotlivých opatření.

Portál farmáře
Portál, jehož prostřednictvím je povinné podat jednotnou žádost. Přístup do Portálu farmáře lze zřídit osobně na podatelnách regionálních odborů a centrály Fondu, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS jednotlivých regionálních pracovišť, který je celkem 65. Žádost o zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné také zaslat prostřednictvím datové schránky nebo epodatelny Fondu s uznávaným elektronickým podpisem.

Portál AMS
Systém AMS (area monitoring system) představuje monitoring zemědělských ploch prostřednictvím družic a ověřuje, zda byly na pozemku naplněné zemědělské aktivity, které žadatel deklaroval v jednotné žádosti. V případě nenaplnění podmínek má žadatel možnost ještě podat tzv. změnovou žádost. Více informací na www.szif.cz

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond